استراحت کافی به یادگیری کمک میکند

شما چند ساعت در شبانه روز به خوابیدن و استراحت میپردازید؟ آیا این یک سوال کلیشه برای شما است که آنرا قبلا بارها شنیده اید و یا اینکه با دقت به آن پاسخ داده و توضیحاتی در زمینه اهمیت استراحت کافی ارائه میکنید؟ حقیقت این است که همه ما به استراحت نیاز داریم و حتی بهترین ورزشکاران و افراد فعالی که به خوبی از بدن خود محافظت میکنند نیاز به این دارند تا بین شش تا هشت ساعت را در شبانه روز و ترجیحا بطور مستمر و شبانه بخوابند تا بدن آنها به تعمیر و بازسازی بافتهای خود بپردازد. آیا میدانستید که داشتن استراحت کافی به شما در امر یادگیری نیز کمک شایانی میکند؟ آیا بخاطر دارید که در برخی شبهای امتحان کم خوابیدید و نتیجه آن شد که روز بعد و سر جلسه آزمون خسته بودید و استرس داشتید؟

Perhaps this is nothing new but yet might seem surprising to learn that sleep helps us learn better شاید این مطلب چیز جدیدی نباشد ولی هنوز تعجب آور است که بدانیم خوابیدن به ما در امر یادگیری بهتر کمک میکند In fact, humans spend about one-third of their lives asleep. At first glance this may sound like a lot of time, but the reality is that it is not wasted and considered essential to our health درحقیقت, انسانها حدود یک سوم از زندگی خود را در خواب بسر میبرند و این در نگاه اول ممکن است زمان زیادی به نظر برسد ولی حقیقت این است که این زمان نه تنها تلف نشده بلکه برای سلامتی ما ضروری بنظر میرسد Sleep helps us stay in healthy shape خوابیدن به ما کمک میکند تا در وضعیت سلامت باقی بمانیم.

Sleeping at the same time helps our brains remember the information in a better way خوابیدن همچنین به ذهن ما در به خاطر سپردن اطلاعات به نحو بهتری کمک میکند In the other two thirds of our lives when we are awake and active, our brains are pretty busy processing information and through sleeping, they will have enough time to organize data and recall the information when needed در مابقی یک سوم از عمرمان که بیدار هستیم و ذهن ما بسیار فعال بوده و در حال فراوری اطلاعات میباشد, خوابیدن به آن کمک میکند تا اطلاعات را به خوبی حفظ کرده و زمانی که به آنها نیاز داریم به خاطر بیاوریم It is also stated that a good night’s sleep helps us become more intelligent and our brains to function better

همچنین استراحت به ما در جهت هوشمند شدن و همچنین به ذهن ما در کارکرد بهتر یاری میرساند Researchers have found that sleep helps improve brain performance as well محققین همچنین دریافته اند که خوابیدن به بهبود عملکرد مغز کمک خواهد کرد When we sleep, our brains are actively mixing the data that we have learned while being awake and they are listed in neat categories then هنگامیکه ما در خواب هستیم, ذهن ما بطور فعالانه مشغول طبقه بندی و ادغام اطلاعات یادگرفته شده در بیداری به نحوی شایسته میباشد In fact, the collection of knowledge for us would be impossible to set up if a phenomenon called sleeping was not present to the human beings and this is very amazing indeed

درواقع, مجموعه دانش برای ما وجود نمیداشت چنانچه پدیده ای بنام استراحت برای انسانها وجود نداشت و این مساله براستی شگفت انگیز است As you may have heard, brain tends to forget unimportant things and this stage of forgetting is pretty important since it makes space for learning new skills, shaping new memories and memorizing vital data شاید شما هم شنیده باشید که ذهن تمایل به فراموشی اطلاعات بی اهمیت دارد و این مرحله از فراموشی دارای اهمیت به سزائی میباشد از آنجائیکه فضا را برای یادگیری مهارتها, خاطرات و همچنین بخاطر سپردن اطلاعات مهم فراهم میسازد Via sleeping, our brain repairs and refreshes itself از طریق خوابیدن, ذهن ما خود را به روز و تعمیر میکند.