صرف وقت و انرژی توسط معلمین و یادگیری محصلین

در زمینه روشهای آموزش و تعلیم و تربیت در محیط کلاسها میتوان به نکاتی اشاره داشت از قبیل میزان دقایق و ساعاتی که توسط دبیران در کلاسها به صحبت و ارائه دروس و سخنرانی آکادمیک در دانشگاهها توسط اساتید مبرز و با تجربه ارائه میگردد در مقابل نظریه ای که معتقد است بهتر میباشد تا به مرور کلاسها به روش دانشجو محور اداره شوند, با این مضمون که در طول ترم تحصیلی دانش آموزان و محصلین با کسب علم و تجربه تحصیلی در ترکیب با افزایش اعتماد به نفس خود قادر باشند به پرسش و پاسخ پرداخته و معلمین بیشتر نقش راهنما را در کلاسها داشته باشند. در این زمینه میتوان به نکات زیادی پرداخت در رابطه با میزان بهره وری در محیطهای آموزشی و اینکه میزان مشارکت و حضور فعال در کلاسها به چه صورتی بهتر است مورد سنجش قرار گیرند.

In terms of education and running classrooms, it is far more complex and advanced to merely announce that the teachers are doing the talking while the students perform the routine learning در زمینه آموزش و اداره کلاسها, موضوع پیچیده تر و پیشرفته تر از این است که صرفا بیان کنیم دبیران به ایراد صحبت پرداخته و دانش آموزان و محصلین نیز به فراگیری و یادگیری مشغول میباشند Even some students might feel embarrassed and afraid to ask questions in the classroom but where is the catch to address and resolve حتی برخی دانش آموزان ممکن است در کلاس درس قدری دستپاچه و ناراحت باشند از اینکه سؤال بپرسند اما ایراد کار جهت بررسی و رفع در کجا قرار دارد؟ While brainstorming with educators and early-childhood consultants, we figure out that the main point circles around having academic talk in the classes

در حین مشورت و همفکری با مربیان آموزشی و همچنین مشاورین در سنین اوایل کودکی درمیبابیم که موضوع حول مطلب انجام صحبت علمی و آکادمیک در کلاسها دور میزند It is often advised by the experts in the area of education that the students are the very ones who are expected to do the talking and learning in the classrooms and avoid silence which can hamper their learning process عموما توسط کارشناسان در حوزه آموزش توصیه میگردد که دانش آموزان دقیقا همان افرادی هستند که از آنها انتظار صحبت و فراگیری در کلاسها میرود و بهتر است که از سکوت که میتواند بر روی فرایند یادگیری و تعلیم آنها تاثیر منفی بگذارد اجتناب نمایند Furthermore, passionate teachers need to support those learners who feel shy and afraid to raise their hands to take turns and contribute to the academic discussions

به علاوه, معلمین دلسوز بایستی تا از دانش آموزانی حمایت کنند که در کلاسها احساس خجالت و واهمه دارند نسبت به اینکه دست خود را بالا برده و نوبت گرفته و در بحثهای آموزشی و آکادمیک شرکت نمایند In the past and traditional classroom settings, the pupils silence would be interpreted as academic obedience and being polite but today in modern, enhanced educational area, the students need to take active part in academic discussions, enrich their vocabularies and lead formal conversation in classrooms to further develop proper habits to learn and engage در گذشته و فضای کلاسهای درس سنتی, سکوت محصلین تعبیر میشد از اطاعت و مؤدب بودن تحصیلی اما در محیط پیشرفته و بهبود یافته آموزشی کنونی, دانش آموزان بایستی تا در بحثهای علمی آکادمیک مشارکت فعال داشته و واژگان و دایره لغات خود را غنی بخشند و در مکالمات رسمی در کلاسها پیشرو باشند تا به ایجاد و تقویت عادات شایسته مبتنی بر فراگیری و مشارکت اقدام ورزند.

Via accomplishing this, gradually the students will feel proud of themselves in schools and universities از طریق به انجام رساندن این کار, به مرور محصلین در مدارس و دانشگاهها به خود احساس افتخار میکنند Even educators believe that through setting up small-group education and environment in the classrooms, the students will be better able to enhance their knowledge حتی مربیان بر این عقیده میباشند که از طریق ایجاد فضای گروههای آموزشی کوچک در کلاسها, دانش آموزان بهتر خواهند توانست تا به تقویت علم و دانش خود بپردازند As a matter of fact, some teachers might feel a bit concerned at first to allow the students do most the talking in the classrooms, as they could argue that this would lead to chaos when doing homework or reading lessons but they need to move past the traditional notion and belief that the trainers are the sole focal point and center of attention when it comes to education

در حقیقت, ممکن است برخی معلمین بر این عقیده باشند که در صورت اجازه دادن به دانش آموزان تا بیشتر زمان صحبت و رشته کلام را در کلاسها به دست بگیرند, شاید به نوعی بی نظمی در حین انجام تکالیف مدرسه و خواندن دروس رخ دهد اما آنها بایستی از این نظریه سنتی فاصله بگیرند که طبق آن مربیان مرکز توجه و تمرکز در زمینه آموزش معلمین هستند Here we are going to distinguish formal versus informal talk and conversation in the classrooms در اینجا ما بایستی فرق بگذاریم بین صحبت و محاوره رسمی و غیر رسمی در کلاسهای درس The notion can be called gradual release of responsibility while giving lectures and presenting books chapters to the pupils میتوان از این ایده به عنوان واگذاری تدریجی مسؤلیتها نام برد در حین ایراد سخنرانی و ارائه فصلهای کتابها به محصلین There is no doubt that speaking and writing in academic setting are correlated and via speaking in the classes, the students can go into depth and greater details

شکی وجود ندارد که در محیط آکادمیک و علمی, نگارش و صحبت کردن به یکدیگر وابسته و مرتبط میباشند و از طریق صحبت کردن در کلاسها, محصلین میتوانند به عمق بیشتر و جزئیات مطالب بپردازند One effective method to embed academic writing and speaking is via giving the students at high-school and college levels the opportunity to take part in routine activities in the classrooms like presenting the lessons and giving lectures یکی از روشهای مؤثر قطعی نمودن نگارش و مکالمه آکادمیک از این طریق است که دانش آموزان در دبیرستان و دانش آموزان در مقطع دانشکده در فعالیتهای روزمزه و عمومی در کلاسها مشارکت داشته باشند شامل ارائه دروس و سخنرانی کردن And while the students are doing the talk in the classrooms, teachers would also be able to assess their comprehension and vocabulary skills and offer comments همچنین در حین اینکه دانش آموزان در کلاسها مشغول صحبت هستند, معلمین خواهند توانست تا به ارزیابی مهارتهای درک مطلب و واژگان آنها پرداخته و به ارائه نقطه نظرات بپردازند.