استفاده از هوش مصنوعی در آموزش

سوالی که در ابتدای این پژوهش به ذهن خطور میکند این است که هوش مصنوعی چیست و چگونه عمل میکند؟ تقریبا همه ما با این فرضیه و مقوله آشنا هستیم که به موازات گسترش و پیشرفت در زمینه ساخت رایانه ها و برنامه های سخت افزاری و نرم افزاری, برنامه هائی هم معرفی شده اند که تقریبا از دیگر نرم افزارها کمی هوشمند تر بوده و قابلیت ذخیره هزاران لغت و ساختار گرامری را در خود داشته و میتوان با آنها به گفتگو و مکالمه پرداخت و درواقع چت کرد. از یکسو چنین برنامه هائی را در فیلمهای علمی تخیلی میبینیم و از دیگر سو خبرهای جدیدی منتشر میشوند که در برخی دانشگاهها و آموزشگاههای آنلاین بطور آزمایشی از چنین نرم افزارهائی استفاده شده است و محققین در حال بررسی نقاط قوت و ضعف آنها هستند.

Maybe it’s still too early to call this phenomenon an educational revolution but the point is that artificial intelligence which is also known as AI is transforming university life and education شاید هنوز برای این گفته کمی زود باشد ولی حقیقت این است که پدیده هوش مصنوعی که از آن به AI هم نام برده میشود در حال تحول زندگی و مقوله آموزش دانشگاهی میباشد Recently there has been a hype about AI at Staffordshire university in the UK which is called the first digital assistant on the campus اخیرا حرف و حدیثهای زیادی درباره هوش مصنوعی در دانشگاه استافوردشایر انگلستان مطرح شده اند و اینکه از این نرم افزار به عنوان اولین دستیار کمک آموزشی دیجیتال در محیط علمی و فضای دانشکده استفاده شده است.

Beacon is the name given to this software program at the university and unlike other staff there, it is available 24/7 and is very patient and can be used to answer a lot of questions time and again بر خلاف دیگر کارمندان این دانشگاه, برنامه نرم افزاری که از آن به عنوان چراغ دریائی نام برده میشود, همیشه و بطور بیست و چهار ساعته در دسترس بوده و با صبر و شکیبائی قابلیت پاسخ به سوالات را به تعداد زیاد دارد Staffordshire university developed this AI program, or chatbot using the cloud computing technology early January this year دانشگاه استافوردشایر این نرم افزار هوش مصنوعی یا برنامه روبات چت را با استفاده از فن آوری ابری رایانه ای در اوائل ماه ژانویه امسال تهیه نموده است.

According to the developers, the new Beacon application which can easily get downloaded and installed on cellphones features opportunity to connect to the lecturers, answer timetable questions and issue new student cards for the libraries and other on-campus activities طبق گفته توسعه دهندگان, برنامه نشان دریائی را میتوان به سهولت دانلود و بر روی گوشیهای هوشمند تلفن نصب نمود و با سخنرانان در تماس بود, درخواست صدور کارت دانشجوئی برای کتابخانه و دیگر فعالیتهای در محیط آکادمیک انجام داد و همچنین پاسخ به سوالات جدولهای زمانی پرداخت It can also be used as a chatbox for exemption from some events همچنین میتوان از این برنامه چت و گفتگو جهت انصراف از برخی فعالیتها استفاده کرد.

Students can chat with the Beacon program via text and voice and it becomes smarter gradually and will even be able to remind them not to miss exams or college deadlines دانشجویان میتوانند با برنامه چراغ دریائی یا همان Beacon از طریق متن و یا صوت ارتباط برقرار کنند و به مرور این برنامه هوشمند تر میگردد بطوریکه میتواند به دانشجویان آزمونها, یا مهلت های دانشگاهی و جداول زمانی را یادآوری نماید It is clear that the new generation wants instant access to answers, and so this application can be considered one of the first steps in artificial intelligence at college نسل جدید به دنبال یافتن پاسخ سریع به سوالات میباشد و این نرم افزار را میتوان به عنوان یکی از گامهای نخستین در زمینه هوش مصنوعی دانشگاهی درنظر گرفت.

For many years, technologies such as artificial intelligence have improved various sectors around the world while education which is often considered the second-biggest one worldwide has remained rather behind and untouched به مدت سالهای زیاد, فن آوریهائی همچون هوش مصنوعی در موارد زیادی به ارتقاء و پیشرفت منجر شده اند درحالیکه در زمینه آموزش که از آن به عنوان دومین بخش بزرگ جهانی یاد میشود در این زمینه کار زیادی انجام نشده و بدون تغییر مانده است Fortunately this trend is changing and many universities are beginning to leverage the power of AI to improve both learning and the students experience and using it can relieve administrative workload of teachers and college staff too

خوشبختانه این روند در حال تغییر میباشد و بسیاری از دانشگاهها در آغاز بهره برداری از امکانات هوش مصنوعی میباشند تا به بهبود آموزش و تجربیات دانشجویان بپردازند و همچنین چنین فن آوریهائی میتوانند به کاهش میزان فشار کار در بخش معلمین و کارمندان دانشگاه منجر شوند Also, for some college students who may have stress, AI can be a game changer to enhance their studying strategies and skills and so it might be an opportunity to fill the gap همچنین میتوان از برنامه هوش مصنوعی برای پر کردن نوعی جای خالی استفاده کرد و آن رفع نگرانی و استرس برخی دانشجویان است و بهبود مهارتهای مطالعاتی آنان و در این بخش میتوان از چنین برنامه هائی به عنوان ایفا کننده نقشهای مهم یاد کرد.

It is worth mentioning that the object of AI is not to replace teachers or professors, but to supplement them via reducing administrative workload and making better and more creative courses شایان ذکر است که هدف از هوش مصنوعی جایگزینی مربیان و اساتید دانشگاه نیست بلکه کاهش فشار کارهای اداری و کمک به آنان و همچنین ایجاد واحدها و دوره های خلاقانه تر است Using such systems, students can enjoy benefits of online support and consultation too which they might be unaware of با استفاده از چنین برنامه هائی, دانشجویان همچنین میتوانند از برنامه های حمایتی و مشاوره آنلاین بهره مند گردند که شاید از وجود آنها بی اطلاع بوده باشند.

Such digital assistants are able to provide a one-on-one learning experience which normally is not possible to achieve during a lecture with hundreds of participants چنین دستیاران دیجیتالی قادر هستند تا به ایجاد تجربه فراگیری یکنفری بینجامند که در حالت عادی و مثلا در هنگام شرکت صدها نفر در یک سخنرانی میسر نیست AI can also make studies more flexible for people who have further commitments like families or living in remote areas هوش مصنوعی همچنین میتواند به دانشجویانی که در کنار تحصیل دارای تعهدات بیشتری هستند کمک کند در زمینه خانوادگی و آنهائیکه در نقاط دوردست زندگی میکنند It can help evaluate attendance and grade profiles and remind students on various issues as well

همچنین این برنامه میتواند به ارزیابی بهتر میزان مشارکت دانشجویان و همچنین نمرات و کارنامه آنها در زمینه های گوناگون کمک کند Such online applications can help enhance well-being of the students too from mental and emotional aspects چنین برنامه های آنلاین میتوانند به دانشجویان در زمینه رفاه و آسایش عاطفی و ذهنی هم کمک کنند Two issues are usually discussed by researchers worldwide and they are shortage of experienced teachers and quality education and AI should help from its inception in this direction معمولا دو موضوع بحث در سطح جهان عبارتند از کمبود معلمین باتجربه و همچنین آموزش با کیفیت بالا و بنظر میرسد که هوش مصنوعی از ابتدای پیدایش آن بایستی در این جهت کمک کند.