تعطیلات و رسم و رسوم

فرهنگهای مختلف دارای رسم و رسوم و عادات مخصوص به خود هستند و هنگامیکه با دیگران به گفتگو می نشینیم, میتواند بسیار جالب باشد تا درباره این موارد نیز صحبت کرده و به اصطلاح تبادل فرهنگی با یکدیگر داشته باشیم. به همین مساله آشنای سال نو و نوروز خودمان نظری بیندازید, طبیعتا همه هم میهنانمان دارای آداب تحویل سال یکسانی نمیباشند و ممکن است در شهرهای مختلف شهروندان با مراسم مخصوص به خود به استقبال سال نو بروند. برخی افراد به دیدار بزرگان فامیل و اقوام میروند و برخی دیگر به عبادت میپردازند و سر سفره هفت سین دور هم گرد می آیند. بسیاری دیگر از مراسم را میتوان نام برد که در شهرها و نقاط مختلف کشور و یا دیگر مناطق جهان دارای مشترکات و اختلافاتی با یکدیگر هستند.

Let’s point out a few notes on the subject of holidays and traditions بیائید تا با یکدیگر به موضوع تعطیلات و رسم و رسومات نگاهی بیندازیم It is a great idea to wish others a good holiday when you find one on your calendar نظر بسیار خوبی است تا با مشاهده تعطیلات در تقویم, برای دیگران آرزوی موفقیت نمائیم When having a discussion with people from other regions and countries, it is a nice idea to ask about their local customs and tell them about your as well به هنگام داشتن دیدار و گفتگو با افراد از دیگر شهرها و یا کشورها, ایده خوبی است تا درباره فرهنگ خود به آنها بگوئید و از آنها نیز درباره فرهنگ و آداب و رسومشان پرسش نمائید و جویا شوید.

Exchanging information about holidays with other travelers can make your trips better and more enjoyable تبادل اطلاعات درباره تعطیلات با دیگر مسافران میتواند سفرهای شما را برایتان لذتبخش تر نماید Search the net and study articles written on wedding traditions in different parts of the country and the rest of the world با جستجو در اینترنت, به مطالعه مقالاتی بپردازید که درباره رسم و رسوم ازدواج در دیگر مناطق کشور و همچنین دیگر کشورها نوشته شده اند In some countries such as Japan, brides and grooms take a walk in gardens and orchards and pick cherry blossoms در برخی کشورها مانند ژاپن, عروسها و دامادها در باغهای میوه و گل قدم میزنند و شکوفه های گیلاس را می چینند.

In other countries, when there are national holidays, you may find many people dressed in traditional clothes and celebrating and giving out candies and cookies در بعضی دیگر از کشورها, به هنگام تعطیلات ملی, شما ممکن است اهالی آن کشورها را در لباسهای محلی و سنتی ببینید که جشن میگیرند و به یکدیگر شیرینی و آب نبات تعارف میکنند Which traditions from what countries or cities are you already familiar with با رسم و رسوم و آداب کدام یک از دیگر شهرها و یا کشورها قبلا آشنائی دارید؟ Which ones would you like to know more about تمایل دارید تا درباره کدامیک از آنها اطلاعات بیشتری کسب نمائید؟ Why do many people think it is important to keep traditions alive in their countries and cultures

چرا به عقیده بسیاری از مردم مهم است تا در کشورها و فرهنگهایشان رسم و رسومات را زنده نگاه داشت؟ Do you believe it is important and useful to learn about the customs and traditions of other cultures? Explain your reasons and state any recent news or researches you have studied and done in this regard آیا به عقیده شما مهم و سودمند است تا درباره سنتها و رسومات دیگر فرهنگها مطلع بود؟ دلایل خود را توضیح دهید و چنانچه اخیرا اخباری در این زمینه مطالعه کرده اید و یا تحقیقاتی انجام داده اید, بیان نمائید Many villagers have a type of celebration which takes place each year in the harvest season بسیاری از کشاورزان هرساله در فصل کشت محصولات جشن میگیرند.

In many countries and cities, when the new year approaches, the citizens get together with their relatives and eat در خیلی از شهرها و کشورها, هنگامیکه سال نو فرا میرسد, اهالی کنار یکدیگر جمع شده و با هم غذا میخورند Also, some residents go to their hometowns and also visit the graves of their ancestors همچنین, برخی اهالی به شهرهای محل تولد و بومی خود میروند و از قبور اجداد خود بازدید میکنند Usually in all countries around the world, when you arrive at their main airports in new year time, you will find them crowded with tourists معمولا در خیلی از کشورها, هنگامیکه شما از آنها در ایام سال نو بازدید مینمائید, فرودگاههای اصلی آنها را بسیار شلوغ و مملو از جهانگرد خواهید یافت.