خانواده بزرگتر

شما به احتمال بسیار زیاد قادر هستید تا در باره خودتان و اعضاء خانواده تان چند کلمه و جمله صحبت کنبد, راجع به روابطتان کمی سخن بگوئید و در مورد سن و سالتان نیز مطالبی را بیان کنید. در چند درس قبل راجع به پدر بزرگها و مادربزرگها و همچنین نوه ها و نیز کلمات و عباراتی که در این ارتباط میشود از آنها استفاده کرد سخن گفتیم. قصد داریم امروز به کلمات جدیدتری نگاهی بیندازیم مانند برادر زاده و خواهر زاده و همچنین عبارات مفید دیگری را استفاده کنیم که در هنگام نشان دادن عکسهای خانوادگی به دوستان میتوان از آنها استفاده کرد. درست است که آلبومهای دیجیتال رفته رفته جای آلبومهای قدیمی و کاغذی را گرفته اند ولی ماهیت انجام مکالمات در زبانهای مختلف تغییر چندانی نداشته است.

Today we are going to talk about the extended family همانطور که عرض شد امروز قصد داریم تا در باره خانواده بزرگتر صحبت کنیم Do you know how to report news about relationships آیا میدانید که چطور درباره روابط بین افراد صحبت کنبد و خبر بدهید؟ Can you describe extended families آیا قادر هستید تا خانواده های بزرگتر را توصیف کنید؟ Is it difficult to compare people آیا سخت است که به مقایسه مردم با یکدیگر بپردازیم؟ Is it possible to discuss family cultural traditions آیا این کار ممکن است تا در باره سنتهای فرهنگی خانواده بحث کنیم؟ Nephew and niece اولی به معنای برادر زاده و یا خواهر زاده پسری و دومی به مفهوم برادر زاده و خواهر زاده دختری میباشد.

Father-in-law and mother-in-law یعنی پدر و مادر همسر Brother-in-law and sister-in-law یعنی داماد و عروس Who are they? They are my in-laws آنها که هستند؟ آنها عروس و داماد ما هستند. Let’s have a look at a photo story about two women discussing family photos بیائید به یک داستان مصور نگاهی بیندازیم که درباره دو خانمی ایست که به بحث در باره عکسهای خانوادگی میپردازند. Who is this guy? He is my brother-in-law این آقا کیست؟ او داماد ما است. Guy در واقع مترادف Man است. He is married to my sister. This is their family photo. How often do you see them? About once a month او با خواهرم ازدواج کرده است. این عکس خانوادگی آنهاست. چند وقت یکبار آنها را میبینید؟ تقریبا ماهی یکبار.

And what about these kids و این بچه ها چه کسانی هستند؟ They are my sister’s آنها فرزندان خواهرم هستند They look so much alike. Are they twins? Yes, they are چقدر شبیه هم هستند. آیا آنها دوقلو هستند؟ بله. He is husband of my older sister او همسر خواهر بزرگتر من است They have two children and live in another city آنها صاحب دو فرزند هستند و در شهر دیگری زندگی میکنند She has two nieces and one nephew او دو برادر زاده / خواهر زاده دختری و یک پسری دارد They are my cousins آنها پسر عمو ها / دختر عموهایم میباشند. البته Cousin به پسر خاله و دختر خاله و پسر عمه و دختر عمه هم گفته میشود. Please practice this lesson with your classmates لطفا با همکلاسیهایتان به تمرین این درس بپردازید.

Usually in most daily conversations people bring up the subject of family members عموما در بسیاری از مکالمات روزمره, مردم درباره موضوع افراد خانواده صحبت میکنند Enhancing your vocabulary range in this respect can be beneficial to you when engaging in small talk with others ارتقاء سطح واژگان میتواند برای شما سودمند باشد در هنگام شروع گپ و گفت کوتاه با دیگران Have you heard of the term single-parent family, in which a father or mother lives with their kids آیا تاکنون درباره خانواده تک سرپرست چیزی شنیده اید که در آن یک پدر یا مادر همراه با فرزندان خود زندگی میکنند؟ Adopted families too are being heard of a lot, in which the parents and children generally are not genetically related but they live together as a family از خانواده های به اصطلاح ناتنی / با فرزند خواندگی / هم بسیار شنیده میشود که در آنها والدین و فرزندان معمولا از لحاظ ژنتیکی مرتبط با یکدیگر نبوده اما به عنوان خانواده در کنار یکدیگر زندگی میکنند.