توصیف و گزارش رخدادهای طبیعت

اخبار ناخوشایندی مانند سیل و زلزله در تقریبا تمام نقاط جهان اتفاق می افتند و بسته با آمادگی و در اختیار داشتن لوازم و امکانات ممکن است آمار تلفات مالی و جانی نیز متفاوت باشد. درواقع هنوز هم با پیشرفتهای یزرگی که دانشمندان و انسانها در زمینه های مختلف علمی داشته اند, ولی با این اوصاف رخدادهای طبیعت هنوز میتوانند منشا خرابیهای زیادی گردند که بایستی در کنار حفظ خونسردی, برای آنها آماده بود. زمان و مکان وقوع فجایع طبیعی هم میتوانند به عنوان دو عامل تعیین کننده در ارزیابی آثار و نتایج رخدادهای طبیعت تلقی گردند. مثلا زمین لرزه ای که در وسط دریا اتفاق می افتد آثار کمتری نسبت به مورد مشابهی که در وسط یک شهر پر جمعیت و یا بر روی یک گسل رخ می دهد از خود نشان می دهد.

Let’s have a look at the matter of describing natural disasters بیائید به موضوع گزارش اتفاقات طبیعی نگاهی بیندازیم Earthquakes are among the deadliest natural disasters, causing the largest number of casualties and destruction زمین لرزه ها در بین مرگبارترین فاجعه های طبیعی قلمداد میشوند که باعث بروز تعداد خیلی زیاد آسیب دیدگیها و خرابیها نیز میگردند There are four factors that affect the casualty rate and economic impact of earthquakes: magnitude, location, quality of construction of buildings, and timing چهار عامل بر روی میزان تلفات جانی و مالی زلزله تاثیرگذار هستند که عبارتند از: شدت زلزله, مکان آن, کیفیت ساخت ساختمانها و همچنین زمان وقوع آن.

The magnitude, or strength, of an earthquake is measured on the Richter scale, ranging from 1 to 10, with 10 being the greatest شدت زمین لرزه یا قدرت آن بر اساس مقیاس ریشتر سنجیده میگردد که از عدد 1 تا 10 متغیر میباشد و 10 شدیدترین است A severe earthquake that is located far from population centers does not cause the same damage as a less severe one that occurs in the middle of a city یک زمین لرزه شدید که در منطقه ای بدور از جمعیت رخ میدهد موجب بروز زیان با مقدار مساوی که در صورت بروز در وسط شهر رخ میداد نمی گردد Another issue which can be extremely importing in decreasing the impacts of earthquakes is the matter of quality of the buildings construction

مساله دیگری که بسیار مهم است در ارتباط با کاهش آثار زمین لرزه موضوع کیفیت بنای ساختمانها میباشد Modern building construction techniques can lessen the death toll and economic impact of a moderate earthquake that would otherwise cause severe destruction of older-style buildings روشهای مدرن بنای ساختمانها موجب کاهش تلفات مرگبار یک زلزله با درجه متوسط می گردد که همین زلزله میتواند موجب تخریب شدید بناهای با شیوه های احداث قدیمی گردد Finally, the time of occurrence of an earthquake can affect the number of deaths and casualties سرانجام به مساله زمان وقوع زمین لرزه میرسیم که میتواند بر روی تعداد مرگ و میر و تلفات تاثیر بگذارد.

Earthquakes that occur in the night, when people are indoors, usually cause a greater death toll than ones that occur when people are outdoors زمین لرزه هائی که در هنگام شب رخ میدهند, در زمانی که مردم در خانه هایشان هستند, معمولا موجب بروز تلفات مرگبارتری نسبت به آنهائی میگردند که در زمانی بروز میکنند که مردم در بیرون از منزل به سر میبرند Where did the deadliest earthquake in history take place مرگبارترین زمین لرزه در تاریخ در کجا رخ داد؟ You can find information about most earفاquakes happening in history over the web شما میتوانید تا درباره اکثر زمین لرزه هائی که در تاریخ رخ داده اند در اینترنت اطلاعاتی بیابید.