بخش دوم مشوقها جهت نوشتن و چاپ یک کتاب خوب و جدید

در مقاله قبل به تعدادی از دلایل جهت نگارش یک کتاب اشاره داشتیم و بنا بر اهمیت این موضوع در این نوشته نیز به ادامه بحث خواهیم پرداخت و تعدادی دیگر از مشوقها و دلایل و انگیزه های نوشتن یک کتاب خوب و مفید و جدید را با شما در میان خواهیم گذاشت. میتوان به مهمترین عامل اشاره کرد که همانا سهیم شدن آگاهی و معلومات با دیگران و خوانندگان از سوی نویسنده و مؤلف میباشد و همچنی دلایل مالی و انگیزه های اقتصادی هم مسلما بی تاثیر نیستند. البته شاید نتوان چندان انتظار فروش بسیار بالا از اولین نسخه ها و قراردادهای چاپ و انتشار کتاب را داشت اما به هرحال مؤلفین چیره دست نیز در ابتدا با کتابهای به ظاهر بسیار معمولی کار خود را آغاز کردند. از شما دعوت میکنیم در ادامه با ما همراه باشید و نکات مورد بحث را مطالعه کنید.

If you check out the number of books being available to buy and order on and off the net, you may need to pause and take a breath since there is quite a few of them out there چنانچه به تعداد و شماره کتابهای قابل سفارش و خریدن از طریق اینترنت و حضوری نگاهی بیندازید بهتر است قدری مکث کرده, و یک نفس مجدد بکشید چون ارقام آنها بسیار بالاست Some people and readers may wonder how authors manage to crank out such huge number of titles quickly بسیاری از افراد و خوانندگان کتابها ممکن است از خود بپرسند که مؤلفین چگونه میتوانند این تعداد بالا از عناوین را به سرعت نوشته و چاپ نمایند Actually there is a marketing question as well since a lot of critics assert that many writers publish and write books pathetically so picking a sound reason and topic matter در واقع مساله بازاریابی هم وجود دارد چون بسیاری از منتقدین بر این عقیده میباشند که خیلی از نویسندگان چاپ و انتشار کتابهای خود را به نحو ضعیفی انجام میدهند و بنابراین دلیل و موضوع انتخابی حائز اهمیت هستند.

It is also worth mentioning that financial rewards could be an important matter to consider, although the compensation could be paltry and weak as some might claim, compared with the amount that other individuals could have earned elsewhere, some elements could be considered perks and sort of welcome bonus such as publication of the books as well as signing deals with reputable publishing agencies plus adaptations in other books, magazines, and films, interviews too همچنین شایان ذکر است که پاداشهای مالی هم عامل مهم دیگری هستند که میتوانند مورد بررسی قرار گیرند, البته به عقیده برخی افراد شاید مبالغ آنها چندان زیاد و قابل ملاحظه نباشد ولی رویهم رفته مزایایی میتوانند مورد نظر قرار گیرند شامل عقد قرارداد با انتشارات های معروف و اقتباسها در دیگر کتابها و مجلات و فیلمها و همچنین مصاحبه ها Some authors opine their revenues from royalties might seem weaker than ancillary streams of income generated via other channels like giving lectures or even directly selling their books at some festivals and book events

برخی از مؤلفین بر این عقیده هستند که درآمد آنها از راه حق نشر و فروش نسخه های کتابها ممکن است قدری ضعیفتر باشد از دیگر روشهای جانبی کسب درآمد از قبیل سخنرانی یا فروش مستقیم به خریداران در فستیوالها و دیگر رویدادهای کتابی It is also a good point to consider indie publishing your book, which means you can retain the profit and royalty rights of your printed materials همچنین نظر خوبی است که بررسی کنید خود بطور مستقل کتاب خود را چاپ و منتشر کنید چون از این طریق حق نشر و سود و منافع در اختیار خودتان قرار خواهند داشت Please note that there is no need to look at other authors with envy since you too could write a full-fledged book provided that you have a clear plan لطفا توجه کنید که نیازی نیست با با دیده غبطه به دیگر مؤلفین نگریست از آنجائیکه شما هم میتوانید دست به نگارش یک کتاب تمام و کمال بزنید به شرطی که دارای یک برنامه باشید Some professional writers would advise you to avoid long breaks before writing new books editions and that you will be able to live a good life via writing

برخی از افراد حرفه ای به شما توصیه میکنند در زمینه نگارش ویرایشهای کتابهای جدید از وقفه های طولانی اجتناب نمائید و اینکه این امکان وجود دارد تا از طریق نویسندگی درآمد مناسبی داشت It is true that coming up with a good book idea and plan can bring a multitude of benefits since in the fast-paced world today, many people and readers are on the quest for more knowledge این مطلب صحیح میباشد که داشتن و توانایی ارائه یک کتاب مناسب میتواند به همراه خود مزایای متعددی داشته باشد از آنجائیکه در جهان پر سرعت کنونی بسیاری از افراد در جستجوی دانش و آگاهی بیشتر هستند What further factors can we delve into for reaching a milestone when it comes to publishing a commemorative book or a series of books به چه عوامل دیگری میتوان اشاره داشت و غوطه ور شد در زمینه چاپ یک کتاب یا مجموعه ای از کتابهای به یاد ماندنی An author can garner authority plus credibility since such a good book can position the writer as the valuable source of expertise and a lot of stakeholders would welcome such written projects for decision-making as well as long-term relationships, particularly in the business arena

یک نویسنده میتواند برای خود اعتبار و باور کسب کند از آنجائیکه یک کتاب مناسب میتواند برای مؤلف جایگاهی تعریف کند به عنوان یک منبع موثق و ارزشمند تجربه و اینکه بسیاری از شرکا و ذینفعان از چنین پروژه هایی استقبال میکنند جهت تصمیم گیری و همچنین روابط بلند مدت, به ویژه در حوزه تجارت Networking opportunities also matters while publishing a successful and top-selling title همچنین مورد مهم دیگر ایجاد ارتباطات اجتماعی از طریق چاپ و انتشار یک کتاب پر فروش میباشد Such a book will for sure open plenty of networking opportunities and further successful events could follow like book signings plus lecture engagements and as an author you would be able to broaden your social network and directly enhance your visibility among peers, potential co-workers, and partners یک چنین کتابی قطعا باز کننده بسیاری از موقعیتهای اجتماعی و ارتباطی خواهد بود و همچنین رویدادهای موفق بیشتری هم در ادامه به وجود خواهند آمد از قبیل امضاء کردن مجلدهای کتابها و مشارکت در سخنرانیها و اینکه شما به عنوان یک نویسنده قادر خواهید بود تا به تقویت و گسترش شبکه اجتماعی خود پرداخته و قطعا در بین همتایان و شرکا و همکاران بالقوه جدید قابلیت دیده شدن خود را افزایش دهید.

But you may wonder whether or not there are factors and elements to consider when it comes to developing writing habits and skills اما ممکن است شما از خود پرسش نمائید که آیا عواملی جهت بررسی وجود دارند در زمینه توسعه و تقویت عادات و مهارتهای نویسندگی To begin with, reading can considerably help you improve and enhance your knowledge of grammar as well as command of vocabulary and also presentation skills which is a must when it comes to making a book structure در ابتدا خواندن و مطالعه میتواند به شما بسیار زیاد کمک کند در زمینه های تقویت دانش و مهارتهای گرامر و همچنین تسلط بر لغات و نیز ارائه مطالب که میتواند به عنوان یک ضرورت تلقی شود در هنگام تشکیل ساختار یک کتاب Secondly, don’t forget to double-check your written work and it is important not to get bored when you find flaws in your writing در وهله دوم از کنترل و چک مجدد آثار نوشته شده خود غافل نباشید و چنانچه ایرادات در نوشتار خود یافتید مایوس و دلسرد نشوید Your content is expected to be free of punctuation errors too همچنین از نوشتار شما این انتظار میرود تا بدون اشتباهات انشاء و نقطه گذاری باشد If it is your first book-writing experience, or you are pretty new to the writing field, pay attention to what other authors are doing چنانچه این اولین تجربه شما در حوزه نگارش کتاب میباشد یا در زمینه نوشتن تازه وارد و کم تجربه هستید به آثار و کارهای دیگر نویسندگان چیره دست توجه کنید What can you find about their works that make them unique and readable to the audience and that you can follow suit چه چیزی را میتوانید درباره آثار آنها پیدا کنید که برای مخاطبین منحصر به فرد و خواندنی هستند و اینکه شما هم بتوانید از آنها دنباله روی کنید؟