تکنیکهای تقویت تلفظ

هنگامیکه در حین تماشای فیلمی به حالت غیر دوبله هستید و به تلفظ گوشوران محلی کشورها و بازیگران دقت میکنید, شاید شما هم علاقمند شوید تا به بهبود تلفظ خود در حین مکالمه و مصاحبه اقدام نمائید. آیا با روشهای بهبود تلفظ آشنا هستید و یا اینکه فکر میکنید تنها افرادی قادر به مکالمه روان و صحیح هستند که دارای استعدادی خاص بوده و از کودکی به یادگیری و آموزش اقدام نموده اند؟ آیا میدانستید که عضلاتی که در صورت و دهان و زبان شما وجود دارند نیز نقشی مهم و تعیین کننده در نحوه گویش و مکالمه و هجای کلمات و عبارات ایفا میکنند. در مقاله امروز سعی داریم تا به نگاهی علمی بپردازیم در همین زمینه و صحبت از چند تکنیک کنیم که میتوانند به شما در تلفظ روان کلمات و عبارات و به طرز طبیعی کمک کنند.

Important factors including memory and the facial muscles play roles when it comes to improving pronunciation عوامل مهمی از قبیل حافظه و عضلات صورت در زمینه بهبود تلفظ دارای ایفای نقش میباشند Such tips are actually suggested by experts and advisers in the area of education چنین نکاتی درواقع توسط متخصصین و مشاورین در حوزه آموزش مطرح میشوند By the way, what is the first memory of your childhood راستی, نخستین خاطرات کودکی شما به چه باز میگردد؟ When you first managed to ride a bicycle, do you remember how difficult, easy or somewhere in between it was هنگامیکه برای اولین بار سوار دوچرخه شدید, آیا بیاد دارید که چقدر سخت, آسان و یا چیزی بین این دو بود؟

Maybe you are wondering how relevant these questions are to the subject of this article شاید شما از خود میپرسید ارتباط این سوالات با تیتر این مقاله چیست؟ Well, back to the example of riding the bicycle in your childhood, in the beginning and before mastering it, you may have wondered if you would ever be able to do that خوب, اجازه بدهید تا به مثال درباره دوچرخه سواری باز گردیم, شاید شما هم در ابتدا از خود این پرسش را مطرح میکردید که آیا میتوانید از عهده آن برآئید یا خیر؟ Then, all of a sudden, on one day, you found yourself riding your bicycle perfectly and without help from others سپس بطور ناگهانی یکروز متوجه شدید درحال دوچرخه سواری و بدون کمک گرفتن از دیگران هستید.

There is a theory which states doing a physical activity easily, without thinking thoroughly uses an ability known as muscle memory نظریه ای وجود دارد که بر اساس آن, انجام دادن یک فعالیت بدنی بطرز آسان و در عین حال بدون فکر کردن عمیق به آن به عنوان حافظه عضلانی مطرح میشود The point is that when you repeat a physical action many times, your brain will adjust and develop a part of permanent memory exclusively tailored to its specifications نکته در اینجاست که هنگامیکه شما یک فعالیت فیزیکی را بطور مداوم تکرار میکنید, ذهن شما خود را با آن تطبیق داده و بخشی از حافظه دائمی را با مشخصات آن وفق میدهد Other examples in this respect include speaking, walking, swimming and driving

دیگر مثالهائی که میتوان در این رابطه ذکر کرد عبارتند از مکالمه, راه رفتن, شنا کردن و رانندگی So, a similar procedure is involved when pronouncing words because through repetition, you will master the sounds روش مشابهی در ارتباط با تلفظ کلمات وجود دارد و از طریق تکرار, شما تسلط کامل بر اصوات پیدا خواهید کرد At the beginning, the muscles in your face, mouth and tongue might feel strange and tired as you try to produce the sounds in a natural and beautiful way but gradually they will adapt to the vocal situations در ابتدا, عضلات صورت, زبان و دهان شما ممکن است کمی حالت عجیب و خستگی داشته باشند برای تلفظ اصوات بحالت طبیعی و زیبا ولی آنها به مرور با موقعیتهای صوتی وفق پیدا میکنند.