کارهای جذاب و خلاقانه که میتوان در هنگام بی حوصلگی انجام داد

بی حوصلگی و احساس اینکه حوصله تان به اصطلاح سر رفته است و اینکه برای دقایق یا ساعات و چند روز و ایام کار ویژه ای برای انجام دادن نداشته باشید را میتوان به عنوان یکی از موارد شایع در زندگی هر فردی قلمداد کرد و جالب این است که واکنش و عکس العمل هر فردی در چنین مواردی میتواند با دیگران کاملا متفاوت و متمایز باشد. بسیاری از افراد هستند که با استفاده از برنامه های تفریحی و سرگرمی اوقات فراقت خود را پر میکنند و در عین حال خیل عظیمی نیز با مطالعه خود را سرگرم میکنند که البته این بسیار پسندیده میباشد که هم میتواند از احساس خستگی جلوگیری کرده و در برنامه روزمره باشد و هم به علم و دانش ما بیفزاید.

It has certainly happened to you as well, sometimes feeling bored and there might be nothing to do قطعا برای شما هم پیش آمده است که گاهی احساس بی حوصلگی کنید و چیزی برای انجام دادن وجود نداشته باشد But did you know that even boredom can lead to creativity and imagination or even invention and new initiatives اما آیا میدانستید که حتی بی حوصلگی میتواند به خلاقیت و تخیلات و یا حتی اختراع و طرح های ابتکاری منجر شود؟ Via having passion and creativity, we can all beat boredom and come up with creative solutions and ideas to spend time in a fruitful style از طریق داشتن علاقه و خلاقیت ما میتوانیم بر احساس بی حوصلگی غلبه نموده و به راه حلها و نظرات ابتکاری دست یابیم و اوقات خود را به نحوی مفید سپری نمائیم.

One simple, instant way to beat and avoid boredom is going out for entertainment, or for meals with friends and family members or even going out for shopping, to the museum and movie theaters یکی از راهکارهای فوری و سریع جهت غلبه و اجتناب از بی حوصلگی رفتن بیرون به همراه دوستان و اعضاء خانواده برای تفریحات, غذا خوردن و یا حتی خرید رفتن, رفتن به موزه و سینما میباشد Many times, when children feel bored, they will find a creative way to keep busy, like being on their own, they begin drawing creative pictures, or playing with their toys در بسیاری از مواقع, هنگامیکه کودکان احساس بی حوصلگی میکنند, راهی برای سرگرم کردن خود در هنگام تنهائی پیدا میکنند از قبیل نقاشی کشیدن و ترسیم اشکال خلاقانه و یا بازی با اسباب بازی هایشان.

Though, nearly impossible to completely avoid boredom, we can sure find ways to address and alleviate it گرچه تقریبا غیرممکن است که بتوان به طور کامل از بی حوصلگی اجتناب نمود, ما قطعا میتوانیم راههائی را پیدا کنیم تا با آن مقابله کرده و آثارش را تحفیف دهیم It is not an illness but rather having a feeling of being unsatisfied or uninterested in things we do in our lives and interestingly, both children, adolescents and even adults may complain of boredom from time to time گرچه نمیتوان آنرا به عنوان یک بیماری قلمداد نمود, بلکه نوعی احساس بی علاقگی و یا عدم رضایت از امور در زندگی خود, نکته جالب این است که هم کودکان و جوانان و حتی بزرگسالان هم ممکن است هر از چند گاهی از عدم داشتن حوصله و خستگی شکایت و گله داشته باشند.

It has been proven that even lack of proper nightly sleep and rest can lead to loss of interest and feeling down and defeated during the day ثابت شده است که حتی نداشتن استراحت و خواب کافی شبانه میتواند در طول روز منجر به عدم علاقه و احساس پکر و خستگی و کوفتگی گردد Stimulating creativity of people can be one solution and usually encouragement and asking frank questions can help out پرسش سؤالات مستقیم و همچنین استفاده از تشویق و ترغیب میتواند به مردم در داشتن خلاقیت کمک نماید One great solution when boredom strikes is taking some time out and going to a happy place یکی از راهکارهای عالی هنگامیکه بی حوصلگی رخ میدهد بیرون رفتن و صرف زمان در مکانی شاد میباشد.

Keep this point in mind that if boredom touches on depression, seeking treatment from doctors is highly recommended این نکته را به خاطر بسپارید که چنانچه بی حوصلگی منتج به افسردگی شود رفتن به نزد پزشکان و درمان بسیار توصیه میگردد Did you know that some folks are more prone to feeling and experiencing boredom merely due to lack of self-confidence and self-esteem in their lives آیا میدانستید که برخی افراد به نسبت دیگران بیشتر در معرض احساس بی حوصلگی میباشند صرفا به این دلیل که از عدم اعتماد به نفس و وقار رنج میبرند؟ Furthermore, there are advantages associated wit boredom, like attempting to find solutions to everyday issues and trying out new adventures and challenges

به علاوه, مزایائی در ارتباط با احساس بی حوصلگی متصور و مرتبط میباشند از قبیل تلاش در جهت یافتن راه حلها برای مشکلات و مسائل روزمره و همچنین امتحان کردن ماجراها و چالشهای جدید It might also be argued that some people with underlying health conditions could further experience boredom in their lives but with determination and knowledge, they too can overcome boredom ممکن است این مطلب مطرح شود که افرادی با مشکلات بیماری زمینه ای بیشتر در معرض دلسردی و بی حوصلگی باشند اما آنها نیز با مصمم بودن و آگاهی میتوانند بر یاس غلبه کنند In addition, based on science, boredom could be connected to smoking and substance use, so avoid them altogether به علاوه, بر اساس علم, بی حوصلگی و دلسردی میتواند مرتبط باشد با سیگار کشیدن و مصرف مواد مخدر, بنابراین از همه آنها اجتناب نمائید Engaging in a routine workout session and program can be a great idea to combat boredom and depression شرکت در دوره منظم ورزشی و تمرینات بدنی را میتوان به عنوان راه حل عالی جهت غلبه بر بی حوصلگی و افسردگی نام برد Joining new clubs and frequently calling friends and loved ones can all matter as well as awesome remedies به عنوان راه حلهای عالی دیگر میتوان عضویت در یک باشگاه جدید و بطور منظم تماس گرفتن با دوستان و عزیزان را ذکر کرد.