پایان نامه و کاستن از حجم مطالب در صورت لزوم

شاید در نگاه اول برای بسیاری از دانشجویانی که قصد فارغ التحصیلی را دارند و پروژه پایان نامه و تز را آغاز میکنند, حجم و تنوع کار قدری دلهره آور و عظیم به نظر برسد و ممکن است برخی از متقاضیان به فکر راهکارهائی از قبیل کاستن از حجم و یا افزودن به آن باشند به منظور تغییر مقدار صفحات متون. اما نکته در اینجاست که نمیتوان در این زمینه به فرمول و راهکاری برای همه دانشجویان و پایان نامه ها ارائه نمود چون مقدار صفحات و گزیده ها و اختصارات و عباراتی که مورد استفاده قرار میگیرند, در کنار انتخاب واژگان و گرامر صحیح میتوانند همگی تاثیر گذار بوده و در نهایت بر روی نمره اکتسابی تاثیر داشته باشند. پس از مشخص نمودن مهلت زمانی جهت نگارش, تایپ و ارائه پایان نامه, مهم است در زمینه نحوه مهیا شدن برای جلسه سخنرانی نیز آماده شد.