گنجاندن امر آموزش و تعلیم در حین کار در استراتژی کارمندان

مسلما در هر یک از بخشهای علمی و تجاری و آکادمیک و صنعتی میتوان به اهمیت آموزش و تعلیم مستمر کارمندان شاغل در این ادارات و سازمانها و بخشها اشاره داشت. به عنوان مثال در بسیاری از شرکتهای تجاری موفق و همچنین مدارس دولتی و غیر انتفاعی و حتی دانشگاهها در همه نقاط جلساتی منظم بصورت هفتگی و یا ماهیانه و سالانه برگزار میگردند تا به کارمندان و اساتید و دیگر کارکنان آخرین نکات آموزشی و تعلیمی را ارائه نموده و برخی اوقات از سخنرانان از دیگر شرکتها و ادارات دعوت میشود تا با ارائه سخنرانی و برپایی جلسات توجیهی برای افراد شاغل آنها را در جریان جدیدترین و به روزترین تحولات شعلی و پژوهشی قرار دهند. براساس تجربه این کار بسیار سودمند میباشد چون کارمندان به نحو مؤثر قادر خواهد بود تا دانش خود را به روز نمایند.

When it comes to office structures, one question is raised whether workflow learning can be appropriately fit into the training strategies of employees در زمینه ساختار اداری, پرسشی مطرح میشود که چگونه میتوان به نحو شایسته در جریان کار و گردش کاری, فراگیری و یادگیری را در استراتژیهای آموزشی کارمندان گنجاند According to research, it is possible to discover how learning can be implemented in the workflow following a few key steps براساس تحقیقات, این امکان وجود دارد تا دریافت که چگونه میشود آموزش و تعلیم را در گردش کاری قرار داد از طریق دنبال کردن چند گام مهم There is no doubt that nowadays the business and academic areas are fast-paced and there are plenty of distractions شکی وجود ندارد که امروزه, زمینه های تجارت و همچنین آکادمیک و علمی از سرعت بالایی برخوردار بوده و بسیاری از موارد حواس پرتی وجود دارند Consequently, it has become increasingly challenging and difficult to foster a continuous learning and training culture and strategy in college and commercial organizations

در نتیجه, به نحو فزاینده ای دشوار و چالش برانگیز شده است که اقدام به تقویت یک فرهنگ و استراتژی تعلیمی در دانشگاه و ادارات تجاری نمود And it seems necessary to keep up with the lightening-fast advancements in the area of technology, given skills gaps which are constantly growing in technology and academic arenas به به نظر ضروری میرسد تا خود را پا به پای پیشرفتها و تحولات با سرعت رعد و برق در زمینه فن آوری رساند, با توجه به خلأ های موجود در زمینه مهارتها که بطور مستمر درحال افزایش هستند در عرصه پیشرفتهای تکنولوژی و علمی There are a few key tips and guidelines to leverage when it comes to integrating learning and education into the daily tasks and routines of the workforce plus academic settings but there is a fine and delicate task of balancing their daily official and educational responsibilities with the requirement for information enhancement تعدادی نکات و راهکار مهم وجود دارند جهت بهره برداری در ارتباط با ادغام نمودن فراگیری و آموزش در برنامه روزانه در محیط کار و همچنین فضای علمی اما تعادل کوچک و ظریفی هم وجود دارد که عبارتست از امر تعادل برقرار کردن بین مسؤلیتهای روزمره و تقویم کاری با نیارمندیهای تحول و بهبود آگاهی و معلومات.

To begin with, it is critical to identify which opportunities are there for learning in companies and classrooms در ابتدا ضروری است تا تعیین نمود در شرکتها و کلاسهای درس چه فرصتهای فراگیری وجود دارند This can be considered the first step in order to create a workflow of learning opportunities since figuring out where they would fit into the actual everyday routine and curriculum of the employees and students matters این مطلب میتواند به عنوان اولین گام شناخته شود در زمینه تدارک موقعیتعای یادگیری در حین کار از آنجاییکه درک گنجاندن چنین برنامه هایی در برنامه و تقویم آموزشی روزانه کارمندان و دانش آموزان حائز اهمیت است Preparing for the new educational projects which also is known as onboarding can be discussed in this respect مهیا شدن برای پروژه های جدید آموزشی که از آن به همسو سازی تعبیر میشود در همین راستا میتواند مورد بحث قرار گیرد The point is that proper, ideal learning for staff and college students should seem effortless and natural and never considered a distraction or even interruption from the work or homework to be carried out

نکته در اینجاست که یادگیری به نحو ایده آل و شایسته باید برای کارمندان و دانشجویان دانشکده بصورت امری بدون زحمت و طبیعی تلقی گردد و نه هرگز به عنوان یک امر حواس پرت کننده و یا حتی وقفه در زمینه کاری و انجام تکالیف In order to make sure only optimal results are obtained, it is suggested to analyze workflows and classroom trends and simultaneously gather feedback from the employees plus pupils to discover processes and tasks which need to be enhanced به منظور اطمینان حاصل نمودن از اینکه بهترین نتایج حاصل میشوند, توصیه میگردد تا به تحلیل جریان و گردش کار و روندهای کلاسها پرداخته و در عین حال به جمع آوری بازخورد از کارمندان و محصلین پرداخت به منظور کشف فرآیندها و کارهایی که نیاز به بهینه سازی دارند The next big step to take is to curate the relevant content and plans accordingly گام بزرگ بعدی برای برداشتن این است که اقدام به برگزیدن و انتخاب محتوا و برنامه های متناسب نمود This can be the perfect moment to launch an in-depth analysis of the available and existing learning and educational content for academic purposes این میتواند لحظه عالی باشد جهت راه اندازی یک تحلیل عمقی محتوای یادگیری و آموزشی موجود جهت اهداف آکادمیک.