زمان حال استمراری و صحبت درباره امور منزل

همانطور که از درس قبل بیاد دارید, زمان حال استمراری به افعال و اموری برمیگردد که هم اکنون درحال جریان میباشند و از دوبخش Be و ing تشکیل میشوند. در درس امروز به موارد و مثالهایی نگاه می اندازیم تا با کاربردهای بیشتری در همین مورد آشنا شویم. سوالات آری یا خیر هم در زمانهای استفاده از افعال حال استمراری بسیار پرکاربرد هستند از قبیل: Are you reading a newspaper right now? Yes I am / No, I’m not آیا شما در حال حاضر مشغول خواندن و مطالعه روزنامه هستید؟ و درجواب کوتاه میتوان گفت بله هستم یا خیر نیستم. Is he taking a bath? Yes, he is or No, he isn’t آیا او درحال دوش گرفتن است؟ جواب کوتاه میتواند مثبت باشد یا منفی. فقط در جواب مثبت خلاصه ننویسید چون اشتباه است.

به عبارت دیگر در جواب سوال بالا ما نمیتوانیم بگوییم Yes, he’s بلکه باید جواب کامل بدهیم Yes, he is به چند جمله که با استفاده از زمان حال استمراری ساخته شده اند توجه کنید It is very cold now and as you can see, it is snowing heavily outside and therefore I am wearing a warm blue jacket الان هوا بسیار سرد است و همانطور که ملاحظه میکنید در بیرون از منزل برف سنگینی درحال باریدن میباشد و به همین دلیل من الان کاپشن گرمی به رنگ آبی به تن دارم. با نگاه کردن به دور و بر خود براحتی میتوانید جملات حال استمراری زیادی ساخته و در هنگام مکالمه از آنها استفاده کنید. He is studying in the library and he is reading his textbook for his exam tomorrow اوبا مطالعه در کتابخانه برای امتحان فردا دارد خود را آماده میکند.

Are you working late at the office tonight آیا شما امشب تا دیروقت در اداره مشغول کار هستید؟ در بسیاری از موارد در جواب سوالاتی که از ما پرسیده میشود ما باید جوابهای نسبتا بلندی ارایه دهیم و جوابهای کوتاه همیشه کارساز نیستند. به این سوالات Information questions اطلاق میشود یعنی سوالاتی که در جواب آنها باید اطلاعاتی به فرد سوال کننده ارایه دهیم. به عنوان مثال فردی که از ما درباره آدرس منزلمان سوال میپرسد با این الگو Excuse me, where are you living right now ما نمیتوانیم جواب کوتاه Yes we do یا No, we don’t بیان کنیم. Where are you driving? To work الان مشغول رانندگی به سمت چه مقصدی هستید؟ به سمت کار. یعنی دارم میروم به سر کار. Who is driving the car? I am

چه کسی راننده است؟ من هستم. در هنگام ساختن افعال حال استمراری, چنانچه به افعال Shop, Get, Put برخوردید به آخر آنها یک حرف اضافه کنید. این سه مثال این نکته را روشن میکنند He is shopping downtown – He is getting a newspaper – He is putting the book on the desk خیلی وقتها شما با دوستتان تماس میگیرید وپس از معرفی خود و احوالپرسی از طرف مقابل میپرسید که مشغول انجام دادن چه کاری است: Hi, it’s me. What are you doing سلام, من هستم. داری چیکار میکنی؟ Well, actually I am cleaning up the house right now خوب, راستش رو بخواهید من الان دارم خونه رو تمیز میکنم. I am cleaning the house و I am cleaning up the house هر دو عبارت صحیح بوده و بسیار استفاده میشوند.

We can use time expressions a lot when starting conversations with people ما از عبارات بیان زمان میتوانیم بسیار زیاد استفاده کنیم وقتی صحبت را با مردم آغاز میکنیم. به چند تا از این عبارات که زمانها را مشخص میکنند توجه کنید This morning – This afternoon – This evening – Tonight امروز صبح – امروز بعد از ظهر – امشب که به دو صورت ذکر شده است. Tomorrow – The day after tomorrow – Next week – The night before last فردا – پس فردا – هفته آینده – پریروز – با نگاه مختصری به زندگی و محیط پیرامونی خود به این نکته پی خواهید برد که با استفاده از همین عبارات بیان زمان و ترکیب آنها با زمان حال استمراری میتوانید جملات بسیار خوبی بسازید You can combine time expressions with present continuous to make good sentences