سخنرانی در فضای آکادمیک

شاید به نظر برخی از دانشجویان و دانش آموزان انجام سخنرانی در برابر دیگران و جمعیت زیادی از مخاطبین کاری سخت و دشوار بنظر برسد و چنانچه فرصت انجام این کار برای آنان فراهم شود به اصطلاح کمی دستپاچه شوند ولی آیا واقعا چنین است؟ آیا تکنیکهائی وجود دارند تا بتوانند به ما در سخنرانی کمک نموده و از میزان استرس ما بکاهند؟ نظر شما در این رابطه چیست؟ حتی ممکن است به نظر برخی به روی صحنه تئاتر رفتن کاری عظیم بنظر برسد که شاید برای آنان محال باشد تا حتی آن را تمرین کنند, چه برسد به اجرای زنده و دربرابر بینندگان. در فضای آکادمیک مانند سالنهای آمفی تئاتر و یا همایشهای بین المللی, سخنرانی از جمله امور عادی تلقی میشود که هر از چند گاهی برای پروژه های گوناگون مورد انجام قرار میگیرد.

Do you know what makes a good speech and how to deliver it آیا میدانید که سخنرانی خوب چیست و چگونه میتوان آنرا به انجام رساند؟ Imagine it is a beautiful day and suddenly you receive a phone call, asking you to give a lecture at a conference related to your field of study تصور کنید که در یک روز زیبا از شما تلفنی دعوت میشود تا در یک کنفرانس مرتبط با زمینه شغلی خود به ایراد سخنرانی بپردازید At the beginning, you are sitting among hundreds of attendees and participants at a large hall and then you are officially invited to the stage to welcome the guests and mention a few points about the significance of the subject that you are going to bring up and also answer a few key questions about the main highlights

در ابتدا شما هم به عنوان میهمان در بین صدها نفر از شرکت کنندگان نشسته اید و سپس نام شما خوانده شده و شما رسما دعوت میشوید تا به بالای صحنه رفته و سخنانی چند در ارتباط با موضوع مورد نظر ایراد کرده و به سوالات پاسخ داده و به بیان اهم مطالب بپردازید Maybe you are not alone and some of your friends, family members or relatives have taken part in the event as well and their presence helps you to stay focused شاید برخی از اعضاء خانواده و یا دوستان و یا بستگان شما هم در جلسه حاضر هستند و حضور آنها برای شما دلگرم کننده بوده و بر تمرکز شما می افزاید Then you turn around to look at their faces and are ready to stand up and walk to the podium in order to begin your speech for the big event

سپس شما برمیگردید تا به چهره آنان نگاهی بیندازید و بلند میشوید تا به پشت تریبون بروید و سخنرانی خود را برای این موقعیت مهم آغاز نمائید This event might be a commencement of a big project and you are expected to mention the main points which are already specified ممکن است که این افتتاحیه یک پروژه بزرگ باشد و از شما انتظار میرود تا به بیان نکات مهم که از قبل مشخص شده اند بپردازید Please note that a good speaker usually gives a speech which marks how special and significant the event is and he/she uses a variety of techniques to achieve this goal such as bringing up subjects that are of interest to the audience, telling jokes in order to crack up the atmosphere and make ambience friendly

لطفا به این نکته توجه کنید که یک سخنران خوب معمولا در گفتار خود از اهمیت موقعیت و مناسبت صحبت میکند و در این راه از تنوعی از تکنیکها بهره میبرد از قبیل پرداختن به موضوعاتی که برای حضار جالب توجه هستند, لطیفه گفتن به منظور ایجاد تنوع در فضا و همچنین فراهم آوردن محیطی دوستانه برای مخاطبین There are even courses to take in order to train people in public speaking حتی دوره هائی وجود دارند که به مردم در زمینه انجام سخنرانی های عمومی کمک میکنند Universities and other departments will usually carefully select the people who will give a lecture to make a good impression on the audience دانشگاهها و دیگر ادارات با دقت سخنرانان را انتخاب میکنند تا بر روی مخاطبین تاثیر خوبی برجا گذارند.