تسلیم نشدن در برابر مشکلات

در زندگی همه ما مشکلات کوچک و بزرگی به چشم می خورند که گاهی میتوانند باعث بروز مسائلی بغرنج گردند ولی مهم است تا با حفظ روحیه به رویاروئی به چنین مشکلاتی رفته و به هیچ وجه روحیه خود را نبازیم و تسلیم نشویم. شاید به جرات بتوان گفت که در جهان پهناور هیچ فردی را نمیتوان یافت که صد در صد خوشبخت باشد و هیچ مشکلی در زندگی شخصی و اجتماعی خود نداشته باشد ولی میتوان با تقویت روحیه به جنگ با مشکلات رفت. آگاهی از خواسته ها و آرزوهای منطقی مان میتواند به ما در گام برداشتن در مسیر صحیح در زندگی کمک و یاری رساند. آیا شما هم این جمله معروف را شنیده اید که شکست پلی به سوی پیروزی است؟ پس بایستی از شکست ها درس گرفته و به سوی توفیق حرکت کنیم.

When you feel overwhelmed with numerous problems and difficulties in your life, never give up هنگامیکه این احساس را دارید که توسط مشکلات و دشواریها در زندگی خود احاطه شده اید, هرگز تسلیم نشوید Nearly all of us have heard of or read success stories of brave and smart people who have preserved despite many failures and problems in their private and social life تقریبا همه ما داستانهائی از موفقیت افراد شجاع و باهوش را شنیده و یا خوانده ایم که علیرغم مشکلات و مصائب در زندگی شخصی و اجتماعی شان به بقا و توفیق خود ادامه داده اند These folks are the ones who are not afraid to fail and build bridges towards success and are able to achieve amazing goals in their life too

چنین افرادی همان هائی هستند که از شکست نمیترسند و به سوی پیروزی پل میزنند و قادر هستند تا در زندگی خود به اهداف عالی هم دست یابند By the way, what is your philosophy of life in this respect? Would you quickly quit when experiencing a failure or would rather feel more determined to move and stay ahead and use it as a stepping stone towards future and welcome the challenges in your life راستی, فلسفه شما در زندگانی در همین ارتباط چیست؟ آیا به محض تجربه یک شکست میدان را خالی میکنید و یا بالعکس بیشتر مصمم خواهید شد که به سمت جلو گام بردارید و از شکست به عنوان یک سکو برای پیشروی به سمت آینده استفاده می کنید و در زندگی از چالشها استقبال می کنید؟

We might not be able to work out the entire problems in our life quickly but we should never give up hope and on the contrary we must feel determined to resolve obstacles شاید ما قادر نباشیم تا تمام مشکلات را در زندگیمان به سرعت از میان برداریم ولی نباید هرگز امید خود را از دست بدهیم و بالعکس بایستی مصمم باشیم تا موانع را برطرف کنیم Everybody will fail in life for numerous times but the essential thing is to turn problems into success هر فردی در زندگی بارها شکست را تجربه خواهد کرد ولی ضروری است تا مشکلات را به موفقیت تبدیل نمائیم The first step to take towards achieving your goals in life is to be realistic and optimistic about what you really want to accomplish

اولین گام در جهت رسیدن به اهدافتان در زندگی این است که واقع بین و مثبت اندیش باشید و براستی واقف به کارهائی باشید که قصد انجام آنها را دارید Failures in life can teach us how to do things and how not to do things شکست ها در زندگیمان به ما می آمورند چگونه کارها را انجام دهیم و چطور کارها را انجام ندهیم Each time you fail at doing some thing, you should take it as a lesson which will prevent you from making the same mistake in the future هر بار که در انجام کاری دچار شکست میشوید, از آن درس بگیرید که در آینده همان اشتباه را تکرار نکنید Some solutions work while others won’t and it is essential to have a clear idea and vision about solutions when it comes to solving issues

برخی راه حلها مشکل گشا هستند درحالیکه برخی دیگر چاره ساز نیستند و ضروری است تا با بینش و نگاهی صحیح از راه حلها در هنگام رفع مشکلات اقدام کنیم There may be a lot of ways to do some thing but if you keep working and trying, eventually you will discover the real solutions to the problems and this can be called success ممکن است راههای زیادی برای انجام امور وجود داشته باشند ولی چنانچه شما به کار و سعی و تلاش ادامه دهید, سرانجام راه حل های حقیقی را کشف خواهید کرد در جهت رفع مشکلات و این خود میتواند به عنوان موفقیت در نظر گرفته شود Please make sure you will keep note and track of the methods you use in order to avoid making mistakes again and avoiding low-quality plans

Be patient because even those who are genius in their life are patient and never make hurry in doing things or choosing solutions صبور باشید بدلیل اینکه حتی آنهائیکه در زندگی خود نابغه هستند شکیبا میباشند و در انتخاب راه حلها تعجیل نمیکنند The truth is, some outcomes and things in life do not happen immediately and they need timing and being patient حقیقت این است که برخی نتایج و وقایع بلافاصله روی نمیدهند و آنها به زمان و شکیبائی نیاز دارند The best and sweetest things in life need time to happen and they do not come true overnight بهترین و شیرین ترین چیزها در زندگی نیاز به زمان دارند تا بوقوع بپیوندند و آنها یک شبه اتفاق نمی افتند.