چند راهکار جهت مشتاق نمودن محصلین به تحصیلات

در کنار میزان بالای اهمیت که میتوان برای تحصیلات در همه مقاطع تحصیلی و آکادمیک برشمرد, مساله ای بسیار حائز اهمیت برای معلمین و اساتید وجود دارد و آن درگیر نمودن و افزایش میزان اشتیاق در دانش آموزان و دانشجویان نسبت به دروس و انجام تکالیف صرفنظر از مسائلی همچون شرکت و موفقیت در آزمونها و امتحانات میباشد. در واقع مطلب مهم است چون محصلین و فراگیران بایستی تا بدون دغدغه و با فراق بال و راحتی در کلاسها حاضر شده و نگرانی نسبت به حضور و غیاب و تستها نداشته باشند و صد در صد تمرکز و توجه خود را در طی جلسات کلاسها به مطالب ارائه شده توسط معلمین معطوف بدارند.

The point we are going to delve into in this essay is just how to further keep the students engaged in their studies نکته ای که در این رساله به آن خواهیم پرداخت نحوه افزایش میزان درگیر نمودن محصلین در تحصیلات شان میباشد The students actually need to feel committed to their learning, and have no worries about their exams in order to enhance their educational experiments دانش آموزان و دانشجویان بایستی تا نسبت به امر یادگیری خود متعهد بوده و بدون نگرانی نسبت به امتحانات شان تا بتوانند تجربیات آموزشی خود را بهبود بخشند Not only do they need to be involved in the lessons, but also they should be pretty active in reading the books and doing homework assignments plus feeling satisfied and content with their education at schools and colleges

آنها نه فقط بایستی در دروس درگیر و فعال باشند, بلکه آنها باید در مطالعه و خواندن کتابها کوشا بوده و تکالیف را انجام دهند و همچنین از تحصیلات خود در مدارس و دانشکده ها احساس رضایت داشته باشند Otherwise the entire education at every singe tier would become kind of boring to them در غیر اینصورت همه مقوله آموزش برای آنها در هر مقطعی تقریبا حوصله سر بر خواهد شد But there are sure some initiatives to take by the teachers and instructors اما قطعا تعدادی راهکار ابتکاری جهت اتخاذ از سوی معلمین و اساتید وجود دارند But the sheer amount of lessons and materials to be taught to the learners, combined with the huge amount of distractions in the lives of the students could make this matter very difficult, but there are some good news around the corner to keep the pupils motivated in the classrooms

اما حجم انبوه دروس و مطالب که بایستی به فراگیران تعلیم شود در ترکیب با مقدار زیاد چیزهائی که هواس و تمرکز آنها را در زندگی پرت میکنند میتوانند این موضوع را دشوار سازند, اما خبرهای خوبی نیز وجود دارند در مسیر تشویق و ترغیب محصلین در کلاسها In effect, the primary goal and objective of passionate teachers and trainers is to engage the students in their studies در حقیقت, هدف و آمال نهائی معلمین و مربیان دلسوز درگیر کردن دانش آموزان در مطالعاتشان میباشد Even if there is temporary drop-off in the students engagement in the classes, the teachers can help a lot to help them enjoy and follow up with the lessons plus lectures حتی چنانچه بطور مقطعی دانش آموزان از برخی نکات کلاس غافل شوند, معلمین میتوادنند بسیار به آنها یاری رسانند در جهت لذت بردن و تعقیب کردن سخنرایها و درسها.

No wonder jumping straight to the main topics early in the morning can be a daunting task even for the best teachers and students, so creating a friendly environment and kicking off the educational sessions with a warm-up activity can be highly advised جای شکی وجود ندارد که حتی برای بهترین معلمین و دانش آموزان پرش به سمت دروس و مطالب درسی اصلی در اوایل صبح میتواند کار دشواری باشد, از اینرو بسیار توصیه میگردد که جلسات آموزشی را با فعالیتهای به اصطلاح دست گرمی و آمادی سازی آغاز نمود These sorts of activities are also known as icebreakers which might include questions about passions and interests of the students, telling a joke, asking them about their lives and aspirations and thus, gradually directing their attention towards the main topics to be discussed

همچنین میتوان از چنین فعالیتهائی به عنوان شکننده یخ جلسات نام برد که میتوانند شامل سؤالاتی باشند درباره علایق و سلایق دانش آموزان, لطیفه تعریف کردن, پرسش از آنها درباره زندگی و آرزوهایشان و از این رو سوق دادن توجه آنها به سمت و سوی مطالبی که قرار است مورد بحث و بررسی قرار گیرند On the other hand, using modern technology as an asset and not a distraction matters از آنطرف, کاربرد فن آوری به عنوان یک ارزش و دارائی و نه مورد حواس پرت کن مهم میباشد Teachers whose knowledge and training criteria are up-to-date, can already leverage technology in the classrooms, incorporating cellphones and tablets in the curricula and interestingly, most students welcome them instead of sticking with traditional method of note taking معلمینی که آموزش و معیار دانش آنها به روز میباشد, از قبل کاملا آمادگی دارند تا از فن آوری در کلاسها به بهترین شکل استفاده نمایند, ادغام گوشیهای هوشمند و تبلت در تقویم آموزشی, و نکته جالب این است که اکثر محصلین نیز از آنها استقبال میکنند, به جای استفاده سنتی از یادداشت برداری.

Technology can be considered a key component in the area of education in the world today میتوان از فن آوری به عنوان عامل کلیدی در زمینه آموزش در جهان کنونی یاد کرد Professional teachers would also constantly enhance an atmosphere of brainstorming in their classes معلمین حرفه ای همچنین بطور مستمر فضای همفکری را در کلاسهایشان تقویت میکنند Through brainstorming, the students will be able to better collaborate with their peers and also think more creatively when doing homework and ultimately they will end up thinking critically in the classrooms از طریق همفکری و مشورت, دانش آموزان بهتر قادر خواهند بود تا با همکلاسیهاشان به تعامل بپردازند و سازنده تر تفکر کنند در هنگام انجام تکالیف و در نهایت به سمت اندیشیدن خلاقانه سوق در کلاسها داده میشوند Instead of criticizing their students, teachers are advised to foster teamwork and a sens of group effort among the students and encourage feedback on lessons به جای انتقاد کردن از دانش آموزان, به معلمین توصیه میشود تا ترغیب کننده فضای کار گروهی و تیمی و بازخورد در زمینه دروس باشند.