نگاهی چند بعدی به آینده پژوهش و آموزش

با نگاهی چند بعدی به مقوله آموزش و تحقیقات میتوان به نقاط قوت و ضعف در این دو زمینه برخورد و به راهکارهای جدیدی دست یافت. امروزه افراد زیادی را میتوان یافت که از روشهای جدید و گوناگونی که توسط برنامه های صوتی و تصویری و تعاملی مبتنی بر رایانه های جیبی و تلفنهای همراه ارائه میشوند به آموزش خود در سطح بالا و آکادمیک ادامه میدهند. حتی در خیلی از رایانامه هائی که دریافت و ارسال میشوند به کاربران توصیه میشود تا به منظور حفاظت ار محیط زیست و منابع تجدید پذیر از پرینت کردن اوراق اجتناب کرده و از امکانات نوین دیجیتال مکاتباتی بهره گیرند. دانشگاهها و سایر ادارات آموزشی و تحقیقاتی هم از قافله علوم و پژوهشی عقب نمانده و سعی در به روز کردن منابع مطالعاتی و سخت افزاری خود نموده اند.

Let’s have an intersectional and multi-dimensional approach towards the topic of future of education and research قصد داریم تا به اتفاق یکدیگر به مقوله آینده پژوهش و آموزش نگاهی چند بعدی و از چندین منظر بیندازیم To many scholars, we are currently living in the golden age of education and decades of studies and research have led to personal, social and economic mobility از نظر بسیاری از پژوهشگران, ما در عصر طلائی آموزش زندگی میکنیم و دهها سال پژوهش و تحقیق منجر به رشد و شکوفائی و ارتقاء سطح زندگی در ابعاد فردی و اجتماعی و اقتصادی شده اند Nowadays we are confronted with the pace of technological advancements, the rise of artificial intelligence, and some social issues which need to get fixed

امروزه ما با سرعت دستاوردهای فن آوری, رشد هوش مصنوعی و همچنین پدیده های اجتماعی مواجه هستیم که نیاز به رسیدگی دارند For example, along with progress in living standards worldwide, realities such as socio-economic disparities also have emerged به عنوان مثال, در کنار پیشرفتها در عرصه بهبود استانداردهای زندگی در جهان, واقعیتهائی همچون نابرابریهائی در سطح جامعه و اقتصادی وجود دارند The new models of human communication demand a necessity for some changes in educational enterprises to occur الگوهای مدرن ارتباطی بین افراد نیازمند ایجاد تغییراتی در ادارات آموزشی هستند In some cases the concept of change seems rather far-fetched in secondary or higher education areas

تغییر در مواردی همچون آموزش در مقاطع دبیرستان و دانشگاهی ممکن است کمی دشوار و دور از دست به نظر برسند The reason is that in some cases, change in educational areas might be connected to another concept defined as evolution that is time-consuming دلیل را میتوان مربوط به پدیده دیگری تحت عنوان تحول بررسی کرد که عموما زمانبر است In order for the opportunities and possibilities to materialize, we need a more agile approach to engage with education, especially at academic level to ensure changes will be tangible به منظور محقق شدن اهداف و موقعیتهای آموزشی, ما نیازمند به ارتباط پر شتابتر با آموزش و پرورش هستیم, به ویژه در مقطع دانشگاهی به منظور اطمینان حاصل کردن از تغییرات ملموس.

When it comes to globalization, we immediately consider technology change since conventional methods may no longer work and learning is a lifelong endeavor for us all in order to stay competitive in the workforce هنگامیکه سخن از جهانی شدن به میان می آید, ما بلافاصله به تغییر فن آوری می اندیشیم از آنجائیکه روشهای سنتی ممکن است دیگر کارساز نباشند و فرایند آموختن را میتوان به عنوان تلاشی برای همه طول عمر در نظر گرفت به منظور اینکه در بازار رقابتی کار حرفی برای گفتن داشته باشیم Having a deep analytical understanding as the changing market is truly essential in order to leverage the opportunities, and spot the market intersections with other fields such as commerce and employment

داشتن فهم و درک عمیق از بازارهای در حال تغییر جهت بهره برداری از موقعیتها ضروری هستند و همچنین مورد دیگر شناختن ارتباطات و تاثیرات بین رشته هائی همچون تجارت و اشتغال The narrative among entrepreneurs is to educate, hire and expand نکته در میان صاحبان مشاغل عبارتست از آموزش, اشتغال و همچنین گسترش کار و فعالیت There might be some demographic changes in the area of education and we should broaden our perspective due to the fact that post-traditional learners are the new normal these days who represent the majority of students attending colleges and universities این امکان وجود دارد تا شاهد تغییراتی در زمینه جمعیت شناسی در حوزه آموزش باشیم.

همچنین ما بایستی تا میزان درک و چشم انداز خود را افزایش و گسترش دهیم به جهت این حقیقت که امروزه افرادی در دانشکده ها و دانشکاهها مشغول تحصیل هستند که میتوان از آنها به نسل پس از دوران سنتی آموزش یاد کرد Understanding the needs of those people who are undeserved in societies requires enhanced curricula and learning experiences all over the world به منظور داشتن درک صحیحی از نیازهای افرادی که در جوامع از آنها به عنوان کم برخوردار یاد میگردد به بهبود بخشیدن مزالب درصی و آموزشی و همچنین آموختن از تجربیات باز میگردد Sure there are burdens in every educational system to alleviate بطور قطع در هر سیستم آموزشی موانعی وجود دارند که بایستی در جهت رفع آنها کوشش شود.

Two of such issues range from limitations of outdated thinking and poor technological assets and consequently budget modes should be adjusted in favor of scientific incentives and initiatives too میتوان از چنین مشکلاتی به دو عدد اشاره کرد که عبارتند از طرز تفکر سنتی و وسائل و امکانات ضعیف فن آوری و در نتیجه بهتر است تا به ایجاد تغییراتی در مباحث بودجه اعمال نمود به نفع ابداعات و راهکارهای علمی In today’s golden age of education, educators feel excited and motivated to address the needs of people who are passionate about learning and making progress در عصر طلائی آموزش کنونی, مربیان دارای عشق و علاقه و انگیزه برای خطاب قرار دادن نیازهای علاقمندان به فراگیری و پیشرفت میباشند.