داشتن دوستان متفاوت و مشابه

داشتن دوستان خوب را میتوان به عنوان اتفاقی مثبت و مهم و تاثیر گذار در زندگی هر فردی به حساب آورد ولی میتوان این مقوله را از منظر دیگری نیز مشاهده کرد از قبیل اینکه ما چقدر به دوستان خود شبیه هستیم و یا با آنها دارای تفاوت دیدگاه میباشیم. شاید نتوان یک دوستی را ایده آل فرض کرد که در آن همه دیدگاهها کاملا شبیه به یکدیگر بوده و دوستان دارای سلایق دقیقا مانند یکدیگر باشند. از آنطرف چنانچه دو دوست دارای نظرات بسیار متفاوتی درباره همه مسائل باشند, ممکن است برای مدت خیلی زیادی دوستی آنها ادامه نداشته باشد. مواردی از قبیل سن و سال و پیشینه فرهنگی و اینکه دوستی افراد از کجا و به چه دلایلی آغاز شده است و همچنین موارد دیگر در محیط کار و تحصیلات میتوانند همگی در این زمینه تاثیر داشته باشند.

There are a lot of advantages to having friends who are different from and similar to you in terms of personality and attitude منافع بسیاری در داشتن دوستانی هست که نسبت به شما از نقطه نظر دیدگاه و شخصیت دارای تفاوتها و شباهتهائی هستند If they are different, they can naturally introduce you to a new culture, food, books and music and even neighborhoods and history and all of such new things might be very exciting to you چنانچه آنان دارای تفاوتهائی با شما هستند, طبیعتا میتوانند شما را با فرهنگ و کتابها و تاریخ و غذا و موسیقی و محله جدید آشنا سازند و این چیزهای نو میتوانند برای شما جذابیتهائی نیز به همراه داشته باشند.

It’s just the matter of looking at the world from a different perspective when you make friends with new people whose attitudes are rather different from yours مساله داشتن دیدگاههای متفاوت نسبت به جهان میباشد هنگامیکه شما دوستی پیدا میکنید که نسبت به شما دارای دیدگاههای متفاوتی میباشد Actually as the old saying goes, differences can complement each other به قول معروف, اختلافات میتوانند یکدیگر را کامل نمایند On the other hand, when you are stressed out, you need to talk to a friend who completely understands you and your problem از طرف دیگر, در مواقعی که مشکلی دارید, احساس میکنید تا به دوستی نیاز دارید که شما و مشکلات شما را درک میکند.

This perhaps is one of the reasons even psychologists recommend having different friends who will make your friendship rather exciting احتمالا به همین دلیل است که روانشناسان توصیه میکنند تا دوستانی متفاوت با یکدیگر داشته باشیم چون چنین تفاوتهائی موجب جذابتر شدن روابط دوستانه میگردند Someone who is different from you is able to show different ways of looking at things فردی که با شما تفاوت دارد قادر است تا نشان دهد از نقطه نظر دیگری به مسائل می نگرد Also, if you are an organized person, having good friends who will help you with keeping your schedule can be nice همچنین چنانچه فرد منضبطی هستید, داشتن دوستان خوب که به شما در تدوین برنامه هایتان کمک کنند میتواند توصیه شود.

All of us have some problems from time to time and in such difficult circumstances, having good soulmates who can help us loosen up and find solutions is a great idea and peace of mind همه ما هر از چند گاهی دچار مشکلاتی میشویم و در چنین مواقعی داشتن دوستان صمیمی که بتوانند به ما در احساس آرامش و یافتن راه حل کمک نمایند میتواند به عنوان آسایش فکری تلقی گردد As the famous saying goes, a friend in need is a friend indeed به قول معروف دوست آن باشد که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی If you are impatient, your good friend can calm you down چنانچه احساس بیقراری دارید, دوست خوب شما میتواند شما را آرام نماید.