پیشرفت و شتاب در عرصه یادگیری از طریق خلاقیت و رشد

کارشناسان حوزه آموزش و پرورش همواره در جستجوی راهکارهایی هستند تا به تعلیم و فراگیری دانش آموزان و محصلین در همه رده های تحصیلی و پژوهشی شتاب و سرعت بخشند و در این مقاله به مواردی پرداخته میشود که میتوانند در این بخش سودمند باشند شامل خلاقیت و رشد و گسترش و تحلیل عملکرد دانش آموزان و دیگر مطالب. پرداختن و آموختن از تجربیات دیگر محصلین و همچنین خاطرات و روشهای مورد بحث توسط کارشناسان نیز میتوانند راهگشای این مقوله باشند. اما مانند دیگر قسمتهای آکادمیک میتوان به چالشهایی نیز اشاره داشت که با مطالعه و تامل و صبر و حوصله میشود آنها را برطرف نمود. اما اصولا چگونه میتوان در حوزه فراگیری و تعلیم و تربیت و عملکرد تحصیلی شاگردان به پیشرفت قابل ملاحظه دست یافت؟

What is indicated when experts in the area of education bring up agility in learning performance and that they assert the keys could be innovation plus growth in this area مقصود از دلالت بر مفهوم شتاب و سرعت در موضوع فراگیری که توسط کارشناسان مطرح میشود چیست و اینکه در بخش عملکرد آموزشی آنها صحبت میکنند از دو واژه کلیدی ابتکار و خلاقیت و همچنین رشد و توسعه؟ Sure both students as well as teachers are willing to learn and also grow based on their previous experiences حتما هم دانش آموزان و هم معلمین مشتاق میباشند تا از تجربیات گذشته خود بیاموزند و به رشد و بالندگی دست یابند It is possible to refer to this matter as agility in learning area میتوان در حوزه تعلیم از این مطلب به شتاب یاد نمود Educators often talk about embracing experiences combined with using insight in order to properly tackle challenges in classrooms and while passing knowledge on to the newer generation of pupils

مربیان غالبا سخن میگویند از استقبال از تجربیات در ترکیب با بصیرت به منظور مواجه شدن شایسته با چالشها در کلاسها و در حین انتقال دانش و معلومات به نسل جدید But what are some of the practical solutions when it comes to organizational agility in education and nurturing students for the future اما در زمینه آموزش و پرورش دانش آموزان برای آینده از چه راهکارهای عملی میتوان نام برد؟ The first step would be discussing how agility can be obtained in learning and performance at schools and colleges در اولین گام میتوان از کسب شتاب در بخشهای یادگیری و عملکرد در حوزه های مدارس و دانشکده سخن راند You more than probably are aware that nowadays there is a surge in the number of new applicants in education and so the landscape has become quite competitive at most schools and even businesses and the marketplace are facing increasing challenges شما هم به احتمال زیاد به این موضوع واقف هستید که امروزه در بخش برنامه های آموزشی چشم انداز رقابتی وجود دارد در اکثر مدارس و همچنین در کسب و کارهای تجاری و بازار کار نیز با چالشهای رو به رشد مواجه میباشد.

There are some statistics in education and business which tend to act like critical milestones آمار و ارقامی در زمینه آموزش و تجارت وجود دارند که میتوانند به عنوان نقاط عطف مهمی در نظر گرفته شوند As an example, in the near future, a lot of skill-sets for many jobs seem to drastically transform به عنوان نمونه, در آینده نزدیک بسیاری از مجموعه مهارتهای شغلی دستخوش تغییرات بزرگی خواهند شد That is the reason why most entrepreneurs and companies would look for highly skilled, experienced work forces in order to remain competitive on the market به همین دلیل است که بسیاری از کارآفرینان و شرکتها در جستجوی نیروی کار ماهر خواهند بود در جهت اینکه در بازار رقابتی باقی بمانند In order to achieve this, possessing agility in learning matters به منظور نیل به این هدف, کسب شتاب در زمینه آموزش بسیار مهم است In other words, adapting to evolving demands requires having necessary skills plus knowledge to utilize and job candidates as well as students should swiftly identity the requirements and learn the solutions to properly encounter them

به عبارت دیگر, نیازها در حال تغییر و تحول میباشند و مقابله با آنها نیازمند داشتن مهارت و آگاهی مورد لزوم است و همچنین داوطلبین شغلی و دانش آموزان بایستی به سرعت با این نیازها آشنا شده و به نحو مناسب با آگاهی از راه حلها با آنان مواجه شوند Hence, learning agility seems like a crucial aspect of employee development and this matter indicates a serious commitment in order to embrace and welcome learning opportunities از اینرو, شتاب در یادگیری به نظر میرسد که جنبه ضروری از توسعه و رشد کارمندان تلقی گردد و این مطلب بیانگر موضوع دیگری میباشد که عبارتست از داشتن تعهد جدی در استقبال از موقعیتها و فرصتهای آموزشی و فراگیری But would it merely suffice to have agility and rely solely on that to meet objectives of colleges and commercial companies اما آیا صرفا داشتن شتاب در زمینه یادگیری کفایت میکند در جهت نیل به اهداف دانشگاهها و شرکتهای تجاری The point is that agility and pace of workforce needs to be displayed in both learning as well as overall performance نکته در اینجاست که شتاب و سرعت برای محصلین و نیروی کار هم بایستی در زمینه آموزش خود را نشان دهد و هم در بخش عملکرد.

The concept of agility can be studied from several aspects including flexibility plus commitment as well as speed or rate of lesson planning مفهوم شتاب را میتوان از چند منظر مورد ارزیابی و مطالعه قرار داد شامل انعطاف به همراه تعهد و همچنین سرعت یا نرخ برنامه ریزی درسی The speed, with which, learners as well as employees would acquire necessary skills certainly matters here در اینجا سرعتی که با آن شاگردان و کارمندان مشغول فراگیری مهارتهای جدید میباشند قطعا حائز اهمیت است Furthermore, there needs to be flexibility in the academic curricula along with organizations’ planning in order for people to adapt to changing needs trends به علاوه هم از منظر تقویم درسی و آکادمیک و چه به لحاظ تدوین برنامه اداری مهم است تا افراد بتوانند متناسب با روند تغییرات و نیازمندیها دارای انعطاف باشند Last but not least, commitment seems pretty significant because it directly showcases and exhibits the degree of engagement both students and employees yield towards learning opportunities در انتها مورد مهم دیگر میزان تعهد دانشجویان و همچنین کارمندان میباشد در نحوه ارائه و نشان دادن میزان شراکت خود در ارتباط با فرصتهای یادگیری.

Having agility in the area of education can help students as well as office employees move towards the future in a better manner داشتن شتاب در حوزه آموزش میتواند به محصلین و همچنین کارمندان اداری جهت حرکت به سمت آینده کمک قویتری نماید In order to stay ahead in education and business, people need to be agile in order to close the skills gap and leverage opportunities به منظور پیشرو بودن در حوزه های آموزش و تجارت, مردم نیاز به شتاب داشتن و تعجیل دارند تا با کسب مهارتها از موقعیتها استفاده کرده و خلأهای مهارتی را پوشش دهند It is important to embrace change management via establishing clear communication, training, engagement skills as well and also monitor progress in both education and beyond مهم میباشد تا با استقبال از مدیریت تغییرات و برقراری شفاف ارتباطات, آموزش, مهارتهای مشارکتی و همچنین کنترل و مراقبت پیشرفت در هر دو قسمت آموزش و فراتر از آن همت گمارد The students ans business people alike should feel committed to continuous learning in order to guarantee their long-term success as well and they need to welcome transparent discussions concerning challenges, opportunities, and also improvement sections محصلین و همچنین افراد در حوزه تجارت بایستی هر دو خود را متعهد به یادگیری مستمر قلمداد نمایند به منظور تضمین موفقیت بلند مدت خود و همچنین از بحث شفاف استقبال نمایند در ارتباط با چالشها, فرصتها, و زمینه های بهبود و پیشرفت.