نسل جدید عصر دیجیتال و دغدغه کسب نمرات و آرامش فکری

در ارتباط با ادامه آموزش در عصر ارتباطات و در مقاطع عالی همچون دانشگاه و همچنین مراکز فنی و حرفه ای, موضوعی که از اهمیت بالایی برخوردار میباشد توجه به نیازهای عاطفی و همچنین روشهای تعلیم و تربیت محصلین در سنین و رده های متنوع و گوناگون میباشد. مثلا نسلی که هم اکنون به عنوان زد و یا نت از آن تعبیر میشود در عصر دیجیتال و با بهره مندی از ابزارها و برنامه های گوناگون ارتباطی و اطلاع رسانی و رسانه های مجازی و اجتماعی در حال رشد و بلوغ و بزرگ شدن میباشند و طبیعتا احساسات و عواطف و همچنین طرز فکر آنها با دیگر محصلین و شاگردان و دانشجویان دهه های گذشته دارای قدری تفاوت میباشد. میتوان در ارتباط با کسب نمرات بالاتر توسط آنها در دبیرستان و دانشگاه و همچنین کاهش مردودی در آزمونها سخن گفت.

When it comes to the decades in which people are born and recognized with, generation Z is famous for being at the age of internet, cellphones, and social media and they are also known as tech savvy هنگامیکه نوبت به دهه هایی میرسد که افراد در آنها به دنیا آمده و به آن وسیله شناخته میشوند, نسل زد یا نت به اصطلاح به عنوان افراد در عصر اینترنت و گوشیهای تلفن همراه و رسانه های اجتماعی شناخته میشوند و این باور وجود دارد که آنها از فن آوری آگاه میباشند But even they could be struggling with mental health and trying to get good grades at school and college اما حتی آنها هم ممکن است با چالشهایی مواجه باشند از قبیل سلامت فکری و همچنین تلاش جهت کسب نمرات مناسب در مدرسه و دانشکده In some interviews, some young adult students as well as adolescents were asked about their goals and hopes pertaining their future and the answers provided could surprise the readers since most of them said that they would like to earn enough money in order to lead a comfortable life در برخی مصاحبه ها, تعدادی از دانش آموزان جوان و همچنین بزرگسالان در پرسشهایی در زمینه برنامه ها و امید و آرزوهایشان برای آینده پاسخ دادند که شاید تعجب خوانندگان را برانگیزد از آنجاییکه آنها اظهار داشتند که کسب درآمد و پول کافی برای داشتن یک زندگی راحت مهم میباشد.

So it can be argued that for generation Z making a good life matters but what would be some barriers in their way to excel at school and eventually achieve their finest goals and dreams in life بنابراین میتوان اظهار داشت که برای نسل زد و نت داشتن درآمود خوب و زندگی مناسب دارای اهمیت میباشد اما در زمینه رشد و بالندگی در مدرسه میتوان به چه موانعی بر سر راه آنها در راستای تحقق اهداف و رویاهای خود اشاره داشت؟ Does it make sense that the entire population and members of this generation are ready and prepared for their future in order to thrive in the society آیا این مطلب منطقی میباشد که بیان داشت همه اعضاء و افراد این نسل کاملا مهیا و آماده جهت آینده و رشد و شکوفایی در جامعه هستند؟ While speaking with them, they could cite some obstacles when it comes to achieving their goals and financial resources combined with funding options for their studies and future plans and potentials در حین صحبت با آنها, ممکن است به موانع و مشکلاتی اشاره داشته باشند در زمینه نیل به اهداف و قابلیتهای خود که شامل مواردی هستند از قبیل منابع مالی در ترکیب با مسایل مربوط به هزینه های آموزشی و تحصیلاتی و مربوط به اهداف و برنامه های آینده شان.

According to statistics, people who were born between 1997 and 2011 are known as Generation Z who usually remain quite optimistic and hopeful about their current as well as future prospects, aspirations as well as academic performance at school and university طبق آمار, افرادی که بین سالهای 1997 الی 2011 متولد شدند به عنوان نسل زد یا نت شناخته میشوند و عموما بسیار دارای روحیه و خوش بین هستند در ارتباط با اهداف و آرزوها و عملکرد آکادمیک خود در مدرسه و دانشگاه چه در حال حاضر و چه در زمان آینده Jokingly, some of the folks in this age range might often be quoted as saying Who Cares about current issues به لحاظ طنز, برخی از افراد در این رده سنی اغلب نقل قول میشود که در زمینه امور جاری بیان میدارند که چندان اهمیتی نمیدهند But experts opine that although Generation Z folks and teenagers might be hopeful, they still need extra confidence to enhance their skills to get right there and on the accurate track in their lives as usually they are invested and hopeful in their future status

اما کارشناسان بر این عقیده میباشند که گرچه جوانان و نوجوانان رده سنی زد و نت ممکن است بسیار با انگیزه و امیدوار به وضعیت حال و آینده خود باشند, و برای برنامه های خود سرمایه گذاری میکنند, اما نیاز به تقویت روحیه اعتماد به نفس و قرارگیری در مسیر صحیح در زندگی خود هستند تا به اهداف خود دست یابند In fact, mental health and conditions still remain a big challenge to plenty of students در حقیقت, شرایط و وضعیت فکری هنوز به عنوان چالشی بزرگ برای بسیاری از محصلین و دانش آموزان تلقی میگردد There are some data which act like a sobering reminder of mental health struggles which are experienced by today’s adolescents as well as young adults in many countries and that they are dealing with many challenges آمار و ارقامی وجود دارد که به عنوان یادآور ناراحت کننده ای میتواند تلقی شود در ارتباط با مشکلات سلامت ذهنی که توسط افراد جوان و نوجوانان در بسیاری از کشورها مورد تجربه قرار میگیرند و اینکه آنها با چه چالشهایی دست به گریبان هستند For example, a third of Generation Z rated their mental health as well as emotional status and well-being not very promising or kind of fair and even poor but on the other hand, critics assert that such issues are also experienced by people in all other generations and decades, matters like declining mental health, feeling down and blue sometimes too

به عنوان مثال, یک سوم افراد نسل زد به سلامت فکری و وضعیت و سلامت احساسی خود نمره معمولی و نه چندان عالی و حتی ضعیف داده اند اما منتقدین از آنطرف بر این اعتقاد میباشند که چنین مواردی از سوی همه افراد دیگر نسلها ودهه ها هم تجربه میشوند, مشکلاتی از قبیل کاهش سلامت فکری, و احساس پکر و غگمین بودن However, there is some evidence that the new Generation Z are more likely to feel anxious, stressed out, and sometimes lonely compared with members of older generations اما شواهدی وجود دارد که افراد رده سنی زد و نت در قیاس با دیگر افراد بزرگتر از دیگر دهه ها و نسلها تمایل دارند که قدری احساس غمگین بودن و استرس و تنهایی را تجربه نمایند But does that also translate in academic achievements اما آیا این مطلب در زمینه دستاوردهای آکادمیک و علمی هم تعبیر داشته وصدق میکند؟ According to some surveys, newer generations do great in the middle and high school, having excellent mental health and mood and likely to get excellent study achievements and grades براساس برخی تحقیقات و پرسشنامه ها, نسلهای جدید در مدارس راهنمایی و دبیرستان از سلامت فکری و خلق و خوی عالی و بسیار خوبی برخوردار میباشند و تمایل به کسب دستاوردهای تحصیلی و نمرات خیلی مطلوب دارند.

However, it is very difficult to chalk up overall mental health status of Generation Z students and teenagers to a certain age or even developmental stage and level اما بسیار دشوار میباشد که وضعیت سلامت فکری دانش آموزان و نوجوانان نسل زد را منحصر و صرفا مرتبط با یک سن و مرحله توسعه و تعلیم و تربیت تلقی کرد Fortunately, the good news is that many Generation Z students are already thriving in their lives and studies خوشبختانه, خبر خوب این است که بسیاری از محصلین رده سنی زد در زندگی و تحصیلات خود بسیار موفق میباشند There are some surveys asking the audience rating their current plus future lives status on a 10-point scale برخی تحقیقات و پرسشنامه ها وجود دارند که از مخاطب در زمینه وضعیت کنونی به علاوه آینده خود براساس میزان نمره یک تا ده پرسش میکنند In some cases, Generation Z interviewees were a but more struggling than millennials – born between 1981 to 1996 – who were surveyed a decade ago in terms of mental health and thriving at school but many times there have been reported a lot of various interpretation of results that could contradict the surveys findings در برخی موارد, افراد مصاحبه شونده نسل زد عموما بیشتر از افراد نسل هزاره که بین سالهای 1981 تا 1996 متولد شدند احساس تجربه چالشهای سلامت ذهنی و موفقیت درسی را داشته اند اما در بسیاری از موارد نیز خیلی از تفسیرها متنوع بوده و با یافته های تحقیقات و پرسشنامه ها در تضاد بودند.