اهمیت استراحت کافی و خواب عمیق

از نظر پزشکی به اثبات رسیده است که داشتن خواب کافی در طول شبانه روز از اهمیت بسیار بالائی برخوردار است و هیچ چیز نمیتواند جایگزین آن شود. شاید یکی از عادات اشتباهی که برخی از دانش آموزان و دانشجویان دارند این است که در شبهای امتحان, بجای رفتن به رختخواب تا ساعات نیمه شب بیدار میمانند و سعی در مطالعه تا نزدیک صبحگاه را دارند. لطفا توجه کنید که بدن شما به شش تا هشت ساعت و یا حتی بیشتر خواب منظم نیاز دارد و در غیر اینصورت احساس خستگی و خواب آلودگی را در تمام روز تجربه خواهید کرد که در نتیجه آن, میزان بازدهی و راندمان در کارهای روزمره شما نیز کاهش خواهد یافت. برخی موانع بر سر راه خوابیدن را در این مقاله به بررسی خواهیم پرداخت و از راه حلهای موثر نیز سخن خواهیم گقت.

Having enough and deep and clean sleep during the night should be looked at as an important regimen to follow for everyone داشتن خواب و استراحت کافی و عمیق و بدون مشکل میتواند برای هر فردی به عنوان یک دستور پزشکی در نظر گرفته شود When it comes to health and wellness, nothing can replace a good night’s sleep هنگامیکه صحبت از سلامتی به میان می آید, هیچ چیز نمیتواند جایگزین یک خواب خوب شبانه شود We are going to mention some tips offered by wellness gurus قصد داریم تا به نکاتی اشاره کنیم که توسط صاحبنظران در زمینه سلامتی ارائه شده اند There is no substitute for good sleep in terms of looking good and healthy جایگزینی برای خواب خوب از نظر سالم و سرحال ماندن وجود ندارد.

Sleep is actually a magical time for your body خواب زمانی جادوئی برای بدن شما محسوب میگردد That is actually the exact time when some of the body’s most significant repair and revival tasks will begin and continue استراحت دقیقا زمانی است که برخی از کارهای مهم تعمیر و بازسازی بدن در آن به انجام رسیده و ادامه دارند When some patients have an accident or suffer minor injuries and are hospitalized or they stay at home, their doctors will highly advise them to increase their rest and sleep time but do you know exactly why هنگامیکه افراد تصادف و یا جراحات مختصری را تجربه میکنند, توصیه اکید پزشکان آنها به ایشان این است تا بر میزان استراحت خود در منزل یا بیمارستان بیفزایند اما آیا دقیقا میدانید چرا؟

When we sleep, our body will commence repairing the damages it has experienced during the time we were conscious outside هنگامیکه ما در خواب بسر میبریم, بدن ما شروع به تعمیر جراحاتی میکند که در زمان بیداری و در بیرون از منزل متحمل شدیم So if you deprive your body of enough sleep, the recuperation time too will be longer than usual پس بنابراین چنانچه شما بدن خود را از خواب کافی محروم نمائید, مدت زمان بهبودی و نقاهت نیز طولانی تر از معمول خواهد شد Actually it can be looked at as a magic and something happening naturally since no amount of coffee or energy drinks will be able to replace the time we need to sleep and they will just make us more tired after a while

درواقع میتوان به این موضوع به عنوان یک چیز جادوئی یا طبیعی نگاه کرد و این مساله هم مهم است که صرفنظر از اینکه چه مقدار قهوه و یا نوشابه های انرژی زا مصرف کنید, نمیتوان جلوی کمبود خواب را گرفت و بدن پس از مدتی احساس خستگی مفرط خواهد داشت When your sleep, your body is very busy doing critical repair and maintenance jobs and nothing can be compared to that به هنگام خواب, بدن شما مشغول انجام امور خیلی حیاتی تعمیر و بازسازی و نگهداری میباشد و هیچ چیزی با این قابل قیاس نیست Those who do not sleep enough will experience problems like obesity and heart disease and chronic fatigue افرادی که کم میخوابند پس از مدتی از بیماریهای قلبی و چاقی و خستگی مفرط رنج خواهند برد.