ترویج و ترغیب طرز فکر پیشرفت در کلاسهای تحصیلی

در کنار مقوله بررسی و تاسیس و اداره نمودن کلاسهای آموزشی در مقاطع گوناگون, مساله تحقیق و ارزیابی صحیح از میزان پیشرفت محصلین نیز از اهم موضوعات میباشد. در حقیقت خود دانش آموزان و دانشجویان نیز بایستی بتوانند با کمک معلمین و مربیان دلسوز در کلاسها به مرور زمان اقدام به ایجاد چارچوب فکری جهت ترویج و بسط و گسترش طرز تفکر پیشرفت مستمر و قابل تحلیل در محیطهای آموزشی داشته باشند. در این زمینه میتوان به چندین ایده و تمرین اشاره داشت. در حقیقت چنین نظراتی را میتوان در جهان پر تغییر کنونی ضروری دانست و همچنین توصیف و تبیین صحیح آنها کاملا توصیه میگردد.

Professional and caring teachers would cultivate and promote an environment and setting of growth plus advancing mindset in classrooms they manage معلمین حرفه ای و دلسوز در کلاسهائی که اداره مینمایند محیط و جو پیشرفت و رشد و تعالی را ترویج و گسترش و ترغیب مینمایند Apart from general tips and guidelines, there are sure some practices to stick to در کنار نکات عمومی و کلی, تمرینات و مطالبی برای به یادآوری وجود دارند Proper engagement of the students in the classes would lead to successful learning ادغام و درگیر بودن دانش آموزان در کلاسها به توفیق در یادگیری منجر خواهد شد Having said that, sustaining proper learning setting in the classes would end up in a productive style

در کنار این مساله, حفظ محیط مناسب فراگیری در کلاسها منجر به سبک سازنده خواهد شد Let’s continue our discussion today with some definitions of the positive mindset and growth mentality in the educational classrooms and institutes در ادامه به چند توصیف میپردازیم در ارتباط با ذهنیت مثبت و چارچوب رشد و تعالی در کلاسها و مؤسسات آموزشی There should exist an opinion and belief that development of the intelligence, genius and capabilities of the students should be pursued via enhanced, smart efforts, as well as dedication and importantly, hard work plus efforts بایستی تا نظر و ایده و عقیده ای وجود داشته باشد در ارتباط با توسعه هوش و دانش و خرد و توانائیهای دانش آموزان که از روشهائی پیگیری شوند از قبیل تلاشهای هوشمند و بهینه, همچنین فداکاری و مطلب مهم دیگر کار و تلاش مضاعف.

In contrast, there is the fixed mindset which argues that people’s intelligence might not be altered and that they are innate qualities that are predetermined naturally already در تقابل, نظریه چارچوب فکری ثابت وجود دارد که ادعا میکند هوش و دانش بشری از قبل تعیین شده و ذاتی بوده و ممکن نیست بتوان چنین ویژگیهای طبیعی را تغییر داد But why is it significant in the first place to put emphasis on the growth mentality and mindset inside classrooms اما در وهله نخست چرا حائز اهمیت میباشد تا بر روی ذهنیت و طرز فکر رشد و ترقی در داخل کلاسها اهمیت قائل شد؟ In order for the students to feel resilient and not give up or feel personal failure when they fail tests, they need to be taught the value of exerting efforts which will ultimately lead to improvement in overall educational performance

به منظور اینکه دانش آموزان احساس استقامت داشته باشند, بایستی به آنها آموزش داده شود که از یاس و ناامیدی در هنگام شکست فردی مثلا مردودی در آزمونها اجتناب نمایند و اینکه بیاموزند از طریق اعمال تلاشها آنها سرانجام قادر خواهند بود در زمینه عملکرد کلی آموزشی به بهبودی دست یابند In other words, the pupils should not feel intimidated of judgments or criticism of their fellow classmates in the classrooms and they should welcome challenges such as taking risks and even making mistakes in order to make progress in their studies به عبارت دیگر, محصلین نبایستی از قضاوت و یا سرزنش دیگر هم شاگردیها در کلاسها احساس ترس و واهمه داشته باشند, و بلکه از چالشهائی استقبال نمایند از قبیل خطر پذیری و اشتباه کردن به منظور کسب موفقیت در تحصیلاتشان.

Good teachers can play the successful role of a growth model mindset themselves, via giving lectures to the students, sharing their own experiences with them to overcome challenges معلمین خوب میتوانند نقش موفق یک الگوی رشد و ترقی را ایفا نمایند, از طریق ایراد سخنرانی برای دانش آموزان و همچنین به اشترک گذاشتن تجربیات خود با آنها به منظور غلبه بر چالشها Enhancing experimentation and discovery in the classes can also matter since the learners need to act in a curious manner so that they find out that making mistakes in the course of study and life can be a bridge to success تشویق و ترغیب کسب تجربه و اکتشاف در کلاسها همچنین مهم میباشد از آنجائیکه فراگیران بایستی بیاموزند که ضمن کنجکاوی در طی مسیر زندگی و تحصیلات ممکن است مرتکب اشتباهاتی شوند و این خود به منزله پلی به سوی پیروزی است.

Furthermore, it is advised to avoid using some labels in the classes to address students like genius or lazy since they might hamper their self-confidence به علاوه, توصیه میشود تا از خطاب نمودن دانش آموزان همراه با برچسب هائی مانند القاب نابغه و یا تنبل اجتناب نمود چون ممکن است مانعی بر سر راه اعتماد به نفس آنها باشد On the contrary, offering constructive feedback based on improvement in studies or performance in exams can be a good idea برعکس, ارائه بازخورد به نحو سازنده بر مبنای پیشرفت و بهبودی در دروس و مطالعات و همچنین عملکرد در امتحانات میتواند نظر خوبی باشد Last but not least, proper acknowledgement of the students achievements, even if they are trivial in the course of the school year can be advised در انتها نظر مهم دیگر این است که پیشرفت تحصیلی محصلین را هر قدر هم که در طول ترم جزئی باشد بایستی مورد تشویق و تمجید قرار داد In the end, it is equally significant for teachers to encourage students even if they fail in the exams, to help lift their spirits and boost their self-confidence plus motivation and trainers need to keep presenting ongoing guidance and support to their students در پایان, به همان اندازه مهم میباشد که معلمین به تشویق دانش آموزان بپردازند, حتی اگر آنها در امتحانات ناموفق باشند به منظور روحیه بخشی به آنان در جهت تقویت اعتماد به نفس و انگیزه و همچنین مربیان بایستی به طور مستمر به دانش آموزان خود راهنمائی و حمایت ارائه نمایند.