مدیریت پرداخت حقوق کارمندان

در شرکتهای کوچک و بزرگ و همچنین ادارات دولتی و خصوصی و حتی مغازه های معمولی در سطح شهر, مقوله ای بنام پرداخت حقوق ماهیانه کارکنان همواره مطرح بوده است و در گذشته شاید استفاده از روش مرسوم چک و نقد کردن آن متداول بود ولی بیشتر امروزه با استفاده از اینترنت بانک کارفرمایان به حساب کارکنان خود در پایان یا ابتدای هر ماه حقوق ماهیانه را واریز مینمایند. هنگامیکه صحبت از شرکتهای بزرگ به میان می آید, شاید پای چند کارمند متخصص در زمینه حسابداری هم به میان بیاید و در چنین ادارات بزرگی چندین نفر به محاسبه میزان حقوق دریافتی کارمندان و همچنین مرخصیهای آنها در طول ماه و سال اهتمام میورزند و ممکن است برای سهولت در انجام کارها از نرم افزارهای مخصوص مالی هم استفاده کنند.

Many financial experts and advisers believe that using services of professional payroll management companies can be a good thing بسیاری از متخصصین امور مالی و همچنین مشاورین بر این عقیده اند که استفاده از خدمات حرفه ای سیستمها و شرکتهای پرداخت حقوق میتواند نظری مناسب تلقی گردد Writing and handing out payroll checks among companies’ staff is a thing of the past and usually even small companies these days use electronic payment systems to pay salaries of their employees on time نگارش و توزیع چک حقوق در بین کارکنان شرکتها تقریبا امروزه امری منسوخ شده میباشد و حتی در شرکتهای کوچک امروزه استفاده از پرداختهای حقوق بصورت سیستمهای الکترونیکی متداول است.

As a matter of fact, the staff of companies are considered their true assets and their frustration in delays of handing them their salaries can lead to lower profitability and lack of transparency in organizations در حقیقت کارکنان ادارات براستی سرمایه اصلی آنها میباشند و پرداخت حقوق با تاخیر میتواند منجر به نارضایتی آنها گردیده و به طبع آن بهره وری و شفافیت در ادارات کاهش میابد Payroll management can be among the crucial factors to consider when checking turnover of organizations and firms مدیریت امور مالی و گردش سالیانه که حاوی کنترل بر نحوه پرداخت حقوقها میباشد میتواند همواره در ادارت و شرکتها به عنوان امری مهم در نظر گرفته شود.

Chief executive officers of big companies and corporations usually make use of services of other companies when it comes to accounting and doing payroll services on time and in an cost effective manner مدیران عامل شرکتهای بزرگ و ادارات عموما از خدمات دیگر شرکتها در زمینه حسابداری و انجام پرداخت حقوق پرسنل استفاده میکنند که منجر به تسریع و پرداخت به موقع و همچنین صرفه جوئی در هزینه ها میگردد When using professional payroll services, some big common mistakes can be avoided between employers and employees به هنگام استفاده از خدمات پرداخت حقوق, از بروز اشتباهات بزرگ و رایج بین کارفرمایان و کارکنان اجتناب خواهد شد.

Human errors can also be avoided and minimized when using professional staff in the area of payroll management با استفاده از افراد خبره در زمینه مدیریت پرداخت حقوق, همچنین میتوان از بروز اشتباهات انسانی جلوگیری کرده یا آنها را به حداقل رساند It is a priority to have accurate calculations in tax deductions when preparing paychecks این مساله میتواند به عنوان اولویت در نظر گرفته شود تا محاسبات کسر مالیات در پرداختها و تهیه چکها به نحو صحیحی انجام گردند Expert advisers in payroll management even assist companies bosses to avoid any tax penalties through submitting truthful documents to the tax department همچنین مشاورین حرفه ای در زمینه مدیریت پرداختها میتوانند به روسای شرکتها کمک کنند از هر گونه جریمه مالیاتی اجتناب کنند از طریق ارائه صادقانه مدارک به اداره مالیات.