روابط بین افراد

در مورد روابط اجتماعی جملات و عبارات بسیار زیادی میتوان ذکر کرد که در نوشتار و گفتار میتوان از آنها استفاده کرد Reporting news about relationships در واقع همانطور که از این جمله بر می آید, ارائه گزارش و صحبت درمورد روابط اجتماعی بین افراد مورد نظر است Relationships and marital status روابط بین افراد و وضعیت تاهل. در بسیاری از فرمها به این عبارت بر میخوریم و میتوان از Single مجرد و Married متاهل استفاده کرد. They are engaged. He is her fiance and she is his fiancee آنها با هم نامزد هستند. اگر به دوستتان بر خوردید میتوانید بپرسید What’s new یعنی چه خبر؟ Actually, I have some good news. My sister just got engaged خبر های خوبی دارم. خواهرم به تازگی نامزد کرده است.

That’s great. Congratulations! Thanks. So tell me about her fiance. Well’ he works at a big company and he is an engineer چه خبر خوبی, تبریک میگویم. ممونم. از نامزدش برایم بگوئید. خوب, او مهندس است و در یک شرکت بزرگ کار میکند. What do your in-laws do داماد و عروس شما چه شغلی دارند؟ Where do your grandparents live پدر بزرگها و مادر بزرگهایتان کجا زندگی میکنند. When do you visit your aunt شما کی به دیدن خاله / عمه تان خواهید رفت؟ How often do you call your nephew شما چند وقت یکبار به برادر زاده / خواهر زاده تان تلفن میزنید؟ How many cousins do they have آنها چند دختر عمو / پسر عمو دارند؟ What does your sister-in-law do همسر برادرتان چه شغلی دارد؟

Where does your niece live دختر برادر / خواهرتان کجا زندگی میکند؟ Do you come from a large family آیا خانواده شما پر جمعیت است؟ Not really راستش را بخواهید, نه. I have two aunts on my father’s side من دو عمه دارم. همانطور که ملاحظه میکنید, نکته جالبی در اینجا وجود دارد. Aunt هم به معنای عمه و هم به مفهوم خاله بکار میرود و برای جلوگیری از اشتباه از On father’s side or on mother’s side استفاده میکنیم. پس I have an aunt on my mother’s side به مفهوم این است که من یک خاله دارم چون Aunt از طرف مادری ذکر شده است. Sometimes it’s a great idea to read a conversation model and then personalize it بعضی وقتها مطالعه و سپس شخصی سازی یک مکالمه نظر خوبی است.

How do we define an extended family توصیف ما از خانواده بزرگتر چیست؟ In fact, it is a kind of family which goes and extends beyond a main / immediate family circle that consists of parents and children در واقع, توصیف آن فراتر از حلقه خانواده اصلی میباشد که از والدین و فرزندان تشکیل شده است For instance, grandparents, uncles, aunts and cousins would fit into the extended family به عنوان مثال, افراد دیگری در خانواده بزرگتر و اقوام و خویشاوندان جای میگیرند از قبیل پدر / مادر بزرگها, عمو / دائی ها, خاله / عمه ها, و فرزندان عمه ها و خاله ها In some cases, in extended families, parents as well as their children’s families may live in the same household and under a single roof

در بعضی موارد, در خانواده های بزرگتر / بستگان / خویشان, والدین به همراه فرزندان و خانواده آنها همگی ممکن است در یک منزل و خانوار و به قول معروف همگی زیر یک سقف زندگی کنند In such cases, where joint families live together, a sense of camaraderie and strong bonds would shape between the members and they can help support each other with everyday living and work out issues and gather together in ceremonies and festivals در چنین مواردی, که در آن خانواده های مشترک کنار یکدیگر زندگی میکنند, نوعی حس رفاقت و روابط قوی بین اعضاء خانوار شکل گرفته و آنها به یکدیگر در موارد زندگی روزمره کمک کرده و موانع را برطرف میکنند و در مراسم و جشنها کنار یکدیگر جمع میشوند.