کمکهای اولیه و فوریتها

در مواقعی که اتفاقاتی مانند سیل و طوفان و یا زلزله رخ میدهند, مهم است تا با حفظ خونسردی خود و دیگران و همچنین ارزیابی موقعیت به تحلیل خسارات پرداخت و درصدد ارائه کمک به خود و دیگران بود. مواردی مانند اینکه به رادیوهای محلی و یا سراسری گوش داد و همچنین دستورالعملهای امدادی را بکار بست و یا اینکه با نیروهای آتش نشانی همکاری نمود و به پلیس در یافتن افراد کمک کرد همگی جزو نکات مهم و کاربردی میباشند. شاید نظر خوبی باشد تا راهنمائیهای امدادی را مطالعه کرده و در مواقع لزوم از آنها استفاده نمود. تخلیه کردن اماکن مانند خانه ها و ساختمانهائی که دچار خسارت شده اند و همچنین به همراه داشتن آب و غذا میتواند به شما کمک کند تا توان خود را حفظ کنید و از خطر به دور باشید.

When a natural catastrophe strikes, it is important that all families have an emergency plan به هنگام روی دادن یک فاجعه طبیعی, مهم است که همه خانواده ها از یک برنامه فوریتی برخوردار باشند The thing about emergencies and disasters is that there usually isn’t a lot of time to prepare for them نکته ای که در ارتباط با فوریتها و رویدادهای تلخ طبیعت وجود دارند این است که معمولا وقت زیادی جهت آمادگی برای آنها وجود ندارد An emergency can strike at any time and you should always ask yourself this question that is your family prepared یک موقعیت فوریتی ممکن است در هر زمانی رخ بدهد و شما بایستی همواره این سؤال را از خود بپرسید که آیا خانواده شما از آمادگی برخوردار است؟

The best way to deal with an emergency is to prepare for it before it happens بهترین روش جهت آمادگی برای یک فوریت این است که قبل از وقوع آن خود را آماده نمائید You can do this by making a family emergency plan شما با تهیه کردن یک برنامه امدادی خانوادگی میتوانید خود را آماده نمائید Here are some tips on how to prepare one در اینجا به نکاتی اشاره میشود جهت تهیه و تدارک یک چنین برنامه ای Put a list of emergency phone numbers, including the police, fire and emergency medical departments near every phone لیستی از شماره تلفنهای ضروری شامل اداره پلیس, بهداشت و آتش نشانی تهیه نموده و در نزدیکی هر یک از دستگاههای تلفن در منزل قرار دهید.

Then review with children how to call these numbers سپس با کودکان نحوه گرفتن این شماره ها را مرور نمائید Make an emergency supplies kit یک بسته محتویات ضروری تهیه نمائید This should include non-perishable food, bottled water, flashlights, matches, batteries, blankets, a battery-operated radio, a first-aid-kit, etc این بسته باید حاوی این اقلام باشد: غذاهای فاسد نشدنی, آب آشامیدنی در بطری, چراغ قوه, کبریت, باتری, چند تخته پتو, رادیوی باتری دار, جعبه کمکهای اولیه و غیره Teach responsible family members how and when to shut off water, gad, and electricity sources in the house به اعضای خانواده که مسؤلیت پذیر هستند / افراد بزرگتر / نحوه قطع جریان آب, برق و گاز را در منزل بیاموزید.

Learn basic first aid مقدمات کمکهای اولیه را بیاموزید Decide what you will take and where you will go if you have to evacuate تصمیم بگیرید تا در مواقعیکه مجبور به ترک منزل شدید چه اقلامی با خود برداشته و به چه مکانی خواهید رفت Decide what to do if your family is separated تصمیم بگیرید که در مواقعی که اعضای خانواده شما به خاطر رخدادهای طبیعی از یکدیگر دور افتاده اند و جدا شده اند چه خواهید کرد Choose a place to meet in case you can’t return to your home مشخص کنید که در چه مکانی همدیگر را ملاقات کنید درصورتیکه نتوانید به منزل خود مراجعه کنید Regularly review and practice your plans بطور مرتب به مرور و تمرین برنامه های امدادی خود بپردازید.