خشکشوئی

شاید یکی از تعاریف عادی و مشاغل روزمره در زندگی همه ما استفاده از خدمات خشکشوئی باشد و به احتمال زیاد شما هم تاکنون چندین بار لباسهای خود را به چنین مراکز و مغازه هائی برده اید تا شسته و اتو شوند. ولی نکته جالب و قابل ذکر در اینجا این است که آیا تاکنون وقت داشته اید تا با گشتی در فضای مجازی و یا جستجو در کتابهای معلومات عمومی به تاریخچه خدمات شستشوی صنعتی و خشکشوئی البسه نگاهی بیندازید؟ آیا میدانید که از چه مواد شوینده ای استفاده میشود و همچنین دستگاههای مورد استفاده آنها چه فرقی با ماشین لباسشوئی در منازل دارد؟ جالب است که در این باره به بحث بنشینیم و به ورقهائی از تاریخ نگاهی بیندازیم و با تاریخچه و پیدایش کار خشکشوئی بیشتر آشنا شویم.

When you need your delicate garments cleaned, you take them to your local dry cleaning store هنگامیکه شما قصد دارید تا البسه ظریف خود را تمیز نمائید, آنها را به یک خشکشوئی در محل زندگی خود میبرید You give them your clothes, get a ticket, and after a few hours or a few days, your clothes are as good as new شما لباسهایتان را تحویل میدهید, قبض دریافت میکنید و پس از چند ساعت و یا چند روز, لباسهایتان درست مثل روز اول نو بنظر میرسند But do you know what dry cleaning is? Do you know how it first started اما براستی آیا میدانید که خشکشوئی دقیقا چیست و از کی آغاز شده است؟ Despite its name, dry cleaning is actually not a dry process and clothes are washed in liquid chemicals

علیرغم اسم آن, خشکشوئی فرایندی خشک نیست و البسه با استفاده از مواد شوینده مایع شسته میشوند But the real point is, in the dry cleaning process, there will be no water used اما نکته جالب این است که در فرایند خشکشوئی, از هیچ آبی استفاده نخواهد شد That is the reason the label dry cleaning has been used by people به همین دلیل است که مردم از اصطلاح خشکشوئی استفاده مینمایند Dry cleaning is often used instead of washing delicate fabrics by hand بجای شستن البسه ظریف و ارزشمند توسط دست, از خشکشوئی استفاده میگردد It can also remove stains that can’t be removed at home همچنین, لکه هائی که در منزل از لباسها جدا نمیشوند, در خشکشوئی برطرف میگردند.

The invention of dry cleaning was an accident اختراع خشکشوئی درواقع بر اثر یک تصادف روی داد In 1855, a Frenchman named Jean Baptiste Jolly made a discovery در سال 1855 یک فرانسوی بنام ژان بپتیست ژولی یک اکتشاف انجام داد A lamp filled with kerosene fell on a greasy cloth in his home در منزل وی, یک چراغ نفتی بر روی یک تکه پارچه چرب و روغنی افتاد When the kerosene dried, the cloth was cleaner where the liquid had been پس از خشک شدن نفت, در مکان ریختن مایع, پارچه تمیزتر شده بود Based on this discovery, people began to use chemicals to clean clothes, but most of these chemicals, such as kerosene and gasoline, could easily catch on fire, so dry cleaning was very dangerous

بر همین اساس, مردم هم شروع به استفاده از مواد شیمیائی برای تمیز کردن پارچه ها نمودند اما اکثر این مواد مانند نفت و گازوئیل به آسانی آتش میگرفتند, به همین جهت خشکشوئی بسیار خطرناک بود In the 1930s, people started to use a new chemical در دهه 1930 مردم شروع به استفاده از یک ماده شیمیائی جدید نمودند This chemical cleaned well, was gentle on most fabrics and most importantly, it didn’t catch on fire easily این ماده جدید پارچه ها را بخوبی تمیز میکرد, بسیار نسبت به الیاف حساس پارچه ملایم بود و از همه مهمتر به سادگی آتش نمیگرفت So it was much safer than the chemicals that were used earlier بنابر این از مواد شیمیائی که قبلا استفاده میشدند بسیار ایمن تر بود.