تجربه و نقش آن در زندگی افراد

بدون تجربه تمام آگاهیهای افراد فقط به صورت تئوری در ذهن آنها باقی خواهد ماند و این مهم است تا با در اختیار داشتن تجربه و بکار بستن آن در زندگی بتوان از بروز مشکلات پیشگیری کرد و راههای منتهی به موفقیت را پیمود. سعی داریم تا در این مقاله به موضوع مهم داشتن و کسب تجربه در زندگی بپردازیم چون همه ما به نوعی در حال کسب تجربه بصورت روزانه در زندگی خود از طریق مطالعه و مشاهده چیزهای دور و بر خود هستیم و مهم است تا بتوانیم از تجربیات در زندگی خود استفاده نمائیم. آیا میتوان همه چیز را صرفا از طریق مطالعه آموخت و تجربه کرد و یا اینکه بطور عملی و در زندگی واقعی بایستی به تجربه و امتحان آنها پرداخت؟ آیا تاکنون درباره تجربه و نقش برجسته آن در زندگی خود و دیگران اندیشیده اید؟

There is an old saying which goes, not everything that is learned is contained in books جمله قدیمی وجود دارد که میگوید هر چیزی را نمیتوان در کتابها یافت و آموخت Compare the materials you have learned in real life and through practice with the ones you have studied inside books. In your opinion, which were more significant and had more effective roles to play in your life به مقایسه مطالبی که در زندگی تجربه کرده اید و آنهائیکه در کتابها مطالعه نموده اید بپردازید. به عقیده شما کدامیک مهمتر بودند و نقش موثرتری در زندگی شما ایفا کردند؟ Some people believe that experience is the best teacher in life برخی مردم معتقدند که تجربه در زندگی بهترین آموزگار است.

Well, the truth is that we can learn a lot of important things from books, but at the same time, many important tips in life come from our own experiences خوب, راستش مساله این است که ما خیلی از معلومات خود را از طریق مطالعه کتابها کسب میکنیم و در عین حال بسیاری از نکات مهم را در زندگی از طریق تجربیات خود فرا میگیریم Experience teaches us many things in life, from our childhood to the later stages of life تجربه به ما خیلی چیزها می آموزد از دوران خردسالی تا مراحل بعدی زندگی Experience teaches us many skills we need for life as well همچنین تجربه به ما بسیاری از مهارتهائی را که در زندگی به آنها نیاز داریم به ما آموزش میدهد.

As children in primary school, we learn fasts and science from books but on the playground, we learn how to make friends به عنوان کودکان ما در مدرسه به فراگیری حقایق و علوم میپردازیم ولی در زمین بازی ما دوست پیدا میکنیم In our class work, we learn how it feels to succeed and what we do when we fail در کلاس درباره احساس پیشرفت و شکست در نمرات و تکالیف می آموزیم Many things that we learn from our relationship with our friends and other classmates can not be taught in books خیلی از چیزهائی را که از روابطمان با دوستانمان و دیگر همکلاسیها یاد میگیریم را نمیتوان در کتابها یافت It seems that there is no replacement for experience بنظر میرسد برای تجربه جایگزینی وجود ندارد.

Even in our university classes, we learn a lot of information and skills we will need for our future careers, but we also learn a lot that is not in our textbooks حتی در کلاسهای دانشگاه, ما خیلی از اطلاعات را فرا میگیریم که برای مشاغل آینده سودمند هستند ولی در عین حال به یادگیری خیلی دیگر معلومات میپردازیم که در کتابها موجود نیستند Our experiences at work, at home, and with our friends can be like invisible yet effective books as well تجربیات ما در محیط کار, در خانه و با دوستانمان میتواند به عنوان کتابی نامرئی و در عین حال موثر شناخته شود A combination of study and experience seems to be the perfect solution ترکیب علم و تجربه میتواند به عنوان راه حلی ایده آل در نظر گرفته شود.