تشویق و مشارکت بیشتر دانش آموزان در کلاسها

تقریبا در بسیاری از کلاسهای درسی شامل دوره های آموزشی و گروهی ادبیات و یا ریاضی و همچنین سایر موضوعات و مطالب, همواره مشارکت و تشویق محصلین به شرکت در فعالیتهای آکادمیک از اهمیت زیادی برای معلمین و مدرسین برخوردار میباشد. این مطلب هم در کلاسهای گروهی صدق میکند و هم در دوره های فشرده آموزشی و خصوصی که با شرکت یک یا تنها چند نفر از دانش آموزان برگزار میگردند. در واقع محصلین بایستی تا نسبت به دروس تعلیمی دارای علاقه بوده و تمرینات در منزل و آمادگی جهت شرکت در جلسات کلاسها را با جدیت و علاقه دنبال نمایند. اما براساس جدیدترین روشهای آموزشی چگونه میتوان به این مهم دست یافت؟ آیا استفاده از تخته سفید و گروه بندی در کلاسها میتوانند تشویق کننده دانش آموزان برای تحصیل باشند؟