سن و هنگام آمادگی بچه ها برای خواندن و برطرف نمودن ضعفها

به عقیده شما در چه سن و سال و وقتی میتوان اظهار داشت که بچه ها کاملا آماده و مهیا هستند برای خواندن و مطالعه متون و به عبارت دیگر میتوانند در کلاسهای آمادگی و پیش دبستانی و در مقطع ابتدایی ثبت نام نمایند؟ از آنطرف, با چه معیارهایی میتوان میزان پیشرفت مطالعاتی آنها را به لحاظ تعداد کلمات یاد گرفته شده و همچنین جمله سازی ارزیابی نمود؟ همچنین ممکن است برخی از کودکان نسبت به همتایان و هم سن و سالان خود کمی به لحاظ پیشرفت درسی عقب تر و ضعیف تر بوده و نیاز به حمایت والدین و معلمین خود داشته باشند و توجه به این موضوع هم دارای اهمیت زیادی میباشد. در کشورهای مختلف جهان سن و سال رفتن به مدرسه و شروع به خواندن تقریبا برای همه بچه های مدارس ابتدایی شبیه و نزدیک به یکدیگر میباشد.

It is true to assert that when it comes to early schooling all over the world, being able to learn to read can be considered one of the most important factors of this whole process میتوان با اطمینان و صحت این مطلب را بیان نمود که در سرتاسر جهان در ارتباط با آغاز مدارس یکی از مهمترین بخشهای این فرآیند به خواندن مربوط میشود Having said that, there seems to be an ongoing and arguably increasing concern and worry among many children as well as their parents and also school staff and teachers that some pupils could be falling behind in the area of reading text books در عین بیان این مطلب, به نظر میرسد که نوعی دغدغه و نگرانی مستمر و در عین حال همراه با شک و تردید وجود دارد در بین بسیاری از بچه ها و والدین و معلمین و کارکنان مدارس در این ارتباط که ممکن است برخی از محصلین در زمینه خواندن از دیگران عقب بمانند There are some alarming results and statistics showing that almost one in three or four children in many countries might not be able to meet the expected academic standards and criteria in the first couple of years of their studies at elementary school

نتایج و آمار نگران کننده ای وجود دارند که نشان میدهند در بسیاری از کشورها تقریبا از بین سه یا چهار دانش آموز یکی از آنها ممکن است نتواند نیازهای استانداردها و معیارهای آکادمیک مورد انتظار را در چند سال نخست تحصیل در مدرسه ابتدایی برآورده سازند But there is one essential question raised over here concerning what the expectations are and that how the students progress can be properly monitored اما پرسشی ضروری در اینجا مطرح میشود و آن عبارتست از اینکه اصولا انتظارات مورد بحث چیستند و اینکه پیشرفت دانش آموزان چگونه میتواند به درستی مورد نظارت قرار گیرد؟ Another query concerns when children actually begin to learn to read پرسش دیگری که در اینجا مطرح میشود این است که بطور کلی بچه ها از چه زمانی خواندن را یاد میگیرند؟ Elementary school, as you know, starts at the age when formal reading and instruction begins at school and in most countries it begins at six or seven years در مدرسه ابتدایی همانگونه که مطلع هستید خواندن و تحصیل بطور رسمی آغاز میشود و در اکثر کشورها این کار در سنین شش یا هفت سالگی صورت میپذیرد Of course it may not be possible to claim an optimal age to start going to school or learning to read and process numbers since such numbers and ages may not seem like advantages in academic discussions

البته ممکن است که میسر نباشد تا درباره بهترین سن رفتن به مدرسه یا شروع یادگیری خواندن و شمارش و پردازش اعداد بطور قطع نظر داد از آنجاییکه چنین اعداد و سنین ممکن است در زمینه مباحث آکادمیک نشاندهنده مزیتها نباشند Once the school year begins, the children would then be taught about different sounds and letters of the alphabet and then there will be continuous instruction plus education and gradually they themselves will be able to use the sounds and letters to make words and sentences grammatically accurately هنگامیکه مدارس آغاز میشوند, به بچه ها آموزش داده میشود درباره صداها و حروف مختلف الفبا سپس یک دوره آموزش مستمر وجود دارد و به مرور آنها خود خواهند توانست تا از اصوات و حروف استفاده کرده و به نحو صحیح گرامری به ساخت کلمات و جملات اقدام نمایند Of course this does not mean that the children should necessarily be able to read texts fluently by the end of their first academic year

البته این لزوما به این معنا نیست که بچه ها تا انتهای سال تحصیلی آکادمیک قادر خواهند بود تا متون را به نحو روان وسلیس از رو بخوانند But they are expected to practice the lessons and the simple words and texts they have already read and also remember them اما از آنها این انتظار میرود تا به تمرین دروس و کلمات و متون ساده که آنها را قبلا خوانده اند بپردازند و همچنین آنها را به خاطر بیاورند Plenty of parents wonder if there is anything they can do before their children start school بسیاری از والدین این پرسش را مطرح میکنند که آیا کاری است که آنها قبل از آغاز سال تحصیلی فرزندان خود بتوانند انجام دهند A stage well before reading comprehension and pronouncing words loudly is a strong and fluent speech using the right vocabulary and being able to explain the meaning of different words in a simple manner and also discussing a range of topics which can all be considered a great and excellent beginning

یکی از مراحلی که کاملا قبل از درک مطلب کتبی و تلفظ کلمات با صدای بلند قرار دارد گفتار قوی و روان و سلیس میباشد با استفاده از کلمات صحیح و اینکه قادر بود تا به توضیح معانی کلمات گوناگون به روشی آسان پرداخت و همچنین بحث درباره طیفی از موضوعات که همگی میتوانند به عنوان آغازی عالی و مناسب قلمداد گردند Parents are also advised to read books with their kids in order to boost their vocabulary count and range همچنین به والدین توصیه میشود تا به همراه کودکان خود به خواندن کتابها بپردازند تا تعداد و طیف واژگان آنها را تقویت نمایند This way, children would gradually be able to learn and discover connections existing among letters and sounds and this technique depends on an academic foundation and while children are encouraged by their parents to be attentive to letters and sounds in words and phrases, they will be able to break the code and also enhance their reading comprehension

به این روش, بچه ها به مرور خواهند توانست تا ارتباطات بین حروف و صداها را یادگرفته و کشف نمایند و این روش مبتنی بر اصول آکادمیک میباشد و در حین اینکه کودکان توسط والدین خود تشویق میشوند تا به حروف و صداها در کلمات و عبارات توجه کنند, آنها خواهند توانست تا رمز گشایی کرده و همچنین درک مطلب کتبی خود را بهبود بخشند Interestingly, once being left with books to explore on their own, and of course with assistance on behalf of parents, kids would be able to increase and rev up their overall interest and enthusiasm in learning to read further too نکته جالب این است که هنگامیکه بچه ها با کتابهای خود تنها و مشغول میشوند, البته با نظارت و کمک والدین, آنها خواهند توانست تا به تنهایی به اکتشاف پرداخته و عشق و علاقه کلی خود را به مطالعه و بیشتر خواندن تقویت نمایند It is also worth mentioning that kids take time to learn and read fluently and that according to the educational experts, there is a natural variation on how quickly or gradually children would learn to read and some would need a bit more help and attempts at reading them همچنین ذکر این مطلب خالی از لطف نیست که یادگیری و خواندن روان و سلیس متون توسط بچه ها کاری زمانبر بوده و اینکه طبق کارشناسان آموزشی, یک تغییر و تنوع طبیعی وجود دارد در این زمینه که چقدر سریع یا به مرور بچه ها یاد خواهند گرفت که بخوانند و برخی از آنها به کمک و چندین بار تلاش نیاز دارند در زمینه مطالعه آنها.