خنده و طنز و شوخی

شاید بحث خنده و داشتن روحیه همراه با طنز و به اصطلاح آسان گرفتن کارها بحث تازه ای نباشد و همه ما با آنها آشنا باشیم ولی هنوز هم افراد زیادی هستند که در زندگی نیاز به طنز دارند چون زندگی و نحوه تعامل با مسائل روزمره برای آنها خیلی جدی است. یکی از پیشنهاداتی که روانشناسان و متخصصین علوم اجتماعی به همه ارائه میکنند این است که هر از چند گاهی به خنده و طنز و شوخی روی بیاورند و کمی از دشواریهای زندگی فاصله بگیرند و بدینگونه به قدری آرامش دست پیدا کنند. حتی از نقطه نظر پزشکی ثابت شده است که خندیدن باعث تغییراتی در بدن میشود که منجر به افزایش رضایت و امید در زندگی شده و حتی در بهبودی بیماران میتواند تاثیرات بزرگی داشته باشد.

It is already crystal clear that everyone has numerous problems in their life but all of us should learn to add humor to our life as well and look at the bright side always کاملا واضح و مشخص است که هر فردی در زندگی دارای مشکلات متعددی هست ولی همه ما بایستی بیاموزیم که به جنبه روشن قضیه همیشه نگاه کنیم When there is humor and laughter in your life, you will lift off some burdens on your shoulders and will think about the issues and solutions better هنگامیکه در زندگی شما طنز و خنده وجود داشته باشد, قادر هستید تا بارهائی را از شانه هایتان برداشته و به مشکلات و راه حلها بهتر فکر کنید You may wonder how you are able to add humor to your life and we will give you some clues

ممکن است از خود این سوال را بپرسید که چگونه میتوانید طنز و شوخی را به زندگی خود بیفزائید و ما چند راهکار به شما ارائه خواهیم کرد First of all try getting into the habit of taking everything easy and not hard in your life, even when it comes to grappling with serious circumstances در اولین گام این عادت را در خود پرورش دهید که همه چیز را در زندگی آسان و نه سخت گرفته و حتی در مواقع رویاروئی با معضلات بزرگ این روحیه را داشته باشید Secondly, look at the half-full part of the glasses and having this attitude is very important دوما, داشتن این روحیه بسیار مهم است که به نیمه پر لیوان نگاه کنید The next step is saying no to the problems and welcoming the solutions گام بعدی این است که به مشکلات نه بگوئید و به استقبال راه حلها بروید When you are gloomy and down and defeated, you will not be able to think logically and remove obstacles

مواقعی که ناراحت و غمگین هستید, نمیتوانید درباره رفع مشکلات بطور منطقی تفکر کنید When you burst out laughing and incorporate humor into your life, you will come up with solutions and answers هنگامیکه در زندگی خود طنز و شوخی را وارد میکنید و یا شروع به خندیدن میکنید, راه حلها و پاسخها به ذهن شما خواهند آمد Stand in front of a mirror and look at yourself and examine the things you like and dislike in your life در برابر یک آئینه بایستید و به بررسی چیزهائی که در زندگی آنها را دوست دارید و از آنها خوشتان نمی آید بپردازید Even listening to a joke early in the morning can make your day and give you energy حتی گوش دادن به یک لطیفه در ابتدای صبحگاه میتواند به شما انرژی داده و روزی خوب را آغاز کند.

If you are an avid reader of scientific and novel books, perhaps it is time to shift to comedy titles and magazines or surf the net to bookmark websites which offer daily humor چنانچه شما یک خواننده جدی کتابهای علمی و رمان هستید, نظر خوبی است تا به سمت کتابهای طنز نیز منعطف شوید و یا با گشتی در فضای مجازی به سایتهائی که بطور روزانه مطالب طنز آمیز منتشر میکنند سری بزنید و آدرس آنها را ذخیره کنید Sharing the jokes you have heard with your colleagues during the break time can be fun as well یکی دیگر از کارهائی که همیشه خنده دار است این است که با همکارانتان در مواقع استراحت در اداره به اشتراک گذاری لطیفه هائی که به تازگی شنیده اید بپردازید.