خوشبین بودن و داشتن روحیه

آیا شما فردی خوشبین هستید و حتی در مواقعی که به اصطلاح دور و برتان را مشکلات و چالشهای گوناگون فرا گرفته اند دارای روحیه مثبت میباشید و به راه حل فکر میکنید و یا اینکه معمولا فردی واقع بین بوده و یا حتی کمی منفی فکر میکنید و مشکلات کمی شما را سردرگم میکنند؟ درست است که همه ما دارای مشکلات کوچک و بزرگ زیادی در زندگی خود هستیم ولی این نکته مهم است تا با داشتن روحیه مثبت و بالا به جنگ با مشکلات رفته و خود را نبازیم. حتی دانشمندان بر این عقیده هستند که خندیدن و داشتن روحیه بالا میتوانند در بهبودی پس از بیماریها به افراد کمک کنند, پس بیائید به اتفاق یکدیگر بیشتر بخندیم و از زندگی لذت برده و با توکل به خدا و همچنین کمک به یکدیگر در زندگی موفق شویم و به دیگران هم روحیه بدهیم.

Scientists believe that looking on the bright side when facing challenges in life may help people live longer and recuperate better after injuries and illnesses دانشمندان بر این عقیده اند که داشتن دید مثبت در زندگی و در هنگام مواجه شدن با مشکلات ممکن است به مردم در داشتن طول عمر و همچنین بهبودی سریعتر پس از بیماریها و جراحات کمک کند Let’s bring up the issue of a glass of water on your table which is half full بیائید از مثال قدیمی استفاده کنیم که در آن بر روی میز شما یک لیوان آب وجود دارد که نیمه پر است According to the psychological research, there are two answers to say and if you say it is half full, you are optimist and if you choose half empty you may be rather pessimist, so what is your choice

طبق تحقیقات روانشناسی در اینجا دو جواب میتوان ذکر کرد, چنانچه شما بگوئید که لیوان نیمه پر است پس میتوان نتیجه گرفت که شما خوشبین هستید و اگر بگوئید نیمه خالی است ممکن است نسبتا بدبین باشید, راستی انتخاب شما چیست؟ Optimism and pessimism actually represent and display your general attitude and perspective toward certain situations and dilemmas in life in general خوشبین بودن و بدبین بودن نشانگر دیدگاه متفاوت شما در مقابل مشکلات و دوراهی ها در زندگی به مفهوم کلی میباشند And now it is almost known that your attitude in life might have direct impact on how you will live and the success or failure possibility to be expected when encountering everyday issues

و اکنون تقریبا مشخص شده است که دیدگاه شما در زندگی میتواند تاثیر مستقیمی بر روی زندگی شما و همچنین میزان توفیق و یا شکست مورد انتظار در مواجهه با مسائل روزمره بگذارد Your degree of optimism can affect your health as well میزان خوشبین بودن شما همچنین میتواند بر روی سلامت شما تاثیرگذار باشد In fact, it is claimed that individuals who are optimist may live longer than pessimist folks درحقیقت این ادعا وجود دارد که افراد خوشبین بیشتر از افراد بدبین عمر میکنند There is increasing evidence that increasing body resilience against illnesses can help defeat sickness better and faster and when you laugh or smile and take it easy in life, you are actually making your body stronger than normal condition

دلایل محکمی وجود دارند حاکی از این موضوع که افزایش استقامت و مقاومت بدن میتواند در غلبه بر بیماریها موثر باشد و هنگامیکه شما میخندید و یا لبخند میزنید و در زندگی مسائل را آسوده میگیرید, شما درواقع بر میزان مقاومت خود در مقایسه با شرایط معمولی می افزائید In order to stay healthy and live longer, it is very helpful to increase resilience and optimism به منظور داشتن سلامت و طول عمر بالا, بسیار مفید است تا میزان استقامت خود را بالا برده و خوشبین بود Optimism is actually connected to healthier behaviors and healthier ways of dealing with difficulties in life خوشبین بودن درواقع مرتبط است با رفتار سالم داشتن و همچنین مواجهه با مشکلات به روشی سالم تر.