کلاسهای مدرن و نوین امروزی

قصد داریم تا در این جلسه به مواردی اشاره کنیم در ارتباط با کلاسها و مراکز آموزشی مدرن و نوین امروزی که با گذشته بطور کلی تفاوت دارند. حضور و یا عدم حضور فن آوری در کلاسها میتواند بر میزان یادگیری دانش آموزان و دانشجویان تاثیر مثبت و بزرگی داشته باشد. آیا تا همین چند سال پیش مردم باور میکردند که روزی معلمها با استفاده از لوازم مدرنی از قبیل تبلت و تلفن همراه میتوان گروههای آموزشی به راه انداخت که در آن دانش آموزان بتوانند با یکدیگر به سوال و جواب پرداخته و معلمین نیز بر میزان و نحوه یادگیری آنان نظارت مستقیم داشته باشند. در برخی مراکز آموزشی, کلاسها نیز مجهز به آخرین تجهیزاتی هستند که میتوان در بازار آنها را یافت و ارتباط دهنده معلمین و فراگیران علوم هستند.

The presence of technology in schools has greatly increased over the past two decades وجود فن آوری در مدارس در دو دهه قبل رشد چشمگیری داشته است More and more classrooms are equipped with computers and wireless technology تعداد کلاسهای بسیاری زیادی مجهز به فن آوری کامپیوترهای بیسیم هستند With the aim of boosting academic achievement, classrooms are set up with the state-of-the-art facilities, tailored to the needs of students کلاسهای امروزی مجهز به امکانات آموزشی فوق العاده ای هستند که متناسب با نیازهای دانش آموزان تهیه شده اند By the way, how far has technology gone toward reaching this goal راستی, چقدر فن آوری در جهت نیل به این آرزو پیشرفت داشته است؟

The perceived benefits of classroom technology are several مزایای مشاهده شده فن آوری مورد استفاده در کلاس متعدد میباشند According to many educators, one of the greatest advantages of such modern and enhanced classes is that it provides a variety of learning tools in multimedia forms بر اساس نظر متخصصین در حوزه آموزش و تعلیم, یکی از بزرگترین مزایای چنین کلاسهای مدرن و به روزی را میتوان در استفاده از ابزار متعدد یادگیری در بخش صوتی و تصویری یافت When technology is present in the classroom, it allows the students to express their viewpoints about the lessons learned in written, and verbal and multimedia formats, helping them to flourish their abilities and skills as well

وجود فن آوری در کلاسهای کنونی میتواند به دانش آموزان در زمینه استفاده از ابراز در بیان توانائیها و مهارتهای خود از لحاظ آموزشی به اشکال نوشتاری و کلامی و صوتی و تصویری کمک نماید Students will be able to use technology which makes sense to them in order to solve problems and do their homework easily and professionally دانش آموزان قادر خواهند بود تا با استفاده از فن آوری به حل مسائل و انجام تکالیف مدرسه خود به آسانی و به طرز حرفه ای مبادرت ورزند Students actually will be able to go beyond traditional classes and look at new horizons in the area of education دانش آموزان درواقع قادر خواهند بود تا از مرزهای کلاسهای سنتی فراتر رفته و در آموزش به افقهای جدیدی بنگرند.

In order to receive these benefits, however, technology must be actually used and adjusted to the demands of both students and teachers به منظور دریافت چنین منافعی, فن آوری بایستی تا متناسب با نیازهای دانش آموزان و معلمین مورد استفاده قرار گیرد But some issues can be discussed in this respect like most teachers and educators not using the full potentials the learning tools offer them اما مواردی نیز در این زمینه میتوانند مورد بررسی قرار گیرند به عنوان نمونه بیشتر معلمین از همه امکانات آموزشی ابزار استفاده نمیکنند When technology is used in education properly, academic achievement too will experience a boost هنگامیکه فن آوری در آموزش بطور صحیحی مورد استفاده قرار گیرد, پیشرفتهای آکادمیک نیز ارتقا خواهند یافت.