فشار خون و درمان آن

فشار خون بالا متاسفانه امروزه به معضلی برای میلیونها نفر از انسانها در خیلی از کشورهای جهان تبدیل شده است و به راستی خیلیها حتی از سنین پائین به آن دچار میشوند و نیاز دارند تا قرص مصرف کرده و آنرا به نحوی مدیریت نمایند. برخی موارد و توصیه ها یا به عبارتی علل میتوانند نقشی تعیین کننده در این زمینه داشته باشند از قبیل وراثت و نحوه غذاخوردن و همچنین ورزش کردن. به همین دلیل دو فرد با شرایط یکسان بدنی و فیزیکی ممکن است عوارض متفاوتی را تجربه نمایند چون نحوه زندگی آنها با یکدیگر متفاوت است. با استفاده از درمانهای نوین امروزی کنترل کردن و حتی درمان فشار خون بالا آسانتر از قبل به نظر میرسد ولی همچنین دقت کردن به توصیه پزشکان و مراقبت در هنگام غذا خوردن و داشتن تحرک بدنی با اهمیت است.

Hypertension or high blood pressure is a name familiar to many people all over the world and it should be treated and encountered seriously فشار خون بالا یا پر فشاری نامی آشنا برای میلیونها نفر از مردم در سرتاسر جهان میباشد و بایستی با آن به طور جدی برخورد و آنرا درمان نمود Some people believe that controlling it is the best idea rather than taking conventional medicine برخی از افرد بر این عقیده هستند که کنترل کردن آن بهترین شیوه در مقایسه با استفاده از داروهای رایج و مرسوم میباشد The force and speed of blood moving through arteries is called blood pressure and it can be high or low قدرت و سرعت حرکت خون در رگها به فشار خون تعبیر میشود و میتواند زیاد یا کم باشد.

The first recommendation made by internal doctors to the patients who suffer from high blood pressure is to get moving and exercise a few timer per week اولین توصیه ای که پزشکان داخلی به بیمارانی که از فشار خون بالا رنج میبرند این است که بیشتر تحرک داشته و چند بار در هفته ورزش کنند By moving more, blood pressure will drop up to a degree در اثر ورزش کردن فشار خون تا حدی کاهش میابد Physical activity is not just limited to going to the gym which might demand taking time especially if you are busy but everyday activities such as taking the stairs up instead of the elevator and moving around rather than driving or going to the shopping centers on foot can all be great tips here

فعالیت بدنی تنها به باشگاه رفتن خلاصه و محدود نمیشود که ممکن است برای شما که سرتان هم شلوغ است زمانبر باشد بلکه امور روزانه ای از قبیل استفاده از پله ها برای بالا رفتن بجای آسانسور و همچنین بیشتر به اطراف حرکت کردن مانند پیاده به مراکز خرید رفتن بجای رانندگی میتوانند همگی به عنوان نکاتی عالی در این ارتباط مورد بررسی قرار گیرند Changing your diet is the second integral matter which should be noted and followed very seriously نکته مهم بعدی که بسیار حائز اهمیت بوده و بایستی آنرا بسیار جدی انجام داد رعایت رژیم غذائی است If you follow a good one and cut down on taking fat and salt, after a while you will feel lighter and your blood veins as well as heart and your overall body will be grateful to you

چنانچه شما از دستورالعمل غذائی خوبی پیروی نمائید و از مصرف چربی و نمک بکاهید, پس از مدتی احساس سبکی کرده و همه بدن شما من جمله رگهای خونی و قلب شما قدردان تان خواهند بود Controlling your weight is yet another sign of professionally and properly managing blood pressure کنترل وزن شما میتواند به عنوان یکی از راههای حرفه ای و مناسب مدیریت فشار خود در نظر گرفته شود Your weight has a direct impact on your blood pressure and if you are overweight, consider losing a few kilos and you will notice some big differences after a while وزن شما تاثیر مستقیمی بر روی فشار خون شما دارد و چنانچه تنها چند کیلو از وزن خود بکاهید, پس از مدتی شاهد تاثیرات بزرگی خواهید بود.