همکاران خوب در اداره

برای بسیاری از افرادی که در محیطهای اداری دولتی و شرکتهای خصوصی مشغول به کار هستند, داشتن همکاران خوب از اهمیت زیادی برخوردار است چون با این افراد همه روزه ساعات زیادی را در محل کار خود میگذرانند که میتواند بر روی روابط بین آنها نیز تاثیر مثبتی داشته باشد. مثلا چناچه شما در یک اداره مانند شهرداری کارمند هستید و چند ساعت در روز با تعدادی از همکاران بر روی پروژه های مشترکی کار میکنید, ناخودآگاه پس از مدتی حالتی دوستانه بین شما بوجود خواهد آمد و با یکدیگر درباره مشکلات زندگی و دیگر مسائل روزمره به گفتگو خواهید پرداخت. قصد داریم تا در این بخش بر اهمیت داشتن روابط خوب و دوستانه با همکاران در اداره تاکید کنیم و نتایج مثبتی که در نتیجه چنین ارتباطات خوبی به وجود خواهند آمد.

The point is that today, we all work or will work someday when we grow up and it is true to state that there are certain characteristics that all good co-workers have in common نکته این است که همه ما در جهان امروز به کار مشغول هستیم و یا پس از بزرگ شدن به سر کار خواهیم رفت و صادقانه است تا بیان کنیم که مشخصات مشترکی وجود دارند که میتوانیم در مورد همکاران خوب از آنها نام ببریم They actually tend to be cooperative people, they are also able to adapt very well to the changes as they happen and they are usually helpful to others in the office آنها افرادی هستند با روحیه همکاری که در اداره به همکاران خود کمک کرده و همچنین دارای این قابلیت هستند تا با تغییرات به سرعت خود را وفق دهند.

As you would agree with this point, people who have these characteristics are easy to work with, especially when it comes to thinking long term همانطور که شما با این نکته موافق هستید, افرادی که واجد این شرایط هستند میتوانند همکاران خوبی باشند, بخصوص هنگامیکه صحبت از همکاری بلندمدت به میان می آید Good colleagues are cooperative and they will do their best to get along with others and help them out when they face difficulties in their workplace همکاران خوب با دبگران در محیط اداری رابطه ای خوب دارند و سعی در رفع مشکلات آنان در اداره مینمایند The point is that all people in the area of office will have direct or indirect impact on each other since the system is an integrated one

نکته این است که در اداره, همه کارمندان به نحو مستقیم یا غیر مستقیم بر روی یکدیگر تاثیر میگذارند چون سیستم به نحوی یکپارچه عمل میکند Please note that having a positive attitude in the workplace is vital which will create a pleasant working environment and increases efficiency لطفا توجه کنید که داشتن روحیه مثبت در محیط کار میتواند به ایجاد فضای امید بخش و همچنین افزایش کارائی و بهره وری منجر شود Changes happen all the time and good colleagues are quick to adapt to the changes as they arise تغییرات همواره رخ میدهند و همکاران خوب خود را به سرعت با تغییرات بوقوع پیوسته وفق میدهند It is essential not to be stubborn about routine changes in the schedules or routines at offices

این موضوع حائز اهمیت است که درباره تغییرات در برنامه های روزمره و کاری سخت گیر نباشیم As an example, good employees do not object to having their job description revised frequently به عنوان نمونه, کارمندان خوب نسبت به تغییرات ایجاد شده درباره شرح وظایف خود اعتراضی نشان نخواهند داد They normally do not have any problems with new procedures and in fact, good co-workers and office employees welcome the changes when they come درواقع, کارمندان و همکاران خوب از تغییرات که رخ میدهند استقبال میکنند A good co-worker is helpful when others are in need of assistance یک همکار خوب به دیگران در هنگام نیاز مساعدت ارائه میکند.