مدیران و ناظمین مدارس و آرامش فکری محصلین

داشتن آرامش فکری را میتوان به عنوان یکی از مهمترین و تاثیر گذارترین مواردی در نظر گرفت که با مقوله آموزش و تحصیل دانش آموزان عجین شده است و حتی اثبات شده که در آزمونهائی از قبیل تست ورودی دانشگاهها یا همان کنکور دانش آموزان و محصلین بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به داشتن تمرکز و آرامش دارند تا بتوانند از پس سوالات به خوبی برآیند. اما در کنار همه مواردی که به زندگی خانوادگی و اجتماعی دانش آموزان و فراگیران مربوط میشوند, نقشی که مدیران و ناظمین مدارس میتوانند ایفا نمایند نیز نبایستی از قلم بیفتد. مسلما آنها نیز ساعات زیادی را در کنار محصلین در مؤسسات و مدارس آموزشی سپری میکنند و میتوانند با اتکا بر عطوفت و قدرت تصمیم گیری مناسب در کنار سالها تجربه آموزشی در این زمینه به محصلین کمک شایانی نمایند.