درخواست از دیگران برای انجام کارها

در زندگی اجتماعی همه ما درخواست از دیگران برای انجام کارهای جزئی و کوچک روزانه به امری عادی بدل گشته است و مثلا شما هم ممکن است از دوستان خود درخواست کنید ماشین خود را برای مدت کوتاهی مثلا چند ساعت به شما قرض بدهند و یا اینکه از شما درخواست شود فردی را با ماشین خود به یک آدرس برسانید. با دانستن جملات و عباراتی مفید در این زمینه ها شما هم میتوانید تا به هنگام نیاز از آنها استفاده کنید. مثلا فرض کنید در یک سفر خارجی هستید و در هتل از یکی دیگر از مسافرانی که در گروه جهانگردی شما هست بخواهید که قلم و کاغذ خود را به شما موقتا قرض بدهد. طبیعتا مانند موارد دیگر مکالمه که با هم مرور کرده ایم, این عبارات و مثالها و نمونه جملات نیز مفید خواهند بود.

Get someone else to do something درخواست از دیگران برای انجام کاری I got the company to agree to a new date for the meeting من از شرکت درخواست کردم / یعنی در واقع موافقت آنها را جلب کردم / تا با زمان جدید برای جلسه موافقت کنند They got the students to clean up the class and workshop آنها از دانش آموزان خواستند تا کارگاه و کلاس را تمیز کنند I had my assistant plan the meeting من از دستیارم خواستم تا جلسه را برنامه ریزی نماید They had the bellman bring the guests’ bags to their rooms آنها از کارمند باربری هتل خواستند تا چمدانهایشان را به اتاقهایشان ببرد Why don’t you have your assistant call them چرا از دستیارتان نمیخواهید تا به آنها تلفن بزند؟

I’ll never be able to get my brother do the laundry من هرگز نخواهم توانست تا برادرم را وادار کنم که لباسها را بشوید Some ways to help out another person برخی روشها که میتوان از طریق آنها به فرد دیگری کمک کرد My car’s at the repair shop. Could you possibly give me a ride to work اتوموبیل من در تعمیرگاه میباشد. میشود لطفا من را تا سر کارم برسانید؟ I need to use the men’s room. Could you keep an eye on my things till I get back من باید از دستشوئی مردانه استفاده کنم. میشود لطفا مراقب لوازم من باشید تا وقتی که برمیگردم Excuse me. Would you mind lending me your pen ببخشید. میشود لطفا خودکارتان را به من قرض بدهید؟

I can’t play soccer this afternoon. You’re a good player. Do you think you could fill in for me من امروز بعد از ظهر نمیتوانم فوتبال بازی کنم. شما بازیکن خوبی هستید. آیا فکر میکنید میتوانید به جای من بازی کنید؟ I’m too busy to go out for lunch. Do you think you could pick up a sandwich for me من امروز چون خیلی سرم شلوغ است نمیتوانم برای صرف ناهار بیرون بروم. آیا فکر میکنید میتوانید برای من یک ساندویچ از بیرون تهیه کنید The meeting doesn’t end until 5:00. Do you think you could pick up my kids from school at 4:00 جلسه تا ساعت 5 تمام نخواهد شد. آیا میشود لطفا فرزندان من را ساعت 4 از مدرسه بردارید؟

Farid usually answers the phones but he’s out sick today. Could you possibly fill in for him فرید معمولا به تلفنها جواب میدهد ولی امروز مریض است و سر کار نیامده. آیا میشود لطفا بجای وی امروز کار کنید؟ Hello, I wonder if you could do me a favor سلام. میخواستم ببینیم که آیا میتوانید یک لطفی به من کنید؟ Sure. What do you need بله, حتما. به چه چیزی احتیاج دارید؟ My car’s at the repair shop and I need to pick it up at 3:00. Do you think you could give me a ride ماشین من در تعمیرگاه میباشد و من بایستی که آنرا ساعت 3 تحویل بگیرم. آیا فکر میکنید که میتوانید من را تا تعمیرگاه برسانید؟ I would, but I have a doctor’s appointment at 2 میخواستم ولی ساعت 2 وقت دکتر دارم.