گپ و گفت کوتاه و روزمره

آیا تابحال هنگامیکه در پارک مشغول قدم زدن هستید فرصت این پیش آمده است تا با دیگران هر چند کوتاه و به مدت چند دقیقه گپ و گفتی مختصر داشته باشید و مثلا راجع به آب و هوا صحبت کنید؟ لازم نیست در چنین مواقعی راجع به بحثهای جدی و پیچیده علمی گفتگو کنید ولی تبادل چند جمله دوستانه میتواند به شما در سپری کردن اوقات کمک کند و روحیه تان نیز بهتر شود. شاید همین چند روز پیش در فروشگاه زنجیره ای و سوپرمارکت با فروشنده چند دقیقه راجع به گرمی هوا و یا کیفیت اجناس صحبتی کوتاه و دوستانه داشتید. مواردی همچون اوضاع جوی و ترافیک و یا قیمت اجناس و دیگر موارد مشابه که همه ما با آنها در زندگی روزمره به نوعی درگیر هستیم می توانند موضوعات خوبی برای انجام چنین مکالمات کوتاهی باشند.

Sometimes it may seem like a good idea to make small talk برخی اوقات گپ و گفت کوتاهی با دیگران میتواند ایده خوبی باشد Suppose you are running or walking in a park and someone passes by and you say good morning, beautiful day, isn’t it تصور کنید که در پارک مشغول پیاده روی و یا دویدن هستید و فردی از کنار شما عبور میکند و شما به وی میگوئید روز زیبائی است, مگر نه؟ It really is بله, همینطور است Do you mind if I call your first name اشکالی دارد که شما را با نام کوچکتان صدا کنم؟ Absolutely not. Please do ابدا. هیچ اشکالی ندارد How do you prefer to be addressed شما ترجیح میدهید که چطور مورد خطاب قرار بگیرید؟ You can use tag questions when speaking with someone for the first time

معمولا در هنگام صحبت و آشنائی با افراد برای نخستین بار از سوالات آری / خیر استفاده میشود It’s a beautiful day, isn’t it روز قشنگی است, مگر نه؟ When the statement is affirmative, the tag is negative and when the sentence is negative, the tag will be positive هنگامیکه جمله مثبت باشد, از لحن سؤال منفی استفاده میشود و در هنگام استفاده از عبارت منفی با ساختار مثبت سؤال پرسیده میشود He is your manager, isn’t he او مدیر شما است, مگر نه؟ I turned off the projector, didn’t I من دستگاه پروژکتور را خاموش کردم, درست است؟ You are going to present next, aren’t you شما نفر بعدی برای انجام سخنرانی هستید, مگر نه؟ She won’t be at the meeting before 2:00, will she

او قبل از ساعت 2 نتوانست خود را به جلسه برساند, همینطور نیست؟ We haven’t forgotten anything, have we ما چیزی را فراموش نکرده ایم, درست است؟ It was a great, fruitful session, wasn’t it جلسه خوب و مفیدی بود, مگر نه؟ در هنگام پرسیدن سؤالاتی که به I مربوط میشوند از Aren’t I استفاده میشود I’m not on time, aren’t I من سر وقت نرسیدم, درست است؟ ولی در جملات سؤالی مثبت چنین نیست I’m not late, am I من که دیرم نشده است, مگر نه؟ In order to improve your small talk skills, continue making such statements a lot and you will have them all in your mind when you need them به منطور تقویت مهارت انجام مکالمه کوتاه , به تمرین ساختن جملات ادامه دهید تا در زمان مورد نیاز آنها در ذهن شما باشند.

One way to improve your speaking skills is to get to know your classmates یکی از روشهای تقویت مهارتهای مکالمه گفتگو و شناختن بهتر همکلاسیهایتان میباشد You can ask about families, jobs, travel, etc شما میتوانید درباره خانواده, مشاغل, مسافرت و دیگر موضوعات صحبت کنید It is always possible to change conversation models to greet a classmate همیشه ممکن است تا با تغییر الگوهای گفتگو با همکلاسیهایتان به صحبت بنشینید Ask each other about how you would like to be addressed از یکدیگر درباره اینکه چطور دوست دارید خطاب شوید بپرسید Have a look at most sample grammar charts to find tag questions نگاهی به جداول گرامر بیندازید تا سؤالات آری / خیر را در آنها بیابید.