نقش فن آوری در بهبود کشاورزی

دیگر با استفاده از روشهای سنتی کشاورزی و تهیه محصولاتی از قبیل میوه جات و سبزیجات نمیتوان برای میلیاردها انسان در سطح جهان غذا تهیه کرد و ناچار به استفاده از روشها و تکنیکهای نوین در این زمینه هستیم. با مطالعه مقالاتی که در همین رابطه نوشته شده اند درمیابیم که فن آوریهای مخابراتی و دیجیتالی جدیدی که در دسترس کشاورزان در سرتاسر جهان وجود دارند میتوانند تا حد بسیار زیادی برطرف کننده موانع و مشکلاتی که بر سر راه تولید محصولات کشاورزی وجود دارند باشند. در بحث امروز به همین مقاله میپردازیم و به تجربیاتی که در برخی کشورها مورد استفاده قرار گرفته اند و نتایج بسیار امیدوار کننده ای هم داشته اند خواهیم پرداخت. براستی در جهان امروز کشاورزی هم نیاز به تحول جدی دارد.

maybe it seems a bit hard to believe but nowadays mobile phones help improve farming in many countries around the world شاید باور کردن این مطلب کمی سخت باشد ولی امروزه تلفن همراه در خیلی از کشورهای جهان به بهبودی کشاورزی کمک میکند With a few clicks of buttons or through using the smart phones screens, farmers can check their cell-phones for weather updates and estimates of how much irrigation water they will require to grow crops and for their farmlands تنها با فشاردادن چند دکمه و با استفاده از صفحه نمایشگر تلفن همراه, کشاورزان قادر هستند تا از اخبار هواشناسی آگاهی یافته و از میزان نیاز آبیاری برای رشد محصولات در زمینهای کشاورزی خود آگاهی یابند.

In fact, mobile phones and satellites are becoming valuable farming tools in Asia در حقیقت, در آسیا تلفنهای همراه و ماهواره ها به ابزاری ارزشمند در کشاورزی تبدیل شده اند If farmers are going to determine the estimates on how much water their fields need, they can use programs that get data from satellites orbiting the earth چنانچه کشاورزان نیاز داشته باشند تا از میزان آبیاری مناسب زمینهایشان مطلع گردند, با استفاده از برنامه هائی که دیتا را از ماهواره هائی که در اطراف مدار زمین گردش میکنند, میتوانند به این هدف نائل گردند The satellites check the requirements and then will provide the farmers with text messages, announcing the information such as the frequency to water their farmlands as well as offering weather forecasts

ماهواره ها به کنترل نیازمندیها پرداخته و سپس برای کشاورزان پیامکهائی میفرستند که حاوی اطلاعات درخواستی از قبیل میزان آب مورد نیاز برای محصولات و همچنین دفعات آبیاری و حتی پیش بینی های هواشناسی میباشند Due to human errors, the programs’ aim is to prevent the farmers from over-watering or under-watering the crops به دلیل خطاهای انسانی, هدف این برنامه ها این است تا از بیش آبیاری یا کم آبیاری محصولات توسط کشاورزان جلوگیری کنند According to the Asian Development Bank, many countries in Asia such as Pakistan have some of the severe water problems in the world and it is essential to make use of new technology to limit the effects of drought, when there is lack of rainfall

طبق بانک توسعه آسیا, بسیاری از کشورها در آسیا از قبیل پاکستان مواجه با مشکلات جدی در زمینه آب میباشند و ضروری است تا از تکنولوژی برای محدود کردن آثار خشکسالی که در نتیجه کاهش بارندگی روی میدهد, استفاده نمود Nearly everyone knows that there is a water crisis in many parts of the world تقریبا همه میدانند که در خیلی از مناطق جهان بحران آب وجود دارد Conditions which have contributed to the global water issues include poor water management, climate changes, growing population and a greater demand for water in farming شرایطی که به مشکلات جهانی آب دامن زده اند عبارتند از مدیریت ناصحیح آب, تغییرات آب و هوائی, افزایش جمعیت و تقاضای آب بیشتر برای کشاورزی.