در جستجوی طوفان

در بسیاری از کشورها و شهرها طوفانهای بزرگی شکل میگیرند که بعضا مخرب و ویرانگر نیز میباشند. ولی نکته جالب این است که بعضی افراد بخاطر هیجان و یا علاقه به مطالعه این رویدادهای جالب و قدرتمند طبیعت و یا از سر کنجکاوی و به خاطر مطالعه این رویدادهای شگرف طبیعی از آنها فیلمبرداری و تصویربرداری میکنند. شاید شما هم در فضای اینترنت اقدام به دانلود چنین کلیپهای ویدئویی نموده باشید و در گوشی تلفن همراهتان چند فیلم کوتاه از طوفانهائی که در دیگر شهرها و یا کشورها روی داده باشند داشته باشید. درواقع دانشمندان و افراد با دل و جراتی که به طوفانها نزدیک میشوند و از آنها فیلمبرداری و عکس برداری میکنند, نقشی مهم در گسترش آگاهی نسبت به این پدیده های جالب طبیعت ایفا میکنند.

Have you ever read any recent articles to viewed some video files provided and prepared by storm chasers آیا شما اخیرا مقالاتی خوانده اید و یا فایلهای ویدئویی تماشا کرده اید که توسط افراد ماجراجو و تعقیب کنندگان طوفانها تهیه شده باشند؟ Just reading about storms makes people imagine catastrophic events that can cause countless injuries and severe damages تنها مطالعه اخبار درباره طوفانها میتواند باعث شود مردم به یاد رخداهای فاجعه باری بیافتند که میتوانند موجب صدمات بیشمار و خرابیهای زیادی گردند No one looks forward to weather reports or breaking news that announce these natural disasters هیچ فردی با اشتیاق به دنبال اخبار و گزارشات درباره چنین فجایع طبیعی نیست.

No one, except a small group of people who are known as storm chasers به جز گروه کوچکی از مردم که به عنوان تعقیب کنندگان طوفان معروف هستند Who are these people, and what do they do این افراد چه کسانی هستند و دقیقا به چه کاری مشغولند؟ A storm chaser is a person who tries to get as close to a severe storm as possible تعقیب کننده طوفان فردی است که تلاش میکند تا آنجائیکه ممکن است به طوفانهای شدید نزدیک شود A few storm chasers are scientists who want to learn more about storms and how they develop تعداد کمی از چنین افراد دانشمندانی هستند که علاقه دارند تا بیشتر درباره طوفانها و نحوه شکل گیری آنها بیاموزند.

They want to be able to learn more so that someday they can better predict when and where storms will occur آنها مایل هستند تا بر علم خود بیفزایند بطوریکه شاید روزی بتوانند زمان و مکان رخ دادن طوفانها را پیش بینی کنند With more information, they could help people avoid the catastrophic destruction and high casualties that often happen when huge storms hit با دانش بیشتر, آنها قادر خواهند بود تا به مردم کمک کنند تا در صورت بروز طوفانهای عظیم از خرابیهای فاجعه بار و تعداد زیاد تلفات جلوگیری کنند Others are professional photographers, movie makers, or TV reporters تعداد دیگری از این افراد عکاسان حرفه ای, فیلمسازان و گزارشگران تلویزیونی هستند.

Storm chasers study weather data and look closely at the sky to guess the timing and location of storms as they form جویندگان طوفان به مطالعه اطلاعات جوی میپردازند و همچنین به دقت به آسمان مینگرند تا بتوانند از زمان و مکان طوفانهای درحال شکل گیری آگاهی بیابند They hope to be there when a tornado forms and to follow it as it touches ground آنها امیدوار هستند تا هنگام شگل گیری و وقوع طوفان بر روی سطح زمین, آنجا حضور داشته باشند But storm chasing is not for everyone اما نکته مهم این است که جستجوی طوفان کار هر کسی نیست It is actually a dangerous job and the roads are often wet and dangerous to drive و همچنین سطح جاده ها خیس و برای رانندگی خطرناک میباشند.