ستونهای روزنامه ها و نکات وبسایتها

نمیتوان ادعا کرد که فردی وجود دارد که همه چیز را درباره همه موضوعات میداند چون عملا چنین چیزی غیر ممکن است و همه ما به نوعی به یکدیگر وابسته هستیم و نیاز داریم تا با یکدیگر تعامل خوب و سازنده داشته باشیم. به نظر شما از چه راهها و روشهائی میتوان به افزایش آگاهی و علم خود کمک کنیم بدون آنکه هزینه های گزافی برای آموزش بپردازیم؟ آیا تاکنون به فکر مطالعه مستمر مقالاتی که لابلای ستونهای مفید روزنامه ها و مجلات هستند افتاده اید؟ شاید هم شما فردی کوشا و مستعد در زمینه خواندن نکاتی هستید که بطور روزانه در وبسایتها قابل مشاهده هستند و از این طریق دانش خود را بروز نگاه میدارید. اجازه بدهید به همراه یکدیگر نگاهی کوتاه بیندازیم به مقوله منابع آموزشی و مفید در زمینه نکات و راهنمائیها برای زندگی.

Advice columns traditionally are inserted into the pages of newspapers and magazines بطور سنتی, ستونهای حاوی توصیه و نصایح در صفحات روزنامه ها و مجلات گنجانده میشوند But since the introduction of the world wide web and emergence of thousands of web portals and news websites, it is possible to find plenty of such online columns updated almost on a daily basis with tips and points on making life easier for the readers اما از زمان پیدایش هزاران وبسایت در نتیجه بروز شبکه جهانی اینترنت, امروزه میتوان از همین نوع مقالات و ستونها را همچنین در وبسایتهای آنلاین و صفحاتی در فضای مجازی یافت که تقریبا بطور روزانه بروز میگردند و حای نکاتی برای به ارمغان آوردن آسایش بیشتر هستند.

Usually such columns in daily newspapers as well as online ones are being moderated by editors and experienced authors who are able to provide information and tips to the readers who would send them a letter or email, requesting assistance on the subjects brought up معمولا چنین ستونهائی در روزنامه ها و یا فضای آنلاین توسط سردبیران و نویسندگان با تجربه اداره میشوند که قادر هستند به سوالاتی که از طریق نامه و یا پست الکترونیک برای آنها از سوی خوانندگان مطالب ارسال میشوند پاسخ گویند Some people might believe that only comic subjects and unimportant matters are being dealt with in such newspaper columns but in reality you can find plenty of good and serious issues as well

برخی از مردم ممکن است بر این باور باشند که در چنین ستونهای روزنامه, تنها موارد و موضوعات پیش پا افتاده مورد بحث قرار میگیرند درحالیکه شما میتوانید بسیاری از موارد جدی و موضوعات مفید را هم در میان متون بیابید For instance, if you plan on renovating your apartment or would rather have your room painted but are still doubtful about the procedure, perhaps calling your newspaper columnist can be a good idea since they might provide some tips on the next issue of the newspaper for you به عنوان نمونه چناچه قصد تعمیرات و بازسازی منزل خود را دارید و یا برای رنگ آمیزی اتاق خود به دنبال توصیه میگردید, یک تماس با نویسنده ستونها در روزنامه شما میتواند مفید باشد.

چون احتمال زیادی وجود دارد که نویسنده در نسخه بعدی روزنامه درباره مورد شما مطالبی را عنوان کند Believe it or not, presence or lack of presence of such advice columns in newspapers and magazines can have a tremendous impact on their circulation figures شاید باور کردن این موضوع کمی سخت باشد ولی حضور و یا عدم حضور چنین ستونهائی در روزنامه ها و مجلات میتواند تاثیرات بسیار بزرگی بر روی میزان تیراژ و نشر آنها بگذارد These days newspapers and magazines, on and off the net are competing to add to their readership via such columns امروزه روزنامه ها و مجلات چاپی و آنلاین از طریق چنین ستونها و محتواهائی سعی در رقابت با یکدیگر و جذب بیشتر خوانندگان را دارند.