آمادگی جهت مواقع اضطراری

هنگامیکه از زمان و مکان احتمالی رخدادهای طبیعی با اطلاع هستید, طبیعتا خود را آماده تر خواهید یافت نسبت به وقتی که اتفاقاتی مانند سیل و زلزله ناگهانی رخ بدهند و طبیعتا هر چقدر مجهزتر و با برنامه تر باشید میتوانید بهتر با حوادث برخورد نموده و آثار زیانبار آنها را تا حد امکان کاهش دهید. آیا تابحال کتابچه های راهنما و دستورالعملهائی را که سازمان هلال احمر منتشر کرده است را تهیه و مطالعه نموده اید؟ مواردی مانند تخلیه به موقع نقاطی که به تازگی در آنها هشدارهای بروز سیل و طوفان اعلام شده است و همچنین تهیه بسته ها و جعبه های کمکهای اولیه و یا آمادگی برای همراه داشتن مقادیری آب آشامیدنی و غذا و یا به همراه داشتن رادیو و تعدادی باطری جهت گوش دادن به آخرین اخبار و پیامهای امدادی.

It is very important indeed to be prepared for an emergency, even before it happens بسیار حائز اهمیت است تا خود را برای یک فوریت آماده نمود, حتی پیش از وقوع آن Read some tips and guidelines on emergency preparations and supplies لطفا به چند نکته و راهنمائی در ارتباط با آماده سازی برای فوریتها و تهیه مایحتاج و مواد لازم دقت بفرمائید Sometimes it is a great idea to evacuate some areas which means removing all people from an area that is too dangerous برخی مواقع نظر خیلی خوبی است تا یک منطقه که خطرناک اعلام شده است را از مردم و ساکنین تخلیه نمود How can you define an emergency? It is a very dangerous situation that requires immediate action and some good planning some reduce losses

شما چطور یک موقعیت اورژانس را توصیف میکنید؟ مورد فوریت به حالتی خطرناک اطلاق میشود که نیاز به اقدامی فوری وبرنامه ریزی مناسب دارد تا از تلفات بتوان کاست Have you ever heard of the power outage caused by floods and storms or sever rainfall and snowing آیا تابحال اخباری مبنی بر قطعی برق در اثر اتفاقاتی از قبیل سیل و طوفان و برف و باران شدید شنیده اید؟ Experts believe that having access to a shelter can be a great idea when a catastrophe strikes. It is actually a safe place where people may go when the area they live in has been evacuated کارشناسان بر این عقیده اند که دسترسی به مکانی امن در هنگامیکه حوادث رخ میدهند ایده خیلی خوبی میباشد.

چنین نقطه امنی میتواند توسط مردم مورد استفاده قرار میگیرد هنگامیکه یک منطقه تخلیه شده است A first-aid kit is usually a small box or package containing supplies to treat minor injuries and illnesses بسته کمکهای اولیه جعبه کوچکی است که حاوی مقداری دارو برای درمان بیماریها و جراحتهای سطحی میباشد Perhaps it is a good idea to buy and keep a flashlight in house since this portable, battery-operated light can prove to be handy نظر خوبی است تا یک چراغ قوه را تهیه نمود و در منزل نگاه داشت چون این وسیله که با باتری کار میکند میتواند بسیار سودمند واقع شود The final guideline to recommend in this discussion is keeping non-perishable food ready when emergency situations arise

نکته آخر که در این بحث میتوان به آن پرداخت تهیه و در دسترس نگاه داشتن غذاهای فاسد نشدنی است که در هنگام بروز فوریتها بتوان از آنها استفاده نمود Be sure to have a first-aid kit with scissors and bandages اطمینان حاصل نمائید که یک جعبه کمکهای اولیه به همراه قیچی و باند زخم همراه دارید A battery-operated flashlight is a must when there is a power outage داشتن یک چراغ قوه که با باتری کار میکند در مواقع قطعی برق ضروری بنظر میرسد Do you know what to do to get your car ready for an evacuation آیا شما اطلاع دارید که چگونه خودرو خود را برای تخلیه و ترک یک محل آماده کنید؟ In case of emergencies, make sure your cellphone works در مواقع اضطراری از کارکردن تلفن همراه خود اطمینان حاصل کنید.