اخبار و گزارشات فجایع طبیعی

متاسفانه همه خبرها همیشه خوش آیند نیستند و خبرهائی از زلزله و سیل و قحطی و بیماریها و دیگر فجایع طبیعی در جهان بوقوع می پیوندند. هر روز که به اخبار رادیو و تلویزیون دقت میکنید درمیابید که حتی با وجود پیشرفتهای چشمگیر و بزرگی که بشر در زمینه های مختلف علمی و تکنولوژی به دست آورده است, ولی هنوز هم در خیلی موارد با چالشهای زیادی دست به گریبان میباشد. درواقع خبرهای خوب و بد به موازات یکدیگر درحال بوقوع پیوستن میباشند و تعقیب کردن آنها به امری روزمره در زندگی همه ما تبدیل شده است. خبرهائی که از موج گرما حکایت میکنند و یا آنهائیکه مربوط به موج سرما و بارش شدید برف و بوران در دیگر شهرها هستند همگی نشان از پیچیدگیهای طبیعت و رخدادهای جهانی میباشند.

Natural disasters happen in almost all countries around the world فاجعه های طبیعی تقریبا در تمام کشورهای جهان بوقوع می پیوندند If you review some of the old news archives, you will find some news about the influenza epidemic which happened in 1918 and left an estimated 25 million people dead worldwide چنانچه به آرشیو خبرهای قدیمی نگاهی بیندازید, خبرهائی خواهید یافت درباره بیماری آنفولانزا که در سال 1918 رخ داد و در سرتاسر جهان موجب مرگ حدودا 25 میلیون نفر شد In some blizzards, huge amounts of snow are dumped on cities, causing travel delays, school closures and power outages and many injuries in the cities and provinces which are affected by the snow storm

در برخی بورانها مقدار بسیار زیادی برف در شهرها میبارد که موجب بروز تاخیر در مسافرتها, تعطیلی مدارس و قطعی برق میشود و در شهرها و استانهائی که تحت تاثیر موج برف و سرما قرار میگیرند خیلی از افراد آسب می بینند Do you think or worry about epidemics, famines, and weather emergencies? When stories about these events appear in the news, are you interested in reading about them آیا شما به بیماریهای همه گیر, قحطی و یا شرایط اضطراری آب و هوا فکر میکنید و یا درباره آنها نگران میشوید؟ هنگامیکه چنین اخباری منتشر میشوند, آیا به مطالعه درباره آنها پیگیر میشوید؟ Why do newspapers often put such kinds of news on their front pages and provide quick and vast coverage of the reports

چرا روزنامه ها چنین اخباری را در صفحه نخست خود قرار میدهند و پوشش سریع و گسترده ای از چنین گزارشاتی ارائه می دهند؟ Oh, my goodness. Take a look at this اوه, خدای من, به این خبر نگاه کن Why? What’s going on چرا؟ چطور شده؟ There’s this enormous flood in some cities and look at these people on the roof. The water is up to the second floor. And look at these cars. I sure hope there was no one in them and that nobody is injured in the flood یک سیل عظیم در برخی شهرها رخ داده است و به این مردم که بر روی سقف ساختمانها هستند نگاه کن. ارتفاع آب تا طبقه دوم ساختمانها رسیده است و به این ماشینها هم نگاهی بیندازید, امیدوارم که کسی در آنها نبوده باشد و در سیل افرادی مجروح نشده باشند.

That sounds very terrible. Any word on casualties واقعا وحشتناک است. آیا خبری در ارتباط با مجروحین هم نوشته شده است؟ Fortunately no reports of injuries so far خوشبختانه تا این لحظه کسی مجروح نشده است And since the flood has happened right in the middle of big cities, can you just imagine the property damage and how long it will take to clean up the cities و از آنجائیکه سیل در مرکز شهرهای بزرگ رخ داده است, فقط تصورش را بکن که ضرر و زیان مالی تا چه حد است و چقدر طول خواهد کشید تا شهرها را تمیز کرد The experts estimate that almost half of the houses in town are under water already کارشناسان تخمین میزنند که نیمی از ساختمانهای شهر به زیر آب رفته باشند.