تمرکز تدریس خصوصی زبان انگلیسی بر روی مکالمه و بیشتر

به عقیده شما در دوره های فشرده تدریس خصوصی زبان انگلیسی که با تعداد نفرات بسیار کم مانند یک یا دو نفر از دانشجویان و فراگیران تشکیل میشوند آیا تمرکز عمدتا بر روی مکالمه و افزایش مهارتهای محاوره ای و شرکت در پرسش و پاسخ و بحثها و آدرس پرسیدن ها و بسیاری دیگر از موضوعات روزمره میباشد یا اینکه بطور جامع از چندین روش و متد به روز شامل ترکیبی از واژگان در کنار گلچینی از قوانین و قواعد گرامری مورد نیاز جهت صحبت کردن روان و نگارش مقالات بدون اشتباه استفاده میگردد؟ درواقع سخنوری بخشی از مجموعه بزرگتری از مهارتهائی میباشد که عموما در چنین کلاسهای آموزشی بر روی آنها تاکید و تمرکز صورت میپذیرد و مثلا تقویت مهارتهای شنیداری و همچنین درک مطلب نیز که بسیار حائز اهمیت میباشند مد نظر معلمین هستند.

Many students who attend private English language teaching classes look for an effective way to improve their oral communicative skills but usually such courses can have potentials to deliver much more بسیاری از دانشجویانی که در کلاسهای تدریس خصوصی زبان انگلیسی شرکت میکنند در جستجوی راهی مؤثر جهت تقویت مهارتهای ارتباطی شفاهی خود میباشند اما عموما چنین دوره هائی قابلیتهای قابل ارائه به مراتب بیشتری دارند For non-native speakers, learning English can help them engage better in the world of business and travel easier worldwide برای گویشوران غیر بومی فراگیری انگلیسی میتواند به آنها در بهتر ادغام شدن در جهان تجارت و همچنین راحتی بیشتر هنگام مسافرت در سرتاسر جهان کمک کند.

Through enhancing your conversational plus written skills, you will no longer need services of an interpreter when travelling or while composing international official and business letters از طریق ارتقاء مهارتهای مکالماتی و نوشتاری خود, شما دیگر نیازی به استفاده از خدمات یک مترجم حضوری ندارید در هنگام مسافرت و یا نامه نگاری اداری و تجاری بین المللی Via watching movies and TV news programs, you will be able to effectively improve your speaking abilities when traveling abroad از طریق تماشای فیلمها و برنامه های خبری, شما قادر خواهید بود تا به نحو مؤثری به تقویت توانائیهای صحبت کردن خود هنگام مسافرت خارج از کشور بپردازید But in addition to working on oral skills, in private teaching classes, other areas of the English language are also focused on including grammar, writing, and reading comprehension

ولی در کنار کار بر روی مهارتهای شفاهی, در کلاسهای تدریس خصوصی, بر روی دیگر موارد زبان انگلیسی همچون گرامر, نگارش, و درک مطلب کتبی نیز تمرکز میگردد Usually in professional classes, studying books and reading daily newspapers are also practiced همچنین, در کلاسهای حرفه ای, مطالعه کتابها و روزنامه ها مورد تمرین قرار میگیرند It is not unheard of that the experienced trainers in intensive courses administer exams in various tiers including multiple-choice questions and tests همچنین کاملا مرسوم است که بشنویم در کلاسهای فشرده, مربیان با تجربه تستها و امتحانات چند گزینه ای در سطوح مختلف برگزار نمایند Participants in English language classes need to work on their general knowledge of vocabularies plus the essential grammatical rules for academic writing as well همچنین, شرکت کنندگان در کلاسهای زبان انگلیسی نیاز دارند تا بر روی دانش عمومی واژگان و همچنین قواعد و قوانین گرامری خود کار کنند جهت نگارش آکادمیک و دانشگاهی.

News channels and story books are known to be useful resources when it comes to mastering listening comprehension techniques and enhancing vocabulary in private teaching classes در کلاسهای تدریس خصوصی روشهای سودمند مورد استفاده جهت تقویت درک مطلب شنیداری و واژگان استفاده از کانالهای خبری و کتاب داستانها میباشد Please note that it is paramount that you discover your weak points in classes and give more time to alleviating them لطفا توجه کنید که بسیار مهم است تا شما در کلاسها نقاط ضعف خود را کشف نموده و با صرف زمان به کاهش آنها بپردازید Keeping notes and giving a summary of the sessions are also useful tips in this regard در همین زمینه نگاه داشتن یادداشتها و ارائه خلاصه جلسات مفید میباشند Trainers normally attempt to keep the classes settings in a competitive manner, encouraging and prompting learners to practice more and engage in talks and do homework on time and take mock tests too مربیان معمولا اقدام میکنند به اداره کلاسها به شیئه رقابتی که در آنها فراگیران و محصلین را تشوقی و ترغیب به مشارکت بیشتر در صحبتها, انجام تکالیف, و شرکت در امتحانات آزمایشی کنند.

Nowadays, it is quite possible to enroll in English language classes via online tools where the students and teachers can practice conversation skills including but not limited to having some debates, answering questions, learning presentation skills and this way, the pupils can gradually qualify even for such exams as the IELTS and TOEFL امروزه کاملا میسر و ممکن میباشد تا در کلاسهای زبان انگلیسی بصورت آنلاین ثبت نام نمود, که در آنها محصلین و معلمین میتوانند به تمرین مهارتهای مکالماتی پرداخته و نه تنها در بحثها شرکت کنند, به پرسش و پاسخ پرداخته, مهارتهای ارائه سخنرانی فراگیرند, بلکه محصلین به مرور به کسب آمادگی جهت تستهای آیلتس و تافل هم دست یابند In high-quality private teaching courses, the curricula are tailored to the needs of the attendants, as some of them need to enhance their oral and written skills for travel, business, university admission abroad, or for general educational purposes در دوره های با کیفیت بالای تدریس خصوصی, برنامه ها و تقویمهای درسی و آموزشی متناسب با نیاز شرکت کنندگان برگزار میگردند, چون برخی از آنها نیاز دارند به بهبود مهارتهای شفاهی و کتبی جهت گردشگری, تجارت, پذیرش از دانشگاههای خارج از کشور, و یا جهت اهداف عمومی آموزشی.

There is a concept called in-company learning and training as well, meaning that the employers would set up educational classes for their staff, and some qualified teachers are invited to help them learn and master grammar, discover how to compose official letters, speak fluently and boost their vocabulary reservoir مفهومی نیز وجود دارد تحت عنوان فراگیری و آموزش در داخل شرکت و اداره, به این مفهوم که کارفرایان اقدام به برگزاری کلاسهای آموزشی برای کارکنان خود مینمایند, از طریق دعوت از برخی معلمین واجد شرایط تا به آنها کمک نمایند در زمینه یادگیری و تسلط در حوزه گرامر, یافتن نحوه نگارش نامه های اداری, روان سخن گفتن و افزایش میزان لغات و واژگان Such classes are normally delivered in small groups and those participants who volunteer and engage more for homework and talking tasks can succeed better and faster عموما چنین دوره هائی در گروههای کوچک برگزار میشوند و آندسته از افرادی که حاضر هستند تا بیشتر در فعالیتهای تکالیف و صحبت کردن داوطلب شوند و شراکت داشته باشند, از موفقیت بیشتر و سریعتری هم برخوردار خواهند شد.