درخواست خدمات سریع

آیا تابحال برای شما هم پیش آمده است تا درخواست خدمات تجاری و انجام امور سریعی را از صاحبان مغازه و از متصدیان شرکتها داشته باشید؟ مثلا تصور کنید که لباسهای خود را به خشکشوئی برده اید ولی بخاطر اینکه به مناسبتی نیاز به این دارید تا آنها را سریعتر دریافت کرده و بپوشید, از صاحب مغازه درخواست کنید تا سفارش شما را کمی زودتر انجام دهد. شاید هم به تازگی به اداره پست مراجعه کرده اید و متوجه شدید که با استفاده از پست پیشتاز و با پرداخت مبلغی کمی بیشتر از پست معمولی, بسته های شما با سرعت بیشتری به گیرنده خواهند رسید. درواقع برای تقریبا همه ما مهم و ارجح است تا بتوانیم امور اقتصادی و تجاری و خدماتی خود را با سرعت بهینه به انجام برسانیم.

In this lesson, we are going to have a glance at the subject of requesting express services در این درس قصد داریم تا به موضوع درخواست خدمات سریعتر بپردازیم Let’s have a look at some services which all of us use in our daily lives بیائید به برخی خدمات و کارها نظری بیندازیم که همه ما بطور روزمره از آنها استفاده میکنیم Dry-clean a suite خشکشوئی کت و شلوار Repair shoes تعمیر کفشها Frame a picture سفارش قاب برای یک عکس Deliver a package ارسال یک بسته Lengthen / shorten clothes بلند کردن و یا کوتاه کردن لباسها Print a passage چاپ یک متن Copy a report کپی کردن یک گزارش It is possible to make use of the passive form and adding have or get to talk about arranging services

معمولا امکان پذیر است تا با استفاده از زمان مجهول و اضافه کردن have یا get انجام امور و خدمات را بیان نمود I had my suits dry-cleaned من کت و شلوارهایم را برای خشکوئی دادم They’re having the office painted tomorrow آنها اداره را فردا می سپارند که رنگ شود You can have your boots repaired and ready in one hour پوتین های شما ظرف مدت یکساعت تعمیر و آماده خواهند شد Please remember that in passive voice, when the information is important, we can use by in our sentences لطفا توجه داشته باشید که در زمان مجهول, چنانچه که جزئیات مهم باشند, میتوانیم در جملاتمان از by استفاده کنیم We’re having the office built and painted by one of the top companies in the city

ما امور اداره مان را جهت ساخت و نقاشی به یکی از شرکتهای برجسته در شهر سپرده ایم Would it be possible to have these pictures framed before noon آیا ممکن است که برای این عکسها تا قبل از ظهر قاب درست کنید؟ Could I have these sandals repaired here آیا میتوانم این صندلها را در اینجا برای تعمیر بسپارم Where can I get this bowl gift wrapped من کجا میتوانم این کاسه را کاغذ کادو کنم؟ Can I have these shirts dry-cleaned by tomorrow آیا میتوانم این لباسها را جهت خشکشوئی تا فردا بدهم؟ Is it possible to have my hair cut at 3:00 آیا ممکن است تا در ساعت 3 موهایم را کوتاه کنید؟ Would you please have these colorful and black-and-white photos printed before 6:00 in the afternoon

آیا میشود تا لطفا قبل از ساعت 6 بعد از ظهر این عکسهای رنگی و سیاه و سفید را چاپ کنید؟ Do you think I could get this jacket dry-cleaned by tomorrow noon آیا فکر میکنید امکان دارد تا این کاپشن را تا قبل از ظهر فردا خشکشوئی نمائید؟ Tomorrow? That might be difficult تا فردا؟ ممکن است کمی سخت باشد I’m sorry, but it’s pretty urgent متاسفم ولی کارم خیلی فوری است My friend is getting married this weekend آخر همین هفته عروسی دوستم است Well, I’ll see what I can do. But it won’t be ready until after 4:00 خوب. ببیبنم که چکار میتوانم انجام دهم ولی تا قبل از ساعت 4 حاضر نخواهد شد I really appreciate that. Thanks a lot قدردانی میکنم و واقعا از شما ممنونم.