خورشید گرفتگی

به جرات میتوان خورشید گرفتگی یا کسوف را یکی از زیباترین مناظر طبیعت به حساب آورد و هر از چند گاهی مانند چند سال یکبار بطور جزئی یا کلی در مناطق مختلف جهان رخ میدهد و علاقمندان به هواشناسی و جغرافیا با استفاده از تجهیزات تصویربرداری به مطالعه این پدیده جذاب و جالب طبیعت میپردازند. هنگامیکه ماه و خورشید و زمین در مقابل یکدیگر و درست در خط مستقیم هستند این اتفاق روی میدهد و با استفاده از عینکهای محافظ میتوان بطور مستقیم به خورشید نگاه کرد که البته بیشتر شبیه به شب است تا روز چون سایه بزرگ ماه بر روی خورشید می افتد و برای ساکنین کره زمین سایه بزرگ تیره رنگ قابل مشاهده است. آیا تاکنون به جملاتی برخورده اید که در همین رابطه در متون خبری و وبسایتها وجود دارند؟

Once every few years in a corner of the world total eclipse of the sun happens which is a spectacular event for the people to watch هر چند سال یکبار, خورشید گرفتگی کامل در یکی از نقاط جهان روی میدهد که رویدادی شگفت انگیز و جذاب برای مردم جهت تماشا میباشد According to the science, when the Sun, Moon and the Earth line up perfectly, the total eclipse will happen بر طبق علم, هنگامیکه ماه و خورشید و زمین دقیقا در یک خط و مقابل یکدیگر قرار بگیرند, خورشید گرفتگی کامل رخ میدهد This phenomenon is usually visible in one or more countries and it draws crowds of scientists and enthusiasts of the scientific explorations from all over the world to the countries and locations where the event happens

این پدیده معمولا در یک یک یا چند کشور قابل مشاهده است و موجب جذب بسیاری از محققین و کاوشگران علمی و همچنین علاقمندان به مسائل علمی از سرتاسر جهان به نقاط و کشورهائی که در آنها این رویداد رخ میدهد میگردد Perhaps you too remember that a few years ago we also had total eclipse in our country and many people who were wearing special goggles were staring at the amazing incident احتمالا شما نیز بخاطر دارید که چند سال قبل ما هم در کشورمان کسوف را تجربه کردیم و بسیاری از مردم با عینکهای مخصوص به این رویداد شگرف خیره شده بودند Total eclipse will actually turn the day into night for a few minutes until the sky will slowly lighten again

خورشیدگرفتگی کامل درواقع برای دقایقی روز را تبدیل به شب میکند تا اینکه آرام آرام آسمان مجددا روشن میشود Usually eclipses can be visible along a path of hundreds or even thousands of kilometers, covering several countries along the way معمولا کسوفها منطقه ای به طول صدها و شاید هم هزاران کیلومتر را دربر میگیرند و شامل چندین کشور میشوند Many areas near the main path will experience the wider darker shades than the ones far away مناطقی که بیشتر در مرکز این منطقه هستند به نسبت دیگر نواحی دورتر از تاریکی قابل مشاهده بیشتری هم برخوردار میباشند Partial eclipses happen regularly like once every few months but total eclipses are actually rarer and we need to wait for years to observe them

خورشید گرفتگیهای جزئی بیشتر روی میدهند مانند هر چند ماه یکبار درحالیکه برای مشاهده کسوف کامل بایستی چند سال منتظر بمانیم Many places and countries actually would organize some events for total eclipse like inviting scientists from other countries to join with the people watching and enjoying this amazing event برخی مناظق و کشورها برنامه ریزی میکنند برای این پدیده شگفت انگیز و از دانشمندان دیگر کشورها دعوت میکنند تا همراه با مردم برای مشاهده و لذت بردن از این اتفاق حضور داشته باشند Watching eclipse is a great idea to open the public eyes to the wonders of the universe تماشای کسوف منجر به بازشدن چشم مردم به شگفتیهای جهان خلقت میگردد.