گرامر و نقش مهم جملات ساده

در گرامر که همه ما با آن آشنا هستیم, حتی نکات کوچکی مانند افعال حال ساده و گذشته استمراری و یا صفت و موصوف میتوانند بسیار تعیین کننده باشند چون در هنگام انجام مکالمات روان و بدون غلط, بایستی همواره توجه به نکات گرامری بخشی ثابت از مکالمات و جمله سازی باشد. کافی است تا به جدیدترین متد آموزشی که در آموزشگاههای معتبر زبانهای خارجه مورد استفاده قرار میگیرند دقت نمائید تا دریابید هنوز هم گرامر نیاز است تا به موازات درک مطلب و مکالمات مورد دقت واقع گردد. برخی اوقات حتی افراد و دانش جویان اشتباهات ساده ای مرتکب میشوند که ممکن است باعث تعجب و خنده خود آنها قرار گیرد. بیائید به اتفاق هم به مطالبی بپردازیم که میتوانند به ما در ساختن جملات با معنای صحیح کمک نمایند.

We actually need to prioritize objectives when it comes to learning grammar and making new meaningful sentences در واقع ما بایستی اهداف خود را اولویت بندی کنیم در ارتباط با فراگیری گرامر و همچنین ساختن جملات جدید و با معنا و مفهوم Nouns and adjectives and their proper placement can play essential roles when it comes to making good structures in grammar اسامی و صفتها و قرار گرفتن صحیح آنها میتوانند نقشهای خیلی مهمی ایفا کنند وقتی که صحبت از ساختن ساختارهای خوب در گرامر به میان می آید It is a rule that adjectives always come first and before nouns that they describe قاعده کلی این است که صفتها همواره در ابتدا و قبل از اسامی که آنها را توصیف می کنند قرار می گیرند.

Through using prepositional phrases, we can modify sentences and provide further information از طریق استفاده از عبارات حرف اضافه, میتوانیم به ایجاد تغییراتی در جمله ها اقدام نمائیم و جزئیات بیشتری ارائه کنیم Last weekend we went to the countryside and the landscapes were so beautiful in the morning آخر هفته گذشته به حومه شهر رفتیم و مناظر دهکده ها در صبحگاه بسیار زیبا بودند. همانطور که مشاهده می کنید در انتهای این جمله so beautiful in the morning به عنوان عبارت حرف اضافه که کاربرد توصیفی دارد مورد استفاده قرار گرفته است It is important to use a combination of different tenses when speaking or while writing since we use them every day and they just are made naturally

مهم است تا از ترکیب بین زمانها در هنگام مکالمه و نگارش استفاده کنیم از آنجائیکه همه ما و هر روزه این کار را بطور طبیعی انجام می دهیم All of us are busy revising past sentences into the presence tense and revising or adjusting present statements into the past ones همه ما با این کار درگیر هستیم و بطور مداوم جملات زمان گذشته را به حال و عبارات را از حال به زمان قبل تبدیل می نمائیم By doing this, we unintentionally are actively validating the various tenses of sentences we use and make and identify correct grammatical structures از این طریق, ما ناخود آگاه مشغول استفاده از زمانهای صحیح و معتبر برای عباراتمان هستیم و همچنین ساختارهای صحیح گرامری را مشخص می نمائیم.

Do you know the difference between simple past and present tenses آیا تفاوت بین زمان حال گذشته ساده و حال را می دانید؟ Actually there is a contrast between the two در حقیقت تفاوتی بین این دو وجود دارد In grammar, simple past tense tells us the completed action in a particular time in the past and that we are now reviewing it در گرامر, زمان گذشته ساده به ما خبر از کاری انجام شده در زمانی خاص در گذشته می دهد و اینکه ما الان مشغول مرور آن هستیم Whereas, the simple present tense gives us tips and information concerning an ongoing activity which is yet not finished درحالیکه زمان حال ساده به ما نکات و اطلاعاتی میدهد در مورد کاری که در حال انجام بوده و هنوز خاتمه نپذیرفته است.