مکالمات در محیط های تجاری

مکالمات و صحبتهای تجاری از اهمیت زیادی برخوردار هستند و نحوه مکاتبه و تعامل مدیران و کارمندان در چنین اماکن و نقاطی که از نظر بازرگانی حائز اهمیت هستند بر روی نتایج اقتصادی شرکتهای وابسته نیز تاثیر گذار هستند. نحوه رفتار در ادارات و همچنین ارتباط بین پرسنل در ارتباط با انجام امور ارباب رجوع میتواند بر عملکرد سازمانها هم تاثیر بگذارد. آیا تابحال در جلسات تجاری با مدیران عامل چند شرکت مهم شرکت داشته اید؟ آیا بهتر است درباره موارد و مسائل مهم اقتصادی در ارتباط با افزایش سود و فروش شرکتها در هنگام صرف ناهار و یا شام در جلسات به گفتگو نشست و یا اینکه بهتر است تا به چنین مواردی در جلسات عادی اداری پرداخته شود؟ جلسات مصاحبه بهتر است طبق چه الگوهائی انجام گیرند؟

When making small talk in business environments, it is essential to be attentive to certain rules of behavior and please reader the tips mentioned below on business etiquette because it is significant to have proper behavior in commercial situations, especially in meetings with top-notch managers of big companies به هنگام شروع صحبتهای کوتاه روزانه و گپ و گفت در محیط های تجاری, ضروری بنظر میرسد تا به نحوه رفتار و حرکات دقت شود و نکاتی که در ذیل به آنها پرداخته میگردد در همین ارتباط و در مواقع شرکت کردن در جلسات با حضور مدیران رده بالای شرکتهای بزرگ مهم میباشند Have you recently reviewed some tips online or offline regarding business etiquette with foreign office employees

آیا اخیرا مقاله ای آنلاین و یا آفلاین در ارتباط با نحوه برخورد و معاشرت با کارمندان از دیگر کشورها مطالعه کرده اید؟ The following tips can be helpful when meeting other people in business and office areas from other countries and greeting them for the first time نکات زیر میتوانند سودمند باشند در مواجهه با دیگر افراد از دیگر کشورها و هنگام خوش آمد گوئی به آنها برای اولین بار It is a good idea to always introduce the most important person in a group first since this will also show how polite you are یکی از ایده های خوب در هنگام معارفه افراد در یک جمع این است که همواره مهم ترین فرد را در ابتدا معرفی نمائید و این امر ثابت کننده ادب بالای شما نیز خواهد بود.

Use your business card as a way to stay in touch with people you meet. Exchanging and saving business cards can help you expand your connections later as well از کارت ویزیت خود به عنوان راهی جهت در ارتباط بودن با افرادی که آنها را میشناسید استفاده کنید. درواقع تبادل کارتهای ویزیت و حفظ و نگهداری از آنها به شما کمک خواهد کرد تا ارتباطات خود را با دیگران در آینده گسترش دهید Being on time is absolutely necessary for business appointments. The rule is to arrive ten to fifteen minutes early. However, for social events, like a dinner, it might be considered impolite to arrive early since the host and the staff might be still busy making preparations and decorations for the event

سر وقت رسیدن در قرارهای تجاری بسیار ضروری بنظر میرسد و معمولا عرف این است که حدودا ده تا پانزده دقیقه زودتر از زمان قرارها آنجا باشید. البته در مورد مناسبتهای اجتماعی مانند دعوت به شام ممکن است کمی نامناسب باشد تا زودتر از موقع آنجا بود چون ممکن است که میزبان و یا عوامل هنوز مشغول آماده سازی و انجام کارها باشند Business conversations can take place during meals میتوان در هنگام صرف غذاها درباره کارهای تجاری و اقتصادی نیز صحبت کرد The meals are a time to relax, get to know the other person socially, and then talk a little business ضیافت صرف غذا میتواند زمانی مناسب جهت بیشتر آشنا شدن اجتماعی با دیگران و همچنین پرداختن به موارد کاری و تجاری باشد.