نکات مدیریت بهتر محل کار و طیف گوناگون کارمندان

در ارتباط با اداره بهتر و قویتر محل کار و همچنین شرکتهائی که تشکیل شده اند از طیفها و افراد مختلف از سنها و یا تحصیلات متنوع میتوان به مطالبی اشاره داشت که قصد داریم در این مقاله به آنها بپردازیم. مسلما در شرکتهای نوپا و همچنین تجاری که هم اکنون در سرتاسر جهان تاسیس شده و توسط مدیران خود اداره میشوند, کارمندان مرد و زن با تحصیلات و دانش و تجربه در رشته ها و زمینه های مختلفی در کنار یکدیگر مشغول به کار میباشند و مشتریان آنها نیز با تجربیات غیر یکسانی مواجه میشوند. حتی امروزه شرکتها و مشاورینی وجود دارند که به دیگر شرکتها و سازمانهای اداری و تجاری مشاوره میدهند در زمینه بهتر دایر بودن و ارائه خدمات.

In the hectic and internet-savvy world today, a lot of companies atmospheres and conditions can be considered multinational and also multi-generational for several reasons در جهان شلوغ و همچنین مبتنی بر دانش فضای مجازی میتوان محیط و شرایط کار در بسیاری از شرکتها را به عنوان چند ملیتی و همچنین دارای تنوع سن و نسل دانست به چندین دلیل Since the recent Coronavirus pandemic hit the business world a few years ago, many companies have been looking for adding to their staff numbers through seeking immigrants and people working for them remotely and naturally, they come from different walks of life, culture, and education

از چند سال قبل که معضل همه جا گیر ویروس کرونا بر جهان تجاری تاثیر گذاشت, خیلی از شرکتها تصمیم گرفته اند و در جستجوی افزودن به تعداد کارکنان خود از طریق راه دور و مهاجرین بوده اند و طبیعتا آنها از فرهنگها و آموزش و طیف زندگی و اقشار متنوع جامعه میباشند It is always recommended that top-notch managers should look for ways to enhance diversity and inclusion in their workforce and departments همواره توصیه شده است که مدیران طراز اول بایستی تا دو مقوله استخدام متنوع کارمندان که شامل افراد گوناگون میباشد را در بین کارکنان و در اداره نظر بگیرند These CEOs constantly are learning new tips, better enhancing their hands-on experience and also limiting frustrations in workplaces

چنین مدیران عاملی همواره مشغول فراگیری نکات جدید, ارتقاء و بهبود تجربیات عملی خود و همچنین محدود کردن ناخرسندیها در محلهای کار میباشند Motivation and experience levels of the staff in various companies tend to be different, so are their age ranges روحیه و انگیزه و همچنین سطح تجربیات کارمندان ادارت گوناگون با یکدیگر فرق میکند و به همین ترتیب گروه سنی آنها هم یکسان نمیباشد It is advised that an atmosphere of open-minded attitude needs to be encouraged in offices توصیه میگردد تا جو و محیط و طرز فکر ذهن باز در ادارات تشویق گردد It goes without saying that staff from different generations would like to have their say and share their ideas and experiences with colleagues

شایان ذکر است که کارکنان در سنین مختلف تمایل دارند تا نظرات خود را بیان نموده و ایده ها و پیشنهادات خود را با همکاران سهیم شوند و مشارکت داشته باشند To begin with, top-notch management would encourage feedback from staff regardless of their position and age range در ابتدا, مدیریت عالی تشویق کننده باز خورد و نظرات از کارکنان صرفنظر از سن و سال و موقعیت شغلی میباشد In other words, they would welcome with open arms any tips from staff to better run their companies به عبارت دیگر, آنها با آغوش باز استقبال میکنند از هر نکته ای که کارمندان ارائه نمایند جهت بهتر اداره کردن شرکتهایشان Healthy, friendly debates should be accepted and encouraged in the firms as well

همچنین در شرکتها, بحث و تبادل نظر دوستانه و سالم بایستی مورد پذیرش و تشویق قرار گرفته شود There can be found staff and employees in many companies from four generations and naturally, their lifestyle, working style, attitudes and behaviors seem to be different yet they are all part of a successful and unified team در بسیاری از شرکتها میتوان کارمندانی از چهار نسل را یافت و طبیعتا آنها دارای سبک کار و زندگی و طرز فکر و رفتار متفاوتی با یکدیگر هستند ولی با این حال همگی بخشی از یک تیم منسجم و موفق میباشند A sense of learning and becoming part of a team and feeling self-confident and being motivated should also be pursued in companies which will lead to better collaboration

نوعی حس یادگیری و اینکه بخشی از یک تیم بودن و همچنین داشتن احساس اعتماد به نفس و انگیزه بایستی در شرکتها مد نظر قرار گیرد که منجر به تعامل بهتر خواهد شد The model companies and workplaces are the ones in which cross-generational cooperation is being focused on by all members including the manager as well as the rest of the staff شرکتها و محیط کارهای نمونه آنهائی هستند که در آنها تعامل و همکاری فراتر از مسائل بین نسلها و کارمندان از سنین گوناگون مورد تاکید قرار گرفته و همگی من جمله مدیریت و بقیه کارمندان به آن توجه میکنند This way, the employees will think outside the box and naturally will be better able to further draw on their experiences in the working environment and diversity can eventually lead to innovation in such areas به این ترتیب, کارمندان بهتر میتوانند با فکر خلاقانه کار کرده و طبیعتا آنها قادر هستند در محیط کار بیشتر از تجربیات خود نیز بهره گرفته و تنوع سلایق میتواند در نهایت به ایده های ابتکاری در چنین مواردی منجر شود.