مراعات موارد فرهنگی دیگر ملل

رعایت موارد اخلاقی بخصوص هنگامیکه با دیگر افراد از کشورهای مختلف ملاقات دارید بسیار با اهمیت میباشد چون رعایت چنین مواردی نشاندهنده شخصیت بالای شما میباشد. مثلا در هنگام غذاخوردن, دست دادن با دیگران و مواردی از این قبیل مهم است تا با لحاظ کردن نکات اخلاقی و ادبی پیش برویم و میهمانی شایسته در نظر دیگران تلقی شویم. حتی برای برخی کارکنان ادارات و مراکز ارائه خدمات مجالس دوره های بخصوصی در نظر گرفته میشود تا در مواجهه با میهمانان از نقاط مختلف جهان بتوانند به درستی انجام وظایف نمایند. شاید شما هم شنیده باشید که بهتر است و شرط ادب میباشد تا در هنگام ملاقات با افرادی که از ما بزرگتر هستند ما ابتدا دستمان را برای آشنا شدن و خوش آمد گوئی جلو نبریم.

It is very useful and at the same time important to develop your cultural awareness because in today’s world, you may find yourself in situations where you will be meeting people from other cultures and cities as well as countries مهم و سودمند است تا آگاهیتان از نکات فرهنگی را بهبود ببخشید چون در جهان امروز, ممکن است در شرایطی قرار بگیرید تا با افرادی از دیگر شهرها و کشورها ملاقات کنید. This can be a good definition of etiquette این میتواند به عنوان تعریفی مناسب از اتیکت و موارد اخلاقی مورد نظر قرار گرفته شود The rules for polite behavior in society or in a particular group قوانینی که جهت رفتار مؤدبانه در جامعه و یا در یک گروه خاص در نظر گرفته میشوند.

Cultural literacy is usually defined as knowing about and respecting the culture of others آگاهی فرهنگی به این گونه توصیف میشود که دانستن و احترام گذاردن به فرهنگ دیگران Table manners are actually rules for polite behavior when eating with other people آداب غذاخوردن رفتارهای مؤدبانه در هنگام صرف غذا با دیگران هستند Punctuality is the habit of being on time به موقع حاضر شدن در سر قرارها Many people believe that punctuality is important and that being late is impolite بسیاری از مردم بر این عقیده هستند که به موقع حاضر شدن بر سر قرار ها مهم بوده و تاخیر نوعی بی ادبی محسوب میشود In most cultures, it’s offensive to take pictures of people without permission

در بسیاری از فرهنگها عکس گرفتن از دیگران بدون اجازه آنها بی ادبی و رفتاری ناشایست تلقی میشود It is usually believed that talking with a mouth full of food is an example of bad table manners معمولا چنین تلقی میشود که صحبت کردن با دهان پر از غذا رفتاری ناشایست در سر میز است In some cultures, it’s customary to name children after a relative, and most people observe that tradition در برخی فرهنگها اسامی انتخاب شده برای کودکان از دیگر نامهای بستگان گرفته میشود و خیلی از مردم هم از این آداب و رسوم پیروی میکنند Each culture has rules of etiquette that are important for visitors to that country to know هر فرهنگی دارای آداب و رسوم اخلاقی است که جهانگردان بایستی از آنها مطلع باشند.

In some cultures, it’s slightly impolite to call someone by his or her first name without being invited, but it isn’t truly offensive در برخی کشورها بدون اجازه گرفتن از افراد, کمی بی احترامی است تا دیگران را با اسامی کوچکشان خطاب کرد, البته این کار خیلی هم بی ادبانه نیست The most successful global travelers today have developed their cultural literacy so they are aware of differences in etiquette from culture to culture در دنیای امروز, جهانگردان موفق آنهائی هستند که از آداب و رسوم دیگر ملل با خبر باشند By the way, how should people greet each other when they meet for the first time راستی, مردم به هنگام مواجهه با یکدیگر برای نخستین بار چگونه باید همدیگر را ملاقات کنند؟