بیان داشتن عادات در گذشته و حال

در خیلی از جملاتی که همه ما استفاده میکنیم که به نوعی به گذشته و افعالی که در زمان ماضی رخ داده اند از عادت داشتن یا همان Used To استفاده می نمائیم و حتی در نوشتن نیز گاهی اوقات کاربرد دارد. شاید شما در گذشته به خوردن یک غذای بخصوص علاقه وافری داشته اید ولی هم اکنون چندان رغبتی به آن از خود نشان نمی دهید. در چنین مواردی نیز از الگوی Used To میتوان استفاده نمود. حتی در ارتباط با خلق و خوی افراد میتوان از این نوع گرامر در زبانهای خارجه سود جست. در این بخش قصد داریم تا به یکی از پرکاربرد ترین فرمولهای دستور زبان بپردازیم و با هم مروری داشته باشیم به جملاتی که هر چند بنظر ساده می آیند ولی در انجام مکالماتی روان با دیگر گویشوران میتوانند بسیار مفید باشند.

Reviewing grammatical patterns and rules from time to time can help boost your skills in any foreign language با مرور کردن مقررات و الگوهای گرامری در هر زبان خارجه شما خواهید توانست تا مهارتهای خود را در آن تقویت کنید Actually through grammar you will be able to have a better assessment of your talents and skills when dealing with conversational skills در واقع از طریق گرامر شما خواهید توانست تا درک بهتری از مهارتها و توانائیهای خود در ارتباط با مهارتهای مکالماتی داشته باشید I used to stay up late. Now I don’t من قبلا عادت داشتم تا دیر وقت بیدار بمانم ولی الان دیگر چنین نیستم I didn’t use to get up early. Now I do من عادت به زود بلند شدن از خواب نداشتم ولی الان سحر خیز هستم.

I used to go running every day من عادت داشتم هر روز بدوم There used to be a large tree in front of your house در مقابل منزل شما یک درخت بزرگ وجود داشت their grandmother used to put sugar in their orange juice مادر بزرگ آنها عادت داشت تا به شربت آب پرتقال آنها شکر اضافه کند There didn’t use to be a movie theater on Hafez avenue but now there is قبلا در خیابان حافظ سینما وجود نداشت ولی الان وجود دارد No one used to worry about fatty foods but now most people do قبلا هیچ فردی به غذاهای پر چرب اهمیت نمی داد ولی الان اکثر مردم درباره آنها تامل میکنند In the past English didn’t use to be an international language but now everyone used it to communicate around the world

در گذشته انگلیسی به عنوان زبانی بین المللی شناخته نمیشد ولی امروزه مردم در سراسر جهان از آن برای انجام مکالمات استفاده میکنند When the school term ended, I was finally used to the new teacher هنگامیکه ترم مدرسه به پایان رسید, من تازه آن موقع به معلم جدید عادت کردم In our class, the teacher used to be very strict در کلاس ما معلممان خیلی سختگیر بود They used to like seafood, but now they don’t آنها قبلا به غذاهای دریائی خیلی علاقه داشتند ولی الان دیگر نه Because we lived in the mountains, we weren’t used to fresh seafood چون ما در مناطق کوهستانی زندگی میکردیم, خیلی به غذاهای تازه دریائی عادت نداشتیم.

I’m sure she’ll get used to her new apartment soon من مطمئن هستم که او بزودی به آپارتمان جدیدش عادت میکند These shoes used to be comfortable, but now they’re too loose این کفشها قبلا راحت بودند ولی الان خیلی گشاد هستند I’ll never get used to the traffic here من هرگز به ترافیک و ازدهام در اینجا عادت نخواهم کرد Will she ever get used to life in the city آیا او هیچوقت به زندگی در شهر عادت خواهد کرد؟ What did you use to do on the weekdays when you weren’t working شما در اوقاتی که در روزهای هفته کار نمیکردید چطور اوقاتتان را سپری می کردید؟ You’ll get used to the new schedule after a few days شما به برنامه جدید ظرف چند روز عادت خواهید کرد.