روزها و برنامه های شلوغ کاری

شاید برای همه ما این اتفاق پیش آمده باشد که با دیگر اعضاء خانواده و دوستان و همچنین همکاران درباره شلوغ بودن برنامه های روزمره مان صحبت و تبادل نظری داشته باشیم. درواقع جملاتی که در این ارتباط مورد استفاده گویشوران قرار میگیرند میتوانند سودمند واقع شوند, بخصوص چنانچه شما با یک جهانگرد از دیگر کشورها در یکی از سفرهایتان برخوردی داشته باشید و تصمیم بگیرید تا با یکدیگر در این زمینه حرف بزنید. در بعضی مواقع بحث اصلی در ارتباط با پروازها و تاخیر در ورود و یا خروج میباشد و طبعا مسافران میتوانند در این موارد با هم به گفتگو بنشینند. بیائید با یکدیگر به این مباحث نگاهی اجمالی داشته باشید و سعی در بخاطر سپردن عباراتی سودمند در انجام مکالمات اداری و روزمره داشته باشیم.

Today we would like to have a glance at describing a busy schedule امروز قصد داریم تا به مقوله توصیف یک برنامه کاری فشرده نگاهی بیندازیم The meeting had ended late, so we had a short lunch جلسه دیروقت به پایان رسید, به همین دلیل ما ناهار مختصری داشتیم Past perfect tense is used a lot in daily conversations زمان ماضی بعید در مکالمات بسیار استفاده میشود our flight had arrived by noon تا قبل از ظهر پرواز ما به زمین نشسته بود The meeting hadn’t yet begun when we arrived هنگامیکه ما رسیدیم, جلسه هنوز شروع نشده بود Before they decided to have the meeting in Shiraz, I had already decided to take my vacation there and so I was fully prepared for the business discussions and interviews

قبل از آنکه آنها تصمیم به برگزاری جلسه در شهر شیراز بگیرند, من تصمیم به سپری کردن تعطیلاتم در آنجا گرفته بودم و بهمین خاطر برای مصاحبه ها و صحبتهای تجاری کاملا آماده بودم By the time they got to the meeting, they had already reviewed the agenda قبل از رسیدن به جلسه, آنها دستور کار جلسه را مطالعه کرده بودند They had already asked us to turn off our cell phones when the CEO began his presentation آنها از قبل از ما درخواست کرده بودند که در هنگان سخنرانی مدیر عامل, تلفنهای همراه خود را خاموش کنیم So how was your day? Unbelievably busy راستی امروز چطور بود؟ سرم بسیار شلوغ بود. By 9:00 I had taken the placement test, registered for class, and bought my books

تا قبل از ساعت 9 من تست تعیین سطح را انجام داده بودم, برای کلاس ثبت نام کردم و همچنین کتابها را خریدم That’s a lot to do before 9:00 واقعا اینهمه کار قبل از ساعت 9 زیاد هستند That was nothing. At 10:00 I had to be across town for a meeting تازه این که چیزی نیست. قبل از ساعت 10 مجبور بودم به آنطرف شهر برای یک جلسه بروم And then I had to get back for the class at 1:00 و همچنین مجبور بودم قبل از ساعت 1 برای کلاس بازگردم What did you do about lunch ناهار را چکار کردید؟ Well, when I got to class, I hadn’t eaten yet, so I just got a snack راستش هنگامیکه به کلاس رسیدم, هنوز چیزی نخورده بودم پس بنابراین یک ساندویچ گرفتم You must be pretty hungry by now

قول میدهم که الان بسیار گرسنه هستید Just think about your office hours to come up with ideas on describing your own busy schedule کافی است تا شما هم به ساعات اداری خود فکر کنید تا ایده هائی به ذهنتان خطور کند در ارتباط با توصیف برنامه های شلوغ کاریتان It can be at present or about any period of time in the past این برنامه میتواند در زمان حال باشد و یا در مورد هر زمانی در گذشته Past perfect usually describes an action that happened or didn’t happen before another action or before a specific time in the past زمان ماضی بعید به توصیف عملی میپردازد که قبل از کاری و یا زمانی دیگر به خصوص در گذشته به وقوع پیوسته و یا نپیوسته است.